Good Man - Szkolenia

Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

DZIEŃ I – 3 lipca 2019 r. (środa)

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

9.30-10.00
Rejestracja uczestników
10.00
Rozpoczęcie szkolenia

BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO
Najważniejsze zmiany istotne dla Biura Zarządu

 • Tryb przyznawania wynagrodzenia dla członków RN oraz ustawowe prawo członków RN do zwrotu kosztów związanych z udziałem w radach Rady Nadzorczej
 • Wymagania dla kandydatów dla członków Zarządu – w uchwale wspólników/walnego zgromadzenia lub umowie/statucie spółki
 • Sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu - konieczność ujawnienia zaistniałej sprzeczności
 • RODO  - nie takie straszne, jeśli poznamy zasady wprowadzone przez Rozporządzenie  i zastosujemy je w spółce
 • Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zmiana definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, konieczność zmian w umowach z pracownikami, kontrahentami
 • Zmiany dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych: możliwość potwierdzenia umów zawartych w imieniu spółki przez nieumocowanego członka organu lub przez wadliwie obsadzony zarząd, wypłata dywidendy i obowiązek zwrotu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, rezygnacja członka zarządu  - zmiany w sposobie składania rezygnacji, możliwość pisemnego głosowania w sprawach będących przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników

STATUT SPÓŁKI / UMOWA SPÓŁKI / UCHWAŁY
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy

 • Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH oraz dobra praktyka korporacyjna
 • Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami spółki
 • Władze spółki – jakie zapisy w umowie/statucie są niezbędne , jakie utrudniają a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej?
 • Wprowadzanie zmian w umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji – kiedy trzeba zmiany uregulować w umowie/statucie, a kiedy wystarczy wprowadzenie nowych zapisów do regulaminów bądź uchwał
 • Kiedy warto forsować zmiany w dokumentach korporacyjnych?
 • CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
 • Zasady podejmowania uchwał przez Zarząd i Radę Nadzorczą – TREŚĆ UCHWAŁ, praktyczne aspekty, błędy w u chwałach
 • Głosowanie tylko osobiście ???
 • Głosowanie w trybie obiegowym  –kodeksowe ograniczenia a praktyka rynkowa – jak wprowadzić ten tryb dla Zarządu  - czy możliwe i w jakich przypadkach
 • Głosowanie za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość  - praktyczne aspekty, najważniejsze, błędy

REGULAMINY W SPÓŁCE - ISTOTNE ELEMENTY USPRAWNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORCZEGO  SPÓŁKI
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów

 • w regulaminach organów spółki
 • Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
 • Czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
 • Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • Jak wyglądają kwestie formalne związane z  przygotowaniem  i wdrożeniem regulaminów?
 • Regulamin a statut/umowa spółki
 • W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
 • Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
 • Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
 • CASE STUDY: Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
 • CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do regulaminów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU ORAZ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI POUFNYCH I TAJEMNICY PRZEDSIEBIORSTWA
Czym są dane osobowe – praktyczne aspekty – kiedy przetwarzamy dane osobowe

 • Jakie zbiory danych występują w Biurze Zarządu?
 • Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w Biurze Zarządu?
 • Księga udziałów, księga akcyjna, udostępnianie list
 • Obowiązki Zarządu w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów, byłych pracowników, kandydatów do pracy
 • Jakie dane od pracowników można pozyskać a jakie od kandydata do pracy?
 • Zgody pracowników – czy legitymizują przetwarzanie?
 • Korespondencja, w tym korespondencja imienna
 • Niebezpieczeństwo rozmowy telefonicznej

DZIEŃ II – 4 lipca 2019 r. (czwartek)

Ekspert: mec. Monika Drab - Grotowska

08.30-09.00
Rejestracja uczestników
09.00
Rozpoczęcie szkolenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH NA RZECZ ZARZĄDU I RN
Jak pracować, aby zabezpieczyć interesy swoje, Zarządu i spółki – oto jest pytanie?

ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Sposoby odbywania posiedzeń Zarządu
 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń
 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
 • Przebieg posiedzeń
 • Przykłady regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów
 • Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”

POLITYKA ZATRUDNIANIA I WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE, NOWE ZASADY DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I WAŻNE ZMIANY W PRAWIE PRACY
Przegląd zapisów dotyczących wynagrodzeń oraz co zmieniło się w dokumentacji pracowniczej

 • Regulacje prawne w zakresie zatrudniania i wynagradzania
 • Wynagrodzenia pracowników oraz członków organów nadzorujących i zarządzających spółki
 • Wynagrodzenia jawne czy poufne?
 • Dokumentacja pracownicza po zmianach – czego pilnować?

