Witalni.pl - terminarz szkoleń

„ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Opis szkolenia

Ustawa o finansach publicznych nakłada na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek zawierania umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Dynamika zmian ustawowych w tym zakresie powoduje szereg wątpliwości u zamawiających, a mogące wystąpić błędy skutkują narażeniem się na odpowiedzialność związaną z reżimem dyscypliny finansów publicznych. Rozwiązaniem tego problemu jest stałe podnoszenie kompetencji osób odpowiedzialnych za proces udzielania zamówień publicznych w jednostce. Dotyczy to zarówno doświadczonych w tej materii pracowników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z przetargami.

Program szkolenia przygotowany jest przede wszystkim z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Udział w szkoleniu, opartym na symulacji postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jest idealnym przygotowaniem dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zamówieniami publicznymi.

PROGRAM:

  • Moduł A
   • Najważniejsze informację dotyczące systemu zamówień publicznych
    • Regulacje ustawowe
    • Podstawowe definicje pozwalające zrozumieć specyficzny język zamówień publicznych
    • Pojęcie Zamawiającego, czyli kto musi stosować ustawę Prawo zamówień publicznych
   • Planowanie zamówień publicznych
    • Wyłączenia ustawowe
    • Progi, od których uzależniony jest obowiązek stosowania zamówień publicznych
    • Zasady podziału i łączenia zamówień publicznych
    • Plan zamówień publicznych i jego aktualizacja
   • Zasady udzielania zamówień publicznych
    • Uczciwa konkurencja i równe traktowanie Wykonawców w praktycznym ujęciu
    • Zasady jawności i pisemności postępowania
    • Przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych
  • Przerwa kawowa 
  • Moduł B
   • Przygotowanie postępowania
    • Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Wyłączenia osób biorących udział w postępowaniu
    • Komisja przetargowa jako zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego
    • Opis przedmiotu zamówienia. Pojęcie równoważności
    • Dialog techniczny
    • Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia
   • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    • Obligatoryjne i fakultatywne elementy SIWZ
    • Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ
    • Zmiana treści SIWZ
   • Ogłoszenie o zamówieniu
    • Platformy ogłoszeniowe BZP/TED
    • Sposób publikacji ogłoszenia
    • Termin składania i otwarcia ofert
  • Przerwa 
  • Moduł C
   • Warunki udziału w postępowaniu
    • Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków
    • Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów
    • Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia
   • Ocena i badanie ofert
    • Ocena podmiotowa i przedmiotowa oferty
    • Termin związania ofertą
    • Rażąco niska cena
    • Co w sytuacji, gdy złożono dwie oferty z tą samą ceną
   • Zasady uzupełniania i wyjaśniania dokumentów
    • Procedura odwrócona
    • Dopuszczalne poprawki w złożonej ofercie
  • Moduł D
   • Odrzucenie oferty, a wykluczenie wykonawcy
    • Przesłanki odrzucenia oferty
    • Przesłanki wykluczenia z postepowania
    • Instytucja „self cleaning”
    • Kiedy Zamawiający musi unieważnić postępowania
    • Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty; publikacja informacji
   • Środki odwoławcze w systemie zamówień publicznych
    • Terminy
    • Informacja do Zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami
    • Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
   • Umowy w zamówieniach publicznych
    • Termin zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia
    • Najważniejsze elementy umowy o zamówienie publiczne
    • Możliwość zmiany zawartej umowy
   • Dokumentowanie postępowania
    • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
    • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach
   • Sesja pytań i odpowiedzi

 Więcej informacji pod linkiem:

https://evagoskills.pl/produkt/abc-zamowien-publicznych-na-przykladzie-przetargu-nieograniczonego/#1547822109836-64fb4c57-e8a9

 


GRUPA DOCELOWA

Szkolenie „ABC zamówień publicznych na przykładzie przetargu nieograniczonego” adresowane jest m.in. do:

 • osób rozpoczynających pracę w obszarze zamówień publicznych,
 • pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
 • początkujących specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy,
 • osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie kontraktów na rynku publicznym,
 • wszystkich, którzy chcieliby poznać ciekawy rynek zamówień publicznych.
METODOLOGIA

Metodologia

Warsztaty prowadzone są w formie wykładu podzielonego na moduły odpowiadające charakterystyce i chronologii postępowania przetargowego. W trakcie szkolenia wykładowca przedstawia liczne przykłady omawiając ich praktyczne zastosowanie.  Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe zawierające zbiór wzorcowych dokumentów do wykorzystania w ramach komunikacji z zamawiającymi.  Warsztaty kończą się dyskusją podczas której wykładowca postara się wyjaśnić wszelkie wątpliwości uczestników i odpowiedzieć na wszystkie ich pytania.

INFORMACJE DODATKOWE

MIEJSCE SZKOLENIA:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Krakowa.
Na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy niezbędne informacje na temat lokalizacji szkolenia.

CENA SZKOLENIA:

700 zł + 23% VAT

700 zł+ VAT zw – w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 Cena obejmuje: 

 • udział w szkoleniu 1 osoby  10:00 – 18:00
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • serwis kawowy
 • lunch
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!