Progressproject - Stolica Rozwoju - V edycja szkolenia

SOCJOTECHNIKA W BIZNESIE I ŻYCIU CODZIENNYM. Kompleksowe szkolenie socjotechniczne z warsztatami praktycznymi - cena 4.200 zł netto za II części

Kategoria
Edukacja i rozwój osobisty
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Program szkolenia:

SOCJOTECHNIKA
• definicja socjotechniki,
• narzędzia socjotechniczne i sposoby ich wykorzystywania,
• socjotechnika w otaczającej nas rzeczywistości,
• podatność na manipulacje socjotechniczne.

SOCJOTECHNIKA JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO CHRONIONYCH ZASOBÓW INFORMACYJNYCH I INNYCH ORGANIZACJI - STOSOWANE TECHNIKI I METODY ORAZ SPOSOBY MINIMALIZACJI SKUTKÓW.

ATAK SOCJOTECHNICZNY
• socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu informacji,
• definicja ataku socjotechnicznego,
• dobór (typowanie) celu ataku,
• dobór czasu i miejsca ataku,
• etapy ataku socjotechnicznego,
• praktyczne metody stosowane podczas ataku,
• symptomy ataku,
• czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę,
• metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego,
• zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki,
• minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego,
• działania prewencyjne.

SOCJOTECHNIKA W CYBERPRZESTRZENI
• socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega także w internecie,
• pozorna anonimowość w internecie,
• atak socjotechniczny w świecie wirtualnym,
• dobór celu ataku,
• czasu i miejsca ataku,
• etapy ataku,
• praktyczne metody stosowane podczas ataku,
• symptomy ataku,
• czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę z wykorzystaniem internetu,
• metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego,
• niebezpieczne zachowania w świecie wirtualnym,
• zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki,
• minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego,
• działania prewencyjne,
• ochrona własnej tożsamości w internecie,
• podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w internecie,
• analiza informacji,
• strony www,
• grupy dyskusyjne,
• serwisy informacyjne,
• serwisy społecznościowe,
• nawiązywanie e-kontaktu,
• ślady naszej działalności w internecie,
• użytkownicy lepsi od nas,
• bezpieczeństwo naszego komputera,
• przechodzenie z kontaktu wirtualnego na realny.

MANIPULACJA PRZESTRZENIĄ I ŚRODOWISKIEM
• stosowanie substancji semiochemicznych w celu wywarcia wpływu i warunkowania zachowań (prawda i mity, warunki konieczne, skutki uboczne, ryzyko).
• wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych).
• tworzenie hybryd manipulacyjnych oraz zapętlających.
• techniki percepcyjne (czy widzimy to, czego się spodziewamy - czy to co jest rzeczywistością).
• nieprzewidywalny czynnik ludzki.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenie w zakresie praktycznego stosowania
podstawowych narzędzi socjotechnicznych poznanych
w trakcie tej części szkolenia.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA PRZECIĘTNEGO UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA I INTERNETU (w tym urządzeń takich jak: komputery PC, laptopy, tablety, smartfony, telefony komórkowe i inny sprzęt o podobnym przeznaczeniu)
• przykłady zastawianych pułapek na użytkowników komputerów i internetu oraz ich skutki,
• zachowania niebezpieczne w sieci firmowej i w internecie,
• identyfikacja zagrożeń i ich symptomów,
• sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub jego podejrzenia,
• podstawowe zasady bezpieczeństwa w kontakcie z komputerem i siecią internet,
• urządzenia mobilne.

SOCJOTECHNIKA TECHNIKI WARUNKOWANIA ZACHOWAŃ, WYWIERANIA WPŁYWU I MANIPULACJI ORAZ SPOSOBY SKUTECZNEJ OBRONY I ODWRACANIA ATAKU MANIPULACYJNEGO PRZECIWKO NAPASTNIKOWI.
• podstawowe czynniki psychologiczne i reguły zachowań ludzkich w aspekcie możliwości ich wykorzystywania w manipulacjach.