KŁOPOTLIWE I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu

 • Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
 • Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
 • W jaki sposób członkowie Zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
 • Co może pełnomocnik? A co może prokurent?
 • Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
 • Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
 • W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
 • Case study: system pełnomocnictw na przykładzie spółki

KLAUZULE ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Klauzule dotyczące zabezpieczenia wykonania umów
 • Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności
 • Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
 • Aneksowanie w umowach
 • Klauzule dotyczące rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

16.00 Zakończenie II dnia szkolenia

Dzień III - 5 lipca 2019 r. (piątek)

PANELE RÓWNOLEGŁE – DO WYBORU

PROAKTYWNE DZIAŁANIE – JAK UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ SKUTECZNOŚĆ?

Ekspert: Arkadiusz Żurek


08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA WG STEPHENA COVEYA
Bądź częścią rozwiązania, a nie częścią problemu

 • Istota proaktywności i jej wpływ na relacje z otoczeniem
 • Krąg zainteresowania i krąg wpływu – klucz do skutecznego osiągania celów i budowania autorytetu
 • Komunikacja proaktywna – co możemy zrobić, jak rozwiązać problem?
 • W jaki sposób zgłaszać ulepszenia?

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Najpierw zrozum, później staraj się być zrozumianym

 • Model komunikacji
 • Bariery w komunikacji – doświadczenia, wiedza, wychowanie, kultura
 • Sztuka aktywnego słuchania – najpierw zrozum
 • Wzorce percepcji odbiorców
 • Komunikacja werbalna, niewerbalna i parajęzyk – zasady

AUTOPREZENTACJA I ASERTYWNOŚĆ
Ludzie nie będą Cię szanować, jeśli sam siebie nie szanujesz

 • Wywieranie pierwszego wrażenia, budowanie profesjonalnych relacji
 • Umniejszanie swojego znaczenia jako często popełniany błąd
 • 4 typy postaw w relacjach między ludźmi: bierna, agresywna, manipulacyjna, asertywna
 • Wymiary postawy asertywnej wg. Coveya
 • Techniki asertywne: odmowa, model DESC, informacja zwrotna, zdarta płyta – ćwiczenia praktyczne

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Stres jest nieodłącznym elementem życia – pokochaj go lub zniszcz

 • Natura stresu – pozytywny i negatywny
 • Co nas stresuje? – przyczyny stanu rzeczy
 • Jak sobie z tym radzić? – tarcza antystresowa: wymiar społeczny, duchowy, fizyczny i umysłowy

GÓRA LODOWA ORGANIZACJI WG JAMESA A.F. STONERA I CHARLESA WANKELA
Przez większość życia jesteś członkiem takiej czy innej organizacji...

 • Jakie elementy składają się na efektywną pracę jednostki organizacyjnej?
 • Elementy formalne i nieformalne realizowane w biurze
 • Jakie funkcje spełnia biuro?

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z SZEFEM
Szef też człowiek – musisz go zrozumieć

 • Prowadzenie kalendarza szefa
 • Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej w relacjach z szefem
 • Rodzaje informacji zwrotnej
 • Typologia szefów
 • Osobowość pracownika

KONCENTRACJA ZESPOŁU NA DZIAŁANIU I  BUDOWIE WARTOŚCI FIRMY

Ekspert: Jacek Rozenek

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wykorzystywanie szans małych i dużych – standardy nowego przywództwa
NOWE SPOJRZENIE NA EFEKTYWNOŚĆ LIDERA  – PRZYWÓDZTWO, KTÓRE SIĘ ROZWIJA
Jak zmieniły się standardy przywództwa i poziom efektywności liderów na przełomie kilku ostatnich lat?

 • Jak wyzwania obecnych czasów wpłynęły na oczekiwania organizacji w stosunku do liderów?
 • Dlaczego stare metody przywódcze już nie działają i nie wpływają na wyniki organizacji i zespołów?
 • Z kim chcą dziś pracować ludzie?
 • Jakiego lidera oczekuje skuteczny zespół?
 • Jakie umiejętności managerów przekładają się na zyski?
 • Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo - jakie „klasyczne” umiejętności przywódcze przeszły do historii?

Budowanie wartości firmy - elastyczność i szybkość reakcji
JAKIE CECHY UŁATWIAJĄ MANAGