Witalni.pl - terminarz szkoleń

CERTYFIKOWANY KURS RACHUNKOWOŚCI DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (Kod zawodu: 241103), rachunkowość, księgowość, kurs księgowości, średniozaawansowana rachunkowość, średniozaawansowana księgowość

Kategoria
księgowość i rachunkowość
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


W 2018 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
został oceniony na: 5,21 /6 

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

MODUŁ I. Rozliczenia międzynarodowe w praktyce – warsztaty księgowe i podatkowe (8h)

1.Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością poza granicami kraju
-rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe
-transakcje w walutach obcych – różnice kursowe
-faktury korygujące
-noty korygujące
-odwrotne obciążenie
2.Deklaracje VAT-UE
3.Deklaracje VAT-7
4.Rozliczanie transakcji w sprzedaży internetowej
5.Przykłady księgowań rozrachunków zagranicznych
6.Rozliczenie księgowe projektów finansowanych z UE
7.Obowiązki podatkowe

MODUŁ II. Leasing finansowy i operacyjny, rozliczenia w czasie kosztów i przychodów oraz podatek dochodowy odroczony w praktyce (8h)

1.Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
-rozliczenie międzyokresowe kosztów
-rozliczenie przychodów w czasie
-rozliczanie projektów długoterminowych
-RMK a koszty
2.Leasing finansowy i podatkowy
-operacyjny
-finansowy
3.Przykłady liczenia podatku odroczonego
-istota odroczonego podatku
-różnice przejściowe
-tworzenie rezerw
-ujęcie odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym

MODUŁ III. Wynik finansowy w praktyce - (8h)

1. Aktywa przedsiębiorstwa
-klasyfikacja i podział
-przyjęcie, ulepszenie, likwidacja środków trwałych
2. Rozliczanie zamkniętego kręgu kosztów
-klasyfikacja i podział kosztów
-księgowanie roczne kosztów oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych na zespole 4;5;6;7;8
3. Ustalanie wyniku finansowego
-wariant porównawczy
-wariant kalkulacyjny
4. Rachunki kosztów
-rachunek kosztów pełnych
-rachunek kosztów zmiennych

MODUŁ IV. Podatki i prawo podatkowe (16h)

1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków
-ordynacja podatkowa
2. Podatek od towarów i usług
-podstawa prawna
-podmiot opodatkowania
-przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP)
-podstawa opodatkowania
-stawka podatku
-VAT należny i naliczony
-ewidencja podatku
-pobór podatku
3. Podatek akcyzowy
-podstawa prawna
-przedmiot opodatkowania
-podmiot opodatkowania
-podstawa opodatkowania
-stawka podatku
-sposób poboru podatku
-składy podatkowe
-dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
-podstawa prawna
-podmiot i przedmiot opodatkowania
-podstawa opodatkowania
-stawka podatku
-sposób poboru
-koszty uzyskania przychodu
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
-podstawa prawna
-podmiot i przedmiot opodatkowania
-podstawa opodatkowania
-stawka podatku
-sposób poboru
-koszty uzyskania przychodu oraz odpowiadające im przychody
6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE oraz poza terenem UE
7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe
organy podatkowe
-zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie)
-obowiązek podatkowy
-odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe
-postępowanie podatkowe
8. Wszczynanie postępowania podatkowego
strony, terminy oraz prowadzenie postępowania podatkowego

MODUŁ V. Praktyczna analiza finansowa od podstaw i wprowadzenie do controllingu (8h)

1. Metodologia analizy finansowej
2. Źródła danych do analizy finansowej
3. Wskaźniki analizy
4. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny jednostki
5. Sposoby prowadzenia analizy
6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych:
a) pozioma (struktury)
b) pozioma (dynamiki)
7. Interpretacja poszczególnych wskaźników
8. Złota reguła finansowania

MODUŁ VI. Prawo pracy i wynagrodzenia w 2019 r. - praktyczne warsztaty, najnowsze zmiany i efektywne rozwiązania (8h)