PODSTAWOWE DEFINICJE I ROZRÓŻNIENIE POJĘĆ
• czym jest socjotechnika?
• czym są manipulacje?
• czym jest wywieranie wpływu?
• czym jest warunkowanie zachowań?

TYPY OSOBOWOŚCI
• melancholik
• sangwinik
• choleryk
• flegmatyk

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenie rozpoznawania (identyfikowania) poszczególnych
typów osobowości, naśladowania ich percepcji, reakcji
i zachowań oraz oddziaływania na nie.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

RODZAJE I HIERARCHIE POTRZEB I WARTOŚCI
• hierarchia potrzeb wg. Abrahama Maslowa.

MECHANIZMY OBRONNE
• fantazjowanie
• identyfikacja
• projekcja
• introjekcja
• izolowanie
• kompensacja
• odizolowanie emocjonalne
• odkupienie
• przemieszczenie
• racjonalizacja
• reakcja upozorowana
• reakcja przestawiania znaków
• regresja
• sublimacja
• wyparcie
• zaprzeczenie
• unieważnienie rzeczywistości

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenie rozpoznawania (identyfikowania)
uaktywnienia symptomów poszczególnych mechanizmów
obronnych i zachowań neutralizujących je.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

TEORIA SAMOREALIZACJI

POTRZEBY
• potrzeba seksualna.
• potrzeba wrażeń zmysłowych.
• potrzeba ekshibicjonizmu.
• potrzeba bezpieczeństwa.
• potrzeba unikania urazu fizycznego.
• potrzeba unikania urazu psychicznego ze strony innych.
• potrzeba unikania urazu psychicznego we własnych oczach.
• potrzeba poniżania.
• potrzeba dokonania.
• potrzeba stowarzyszania (przyłączania się).
• potrzeba agresywności.
• potrzeba autonomii.
• potrzeba kompensacji.
• potrzeba poddania się.
• potrzeba usprawiedliwiania się.
• potrzeba rządzenia (dominacji).
• potrzeba żywienia i opiekowania się.
• potrzeba porządku.
• potrzeba zabawy.
• potrzeba izolacji.
• potrzeba ratunku (doznawania opieki i oparcia).
• potrzeba rozumienia.
• potrzeba twórczości.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenie rozpoznawania symptomów poszczególnych
potrzeb oraz zachowań i reakcji z nimi związanych.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

RODZAJE PSYCHOMANIPULACJI
• samoocena (potrzeba samooceny, jak powstaje samoocena?)
• konformizm
• podnoszenie wartości drugiej strony
• manipulowanie własnym wizerunkiem
• deprecjacja innych
• dysonans poznawczy (czym jest, jak funkcjonuje i na czym sie opiera?)
• liczy się każdy grosz
• stopa w ustach i dialog
• manipulacje emocjami
• manipulacje poczuciem kontroli
• manipulacje oparte na wrodzonych automatyzmach
• manipulacyjne kontrowersje

TECHNIKI MANIPULACYJNE

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenie wcześniej poznanych technik
manipulacyjnych i oddziaływań psychomanipulacyjnych.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

PRANIE MÓZGU

HIPNOZA JAKO MANIPULACJA

PERSWAZJA PODPROGOWA

TECHNIKI PRZECIWSTAWIENIA SIĘ MANIPULACJOM
• naturalne mechanizmy obronne
• habituacja
• instynkt hamowania agresji i empatia
• reaktancja
• samoocena
• osobowość i manipulacje

TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z MANIPULACJAMI
• akceptowanie komplementów
• zamiana oceny na opinię
• demaskowanie aluzji
• zasłona z mgły
• przyznanie się do błędu i uprzedzanie krytyki
• negocjowanie sposobu prowadzenia rozmów
• technika małego księcia
• zdarta płyta
• złamanie zasady wzajemności

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenie technik obronnych i neutralizujących
ataki manipulacyjne i psychoperswazyjne.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

WARTOŚCI
• rodzaje i hierarchia wartości
• techniki wywierania wpływu oparte na systemie wartości

