POTWIERDZONE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kurs głównego księgowego

Kategoria
księgowość i rachunkowość
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Cel:
Celem kursu jest praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze głównego księgowego.

Program:

1. Prawne regulacje oraz organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie:
a) Ustawa o rachunkowości oraz inne akty prawne,
b) polityka rachunkowości,
c) zakładowy plan kont,
d) zasady przeprowadzania inwentaryzacji,
e) instrukcja obiegu dokumentów,
f) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
g) odpowiedzialność zarządu i głównego księgowego za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
h) ochrona i archiwizacja danych księgowych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne na tle uregulowań polskiego prawa bilansowego, podatkowego i MSSF:
a) polityka rachunkowości i organizacja ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
b) klasyfikacja, wycena początkowa i bilansowa oraz amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w świetle przepisów księgowych i podatkowych,
c) remonty i ulepszenia środków trwałych – ujęcie bilansowe i podatkowe,
d) utrata wartości aktywów trwałych,
e) umowy leasingowe,
f) roczna korekta podatku VAT od zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

3. Inwestycje długo- i krótkoterminowe na tle uregulowań polskiego prawa bilansowego, podatkowego i MSSF:
a) klasyfikacja, wycena początkowa i bilansowa nieruchomości i innych inwestycji rzeczowych,
b) aktywa finansowe: udziały i akcje w jednostkach powiązanych, instrumenty finansowe,
c) odpisy aktualizujące aktywa finansowe.

4. Zapasy:
a) polityka rachunkowości w zakresie zapasów – wpływ prawa bilansowego na rozliczenia z budżetem,
b) różnice inwentaryzacyjne – ujęcie księgowe i podatkowe (dla celów podatku dochodowego i VAT),
c) odpisy aktualizujące zapasy – skutki podatkowe i księgowe,
d) reklamacje,
e) roczna korekta podatku VAT od zakupu materiałów,
f) bonusy, rabaty i premie pieniężne – ujęcie dla celów VAT.

5. Należności i zobowiązania:
a) bieżąca i bilansowa wycena należności i zobowiązań walutowych,
b) należności dochodzone na drodze sądowej – ujęcie księgowe i podatkowe,
c) cesje wierzytelności, umowy faktoringowe,
d) kredyty bankowe (inwestycyjne i walucie obcej),
e) zobowiązania warunkowe – ujawnienia,
f) obowiązki sprawozdawcze jednostki wobec NBP.

6. Kapitały, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe:
a) podwyższanie i obniżanie kapitałów spółek – konsekwencje prawne i podatkowe,
b) aporty – ujęcie i wycena u wnoszącego i otrzymującego,,
c) wypłata i opodatkowanie dywidendy,
d) ewidencja błędów oraz zmian zasad rachunkowości,
e) rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy – klasyfikacja i ewidencja księgowa i podatkowa,
f) aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

7. Przychody i koszty jako element wyniku finansowego i podstawy opodatkowania:
a) pojęcie i kategorie przychodów według UoR, MSSF i ustaw podatkowych (podatek dochodowy i VAT),
b) rozliczanie przychodów tytułu umów długoterminowych,
c) księgowe i podatkowe ujęcie kosztów uzyskania przychodów,
d) rozliczanie kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
e) elementy rachunku kosztów,
f) rachunek zysków i strat a zeznanie podatkowe – przekształcenie,
g) obowiązki podatnika w zakresie dokumentacji cen transferowych.

8. Zamknięcie roku bilansowego i podatkowego:
a) wycena bilansowa aktywów i pasywów,
b) zamykanie ksiąg rachunkowych – przeksięgowania roczne.

9. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie:
a) prezentacja sald księgowych w bilansie i rachunku zysków strat,
b) sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym,
d) wstęp do sprawozdania oraz informacje dodatkowe i objaśnienia – zawartość,
e) sprawozdania z działalności jako załącznik do sprawozdania finansowego,
f) sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej,
g) obowiązki informacyjne wobec instytucji publicznych związane ze sprawozdaniem finansowym.

10. Analiza i rewizja sprawozdania finansowego:
a) badanie sprawozdań finansowych – obowiązek badania, wybór biegłego rewidenta, współpraca z biegłym,
b) ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych, elementy analizy dyskryminacyjnej.

11. Uregulowania prawne w zakresie:
a) podatków lokalnych i majątkowych,
b) innych obciążeń para fiskalnych: PFRON, opłata produktowa,
c) podatku VAT,
d) ubezpieczeń społecznych.

12. Elementy prawa:
a) Kodeks cywilny – przedawnienie roszczeń, własność i inne prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, pełnomocnictwo a prokura,
b) Kodeks spółek handlowych – obowiązki jednostki w zakresie organizacji zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia, odpowiedzialność cywilna członków zarządu i rady nadzorczej, przekształcenie spółki w inną spółkę,
c) elementy prawa pracy i Kodeksu cywilnego w zakresie umów z pracownikami (o dzieło i zlecenia).

13. Organy podatkowe i skarbowe - procedury, kontrola:
a) Ordynacja podatkowa,
b) organy kontroli skarbowej, uprawnienia kontroli skarbowej, inspektorzy oraz pracownicy kontroli skarbowej,
c) postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych,
d) rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach podatkowych.

14. Kontrola wyników nauczania:
a) Na zakończenie kursu uczestnicy piszą egzamin.
GRUPA DOCELOWA
Kurs jest przeznaczony dla osób z wykształceniem min. średnim, które posiadają wiedzę i umiejętności na poziomie samodzielnego księgowego i chcą podnieść swoje kwalifikacje z dziedziny rachunkowości.
CERTYFIKATY
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
METODOLOGIA
Program kursu jest realizowany za pomocą wykładów i ćwiczeń.
INFORMACJE DODATKOWE
Materiały:
Uczestnik kursu otrzymuje następujący zestaw materiałów szkoleniowych:
1. "Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego" R. Seredyński, K. Szaruga, M. Dziedzia, A. Lenarcik, ODDK
2. Zestaw aktualnych przepisów prawnych z zakresu podatków dochodowych, VAT;
3. Zestaw materiałów dotyczących rozliczeń z ZUS;
4. Zbiór zadań.

Prowadzący:
Zajęcia na kursie prowadzą:
1. biegli rewidenci;
2. praktycy – główni księgowi;
3. specjaliści organów administracji państwowej.

Organizacja:
  1. Program jest realizowany przez 5 miesięcy, obejmuje 153 godziny dydaktyczne.
  2. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16.30–19.30.
  3. Uczestnik ma do wyboru dwie formy opłaty za kurs – jednorazową lub ratalną.

Zgłoszenia udziału w kursie przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 735-72-83
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Fundacja Wszechnicy Budowlanej Poland & Emirates Grupa Solberg edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST ItDesk communication corner group Kancelaria rbr 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Pomagamy rozwijać Twoją firmę i pracowników, by zwiększać wartość i skuteczność działań.