1. Zmiany kodeksu pracy, obowiązujące od 25 maja 2018 roku.
2. Dane osobowe w prawie pracy.
3. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.
4. Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.
5. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku, które wejdą w życie 1 stycznia
2019 roku.
6. Elektronizacja akt osobowych pracowników.
7. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
8. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
9. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy.
10. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.
11. Projektowane zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, w związku z przepisami RODO.
12. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i rozszerzenie zakazu dyskryminacji.
13. Rozróżnienie kodeksowe dyskryminacji i nierównego traktowania.
14. Projektowane zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu.
15. Umowy na czas określony i kończący się limit w dniu 21 listopada 2018 roku. Jak prawidłowo rozwiązać umowę, by nie przekształciła się w
umowę na czas nieokreślony.
16. Czy przekształcenie umowy na czas określony w zatrudnienie bezterminowe wymaga potwierdzenia w formie pisemnej?
17. Obowiązki pracodawcy związane z przekształceniem umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony;
18. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, która w trakcie biegu wypowiedzenia stanie się umową o pracę na czas nieokreślony.
19 Jakie umowy o pracę na czas określony nie podlegają wliczeniu do limitu „33 i 3”.
20. W jakim trybie i w jakich sytuacjach można wyłączyć umowę na czas określony spod limitu „33 i 3”?
21. Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę, w odniesieniu do której naruszono „33 i 3”?
22. Uprawnienia PIP związane z naruszeniem limitu „33 i 3”
23. Ujawnianie wysokości własnego wynagrodzenia w aspekcie naruszania dóbr osobistych pracowników.
24. Ustalenie w umowie o pracę miejsca pracy dla pracowników pracujących w terenie.
25. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w przypadku porzucenia pracy.
26. Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy.
27. Zmiana stanowiska pracownicy powracającej do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
28. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu podania nieprawdziwych informacji podczas rekrutacji.
29. Jak rozwiązać zawartą umowę o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy?
30. Czy kwotę świadczenia 500+ należy brać pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
31. Naruszenie prawa do odpoczynku i naruszenie przepisów bhp, jako podstawa do dochodzenia przez pracownika świadczeń z tytułu naruszenia
dóbr osobistych.
32. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.
33. Tygodniowy odpoczynek w tygodniu zaczynającym się od poniedziałku.
34. Ustalanie nominałów do wypłaty wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
35. Terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
36. Godziny nadliczbowe – praca ponad wymiar czy praca ponad normę, która godzina wchodzi do limitu rocznego w przypadku, gdy w okresie
rozliczeniowym wystąpi święto.
37. Skrócenie tygodniowego odpoczynku poniżej 35 godzin w związku z przejściem na inną zmianę a wezwanie pracownika na godziny
nadliczbowe.
38. Ocenianie pracowników, upominanie pracowników w obecności współpracowników a naruszenie dóbr osobistych.
39. Termin rozwiązania umowy o pracę w razie wskazania przez pracownika niewłaściwego okresu wypowiedzenia.
40. Urlop wychowawczy i jego wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
41. Urlop wypoczynkowy podczas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.
42. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.
43. Skomplikowane przypadku dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych.
44. Pytania i odpowiedzi.

MODUŁ VI. Sprawozdania finansowe w praktyce. Bilans, rachunek wyników, polityka bilansowa – warsztaty (16 h)

1.Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny
-wycena aktywów i pasywów – bilansowa i podatkowa
-rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
2. Polityka bilansowa i jej narzędzia
-istota
-zasady
-rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
3. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-bilans
-rachunek zysków i strat
-sprawozdanie z przepływów pieniężnych
-przykład sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych
4. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku
-przepisy ustawy o rachunkowości


WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY
GRUPA DOCELOWA
TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

-Jeśli rozpocząłeś pracę w obszarze rachunkowości, ale chcesz poszerzyć swoje kompetencje lub uaktualnić wiedzę,
-Jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw -TO NIE JEST WYMÓG – WYSTARCZY, ŻE MASZ WIEDZĘ Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I CHCESZ JĄ POGŁĘBIĆ
-Chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
-Chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości 
-Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.

CERTYFIKATY
JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN?