NEUROMARKETING
• jak działa mózg?
• istota neuromarketingu
• rola neuromarketingu w wywieraniu wpływu na człowieka jako jednostkę oraz na grupy społeczne
• "przycisk kupna"
• praktyczne zastosowania wiedzy z zakresu neuromarketingu
• manipulacje neuromarketingowe
• neuromarketing jako narzędzie osiągania celów biznesowych
• skuteczność narzędzi neuromarketingowych

NEUROLOGICZNA MAPA RZECZYWISTOŚCI

METAPROGRAMY
• unikanie
• dążenie
• wewnętrzne
• zewnętrzne
• podobieństwa
• różnice
• ja
• inni
• konieczność
• możliwość
• szczegółowe
• globalne
• proaktywne
• reaktywne
• w czasie
• przez czas

PERCEPCJA
• słuchowiec
• wzrokowiec
• czuciowiec

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenie rozpoznawania sposobów sposobu
percepcji i metaprogramów rozmówcy
oraz wywierania wpływu na niego poprzez wykorzystanie
narzędzi poznanych podczas tej części szkolenia.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

INNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI SOCJOTECHNICZNYCH W ŻYCIU CODZIENNYM (W BIZNESIE I ŻYCIU POZAZAWODOWYM)
• wprawne oko (obserwacja) zamiast wariografu (wykrywacza kłamstw).
• techniki i metody sprzedaży perswazyjnej.
• elementy manipulacji socjotechnicznej podczas negocjacji handlowych.
• przekaz ukierunkowany (np. szantaż lub zastraszenie jednego z członków zespołu).
• wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych).
• techniki osobopoznawcze (cel i zakres stosowania).
• analiza zachowań niewerbalnych (mowa ciała, notatki, grifonażeect.).

KOMUNIKACJA POZAWERBALNA KREOWANIE I CZYTANIE MOWY CIAŁA, ANALIZA POSTAW I ZACHOWAŃ, MANIPULOWANIE NA STYKU PRZEKAZÓW WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO, MIĘDZYNARODOWY JĘZYK GESTÓW.

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
• czym jest komunikacja niewerbalna,
• co składa się na przekaz pozawerbalny,
• jakie wpływ na odbiór komunikatu ma sfera niewerbalna,
• mowa ciała a komunikacja pozawerbalna,
• czy mowy ciała można się nauczyć?
• odruchy bezwarunkowe zdradzające manipulację przekazem niewerbalnym,
• słowa czy gesty, zachowania, wizerunek?
• na co zwrócić szczególną uwagę?
• manipulacja sposobem mówienia,
• adekwatność przekazu niewerbalnego do słów (argumentów rzeczowych) i okoliczności (sytuacji),
• punkty krytyczne.

OSOBISTE STREFY OCHRONNE CZŁOWIEKA
• intymna
• osobista
• oficjalna
• publiczna

RUCHY GAŁEK OCZNYCH
• czytanie i interpretacja mimowolnych ruchów gałek ocznych rozmówcy

MOWA CIAŁA W OKREŚLONYCH SYTUACJACH (PREZENTACJA I OMÓWIENIE POSTAW)
• postawy i mowa ciała w biznesie
• postawy i mowa ciała w polityce
• postawy i mowa ciała w życiu publicznym
• postawy i mowa ciała w relacjach wzajemnych zależności (uczeń-nauczyciel, dziecko-rodzic, kierownik-podwładny)
• postawy i mowa ciała w sytuacjach nadzwyczajnych
• postawy i mowa ciała specyficzne dla określonych zawodów
• postawy i mowa ciała wynikające z wykonywanych czynności (np. przesłuchanie)
• postawy i mowa ciała adekwatne do pełnionej funkcji (np. dowodzenie, służenie)
• postawy i mowa ciała świadczące o określonym stosunku do tematu lub sprawy (rozmyślanie, odrzucenie, docięcie się, poparcie, pozytywny odbiór, zainteresowanie, znudzenie)
• zachowania, postawy i mowa ciała świadczące o nieszczerych intencjach (kłamanie, manipulowanie)

INNE ASPEKTY POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZEKAZEM NIEWERBALNYM
• osobowość a mowa ciała
• wiek a mowa ciała
• wpływ grupy (środowiska) na zachowania poszczególnych osób
• wpływ zawodu na mowę ciała i sposób formułowania przekazu werbalnego
• kreacja własnego wizerunku

MIĘDZYNARODOWY JĘZYK CIAŁA
• te same gesty - różne znaczenie i odbiór
• przykłady gestów i omówienie ich interpretacji zależnie od kraju, regionu, kultury, historii, religii itp.
• wpływ różnic kulturowych i etnicznych na przekaz niewerbalny

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenia warsztatowe z udziałem słuchaczy polegające
na praktycznym ćwiczeniu umiejętności poznanych w bloku
szkoleniowym dot. mowy ciała zakresie rozpoznawania, czytania
i interpretowania języka ciała rozmówcy w różnych sytuacjach
i okolicznościach, przyjmowania oraz rozpoznawania określonych
postaw i zachowań niewerbalnych. Analiza i ćwiczenie gestykulacji.

Kreowanie własnej mowy ciała.

Kreowanie określonego wizerunku poprzez odpowiedni
dobór mowy ciała i innych zachowań niewerbalnych.

Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

PERSWAZJA
• praktyczna Instrukcja Postępowania Manipulacyjnego

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenie technik i zachowań perswazyjnych
oraz ich odwracania gdy są stosowane
przez przeciwnika wobec nas.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH WEWNĄTRZ ORGANIZACJI ORAZ Z PODMIOTAMI KOOPERUJĄCYMI I MEDIAMI.

SYTUACJA KRYZYSOWA
• czym jest kryzys?
• czym są i kiedy występują sytuacje kryzysowe,
• geneza sytuacji kryzysowej,
• rodzaje sytuacji kryzysowych,
• wywołanie sytuacji kryzysowej jako narzędzie uzyskania dostępu do zasobów informacyjnych organizacji.

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
• podstawowe zasady komunikacji wewnętrznej
• podstawowe zasady komunikacji zewnętrznej,
• zapewnienie koordynacji i spójności informacji,
• określenie celów do osiągnięcia poprzez informowanie.

KOMUNIKACJA Z MEDIAMI MASOWYMI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OPEROWANIE INFORMACJĄ TECHNIKI I SPOSOBY POSŁUGIWANIA SIĘ INFORMACJĄ W CELU OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH REZULTATÓW (KREACJA POŻĄDANEGO OBRAZU RZECZYWISTOŚCI I REAKCJI SPOŁECZNYCH).

SPOSOBY WPŁYWANIA I MANIPULOWANIA OPINIĄ PUBLICZNĄ I MASS-MEDIAMI
•studium przypadków.
• omówienie technik i metodologii.
• przykłady manipulacji medialnych w Polsce z różnych okresów czasu w odnmanipulowanie "swobodnymi" wypowiedziami (opiniami, komentarzami, artykułami itp.) w internecie.
• pozorowane (sterowane) wypowiedzi spontaniczne użytkowników internetu (metodologia postępowania).

STUDIUM PRZYPADKU

Kontakt z mediami po akcie terroru z udziałem zakładników
(dziennikarze na miejscu zdarzenia, czym jest akt terroru,
czego i dlaczego ujawniać nie wolno, czego nie należy
pokazywać, jak się zachować w kontakcie bezpośrednim
z dziennikarzem, fotoreporterem, kamerą).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenie praktyczne w zakresie prowadzenia symulowanych
negocjacji z napastnikiem (szantażystą / terrorystą) w trakcie
których słuchacze będą wcielać się w poszczególne role
i realizować określony scenariusz, określać cele taktyczne
i strategiczne do osiągnięcia jak też sposoby dojścia
do nich w dynamicznie zmieniających się realiach
(gra negocjacyjna).
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

STUDIUM PRZYPADKU

Kontakt z mediami po ujawnieniu wady towaru
dyskwalifikującej firmę bądź produkt
(Omówienie sposobu postępowania na przykładach zdarzeń mających miejsce w przeszłości w Polsce. Analiza przyczyn, sposobu postępowania i skutków długo
i krótkofalowych. Szukanie winnych. Kozioł ofiarny na ołtarzu mediów. Ochrona wizerunku (marki). Działania prawne).