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 


Dodatkowo na ostatnich zajęciach możesz podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa ok. 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI z kodem zawodu 241103 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu.

Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować, pracując na tym stanowisku.

METODOLOGIA

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

 UCZ SIĘ PRAKTYCZNIE

 W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń. W trakcie warsztatów będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm. Ze względu na to, że Kurs ma bardzo praktyczny charakter (a część materiałów otrzymasz w formie elektronicznej), na niektórych zajęciach będziesz potrzebował komputera. Polecamy Ci, abyś zabrał swój laptop na zajęcia. Oczywiście, możesz skorzystać też z naszego sprzętu. 
Uwaga! Wypożyczenie laptopa jest u nas dodatkowo płatne – kosztuje 20 zł netto (24,60 zł brutto)  za 1 dzień szkoleniowy. Chęć korzystania z takiej usługi należy nam zgłaszać minimum 1 dzień roboczy przed zajęciami.

  POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ

W trakcie zajęć dokonasz oceny kondycji finansowej firm. Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością przedsiębiorstw w kraju i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych. Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie. Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów. Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości i jej narzędzia. Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego i - co NAJWAŻNIEJSZE - sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym i rachunek przepływów pieniężnych).


 KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW

Oprócz zajęć z zakresu rachunkowości weźmiesz również udział w warsztatach prawa podatkowego, controllingu oraz praca pracy i ubezpieczeń społecznych. Każdy z nich poprowadzi specjalista-praktyk z danego zakresu.JAKIE REALNE EFEKTY OSIĄGNIESZ?


  • Dzięki zajęciom poznasz zasady PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
  • Nabędziesz wiedzę z zakresu międzynarodowych regulacji rachunkowości i organizacji jej zasad, sprawozdawczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
  • Nauczysz się wyciągać odpowiednie wnioski i optymalizować przyszłe działania finansowe
  • Będziesz potrafił przeprowadzić procedurę zamknięcia roku
  • Nauczysz się ustalać wynik finansowy, dokonywać rozliczeń w czasie kosztów i przychodów oraz przeprowadzać wycenę bilansową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów
  • Zyskasz umiejętność SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości firm.JAK BĘDZIEMY WSPIERAĆ TWOJĄ NAUKĘ?


OPIEKA DORADCY TAX CONSILIUM


W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach  e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. Swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem na zajęciach.


30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ


Przez 30 DNI po zakończeniu Kursu otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Przez miesiąc nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.


BEZPŁATNE ODRABIANIE ZAJĘĆ

Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, zapewnimy CI BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie (zajęcia będziesz mógł odrobić z kolejną edycją). Pamiętaj, tylko aby zgłosić nam planowaną nieobecność min. 2 dni przed tym faktem.


SYSTEM SPŁATY W RATACH 0%


Za Kurs możesz płacić w ratach 0%. Przy zapisie wpłać 200 zł zaliczki, a resztę kwoty spłacaj w dogodnych dla siebie ratach (całość kwoty powinna znaleźć się na naszym koncie na tydzień przed ostatnimi zajęciami).


INDYWIDUALNA OBSŁUGA I DOBRA ATMOSFERA


Pracujemy z uśmiechem i uczymy z uśmiechem. Dbamy o dobrą, przyjazną atmosferę i naprawdę zależy nam na Twojej satysfakcji. Dlatego nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Z chęcią opowiadamy na Twoje pytania, zawsze prosimy Cię też o feedback dot. zajęć. 


  ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY


 Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: otrzymasz 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu 121101) oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.


INFORMACJE DODATKOWE


Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Biuro czynne w godz. 9:00-17:00 
ul. Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
tel./fax +12 623 73 43
szkolenia@taxconsilium.com

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW

WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

 I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Tax Consilium
Tel. 12 623 73 43
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Kraków, malopolskie

Office & Cowork Centre

Cena: 1725 zł brutto

od 2019-09-14 do 2019-10-12

W cenie: certyfikat specjalisty ds księgowości, zaświadczenie men, 30 dni opieki poszkoleniowej, płatność 7 rat 0%, autorskie materiały szkoleniowe
Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence Meritum Cargo School edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!