OPEROWANIE INFORMACJĄ
• zasady obsługi informacją
• manipulacja to nie kłamstwo
• bezpieczne posługiwanie się informacją.
• jak z prawdziwych informacji wykreować fałszywy obraz rzeczywistości.
• przygotowanie własnego stanowiska w sprawie.
• obór argumentów.
• racjonalizm czy populizm?
• poszukiwanie sojuszników.
• kreowanie własnej racji i jej poparcia.

STUDIUM PRZYPADKU

Międzynarodowa operacja wywiadu izraelskiego "Hasbara"
której celem była kontrola i wywarcie wpływu na opinie publiczną, mass-media oraz wypowiedzi w internecie prowadzona przez izraelski wywiad zakonspirowany w tamtejszym MSZ która swym zasięgiem objęła wszystkie liczące się państwa na świecie w tym Polskę.

MANIPULOWANIE INFORMACJĄ

DEZINFORMACJA
• wzorce dezinformacji

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Ćwiczenie w zakresie przygotowywania realizacji
dezinformacyjnych w oparciu o wcześniej poznane
wzorce dezinformacji.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
• podstawowe zasady komunikacji podczas wystąpień publicznych.
• jak odbierany jest przekaz
• co odbiorca zapamiętuje
• aspekt wizerunkowy
• gestykulacja
• wybrane elementy mowy ciała (przekazu pozawerbalnego) podczas konferencji i innych wystąpień publicznych.
• trudne sytuacje
• niewygodne pytania
• nieprzewidziane zdarzenia
• czynniki utrudniające wystąpienie i ich ograniczanie

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Przeprowadzenie pozorowanej konferencji prasowej.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

NEGOCJACJE

STYLE NEGOCJACJI
• styl miękki
• styl twardy
• styl rzeczowy
• styl aktywno-kooperacyjny
• styl pasywno-współpracujący
• styl aktywno-walczący
• styl pasywno-walczący

NEGOCJACJE RZECZOWE
• zalety
• wady

NEGOCJACJE POZYCYJNE
• zalety
• wady

NEGOCJACJE OPARTE NA ZASADACH
• ludzie
• interesy

RELACJE INTERPERSONALNE W PROCESIE NEGOCJACJI
• waga i znaczenie relacji interpersonalnych w procesie negocjacyjnym
• co zrobić by ludzie cię lubili

TRUDNE SYTUACJE NEGOCJACYJNE
• jak rozmawiać z bezwzględnym negocjatorem?

BŁĘDY NEGOCJACJI

MANIPULACJE W PROCESACH NEGOCJACYJNYCH
• metody manipulacji w negocjacjach
• obrona przed manipulacjami podczas procesów negocjacyjnych
• cele manipulacji podczas negocjacji

TYPY ROZMÓWCÓW I ICH CECHY PSYCHOLOGICZNE
• kłótliwy
• nieuważny
• milczący
• gadatliwy
• niezdecydowany
• pewny siebie
• niecierpliwy
• rozważny

SPOSOBY POSTĘPOWANIA WG. TYPÓW ROZMÓWCÓW

TYPY TRUDNYCH ROZMÓWCÓW I ICH POSTAWY:
• osoba dominująca
• osoba sceptyczna
• osoba wyniosła
• osoba konfrontacyjna
• osoba wycofana

ZŁY ROZMÓWCA
• cechy złego rozmówcy
• zasady rozmowy z trudnym rozmówcą

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Rozpoznawanie typu trudnego rozmówcy i sposoby oddziaływania
na niego. Przyjmowanie określonych postaw i zachowań.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

TYPY PYTAŃ I ICH ZASTOSOWANIE
• sondujące
• zwrotne
• porównawcze
• hipotetyczne
• wielokrotne

NEGOCJACJE W PIGUŁCE
• 111 praktycznych wskazówek dla negocjatora, mediatora, handlowca.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Symulacja procesu negocjacyjnego z praktycznym zastosowaniem
wcześniej poznanych narzędzi. Gra negocjacyjna.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

KONFLIKT
• co to jest konflikt?

KONFLIKTY W ORGANIZACJACH
• geneza, przyczyny i skutki oraz metodologia postępowania i rozwiązywania
• źródła konfliktów
• rodzaje konfliktów
• wymiary konfliktów
• rodzaje konfliktów organizacyjnych
• typowe źródła konfliktów w organizacjach

KONFLIKT EMOCJONALNY
• przyczyny konfliktów emocjonalnych
• źli słuchacze
• błędy postrzegania społecznego
• brak inteligencji emocjonalnej

REDUKOWANIE KONFLIKTÓW
• metody redukowania konfliktów
• stymulowanie konfliktu
• metody stymulowania konfliktów
• pseudorozwiązanie konfliktu

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU
• unikanie
• łagodzenie
• kompromis
• konkurowanie
• współpraca

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

ZARZADZANIE PRZEZ KONFLIKT

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Pozorowany konflikt i próba jego rozwiązania różnymi
środkami oraz analiza skutków długofalowych
i krótkofalowych danych rozwiązań.
Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

KOLOR I JEGO PRZEKAZ
• wybrane przykłady przesłania psychologicznego w podświadomej interpretacji barw

ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE
• problemy i zagadnienia zgłoszone przez słuchaczy w trakcie szkolenia

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Zamykające warsztaty praktyczne podsumowujące
ogół wiedzy pozyskanej w trakcie całego szkolenia.

Po szkoleniu KONSULTACJE INDYWIDUALNE dla zainteresowanych!

CERTYFIKATY
Certyfikat ukończenia szkolenia
METODOLOGIA
SZKOLENIE PROWADZI: ARTUR FRYDRYCH  - ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochrona kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zawalczeniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników). Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznych, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych. Licencjonowany detektyw. 
INFORMACJE DODATKOWE

Cena szkolenia: 4200,00 zł netto (+23% VAT) 

Termin szkolenia: 8-11 października 2019 r. ( pierwsza część) i 15-18 października 2019 r., (druga część)
czas trwania szkolenia: godz. 9.00 - 16.00 (przerwa obiadowa 13.00 - 13.30) Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 80 zł rabatu od ceny netto.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 70 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe
- obiady, serwisy kawowo - kanapkowe

Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Beata Stręk
Tel. 914342979
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Warszawa, mazowieckie

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72

Cena: 4200 zł netto

od 2019-10-08 do 2019-10-18

W cenie: cena zawiera: - uczestnictwo w szkoleniu - około 70 godzin dydaktycznych, - materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze, - dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, - serwis kawowo- kanapkowy 32INNE SZKOLENIA
Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego Warszawa (03-06).12.2019 i (10-13).12.2019 cena 4.400 zł netto XIX Krakowska Konferencja z cyklu NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE 201 Prawo autorskie i prawo do ochrony wizerunku -aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie. Nowe przepisy dotyczące organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi Przygotowanie publikacji do druku i podstawy zarządzania kolorem. Kurs zaawansowany dla grafików i operatorów DTP Socjotechnika i atak socjotechniczny jako narzędzia uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych i innych organizacji Specjalista ds.szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego (kurs ośmiodniowydniowy) Poligrafia w praktyce: opis przedmiotu zamówienia publikacji i materiałów promocyjnych Warsztaty poligraficzne dla osób z działów zamówień publicznych, promocji, reklamy i marketingu Prawo autorskie i prawo do ochrony wizerunku - aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie. Nowe przepisy dotyczące organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi Etykieta w biznesie z elementami protokołu dyplomatycznego Prawo prasowe i wykorzystanie wizerunku w publikacjach– rok po istotnych zmianach w prawie prasowym
Zobacz wszystkie nasze szkolenia

Zadaj pytanie o to szkolenie >>

Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019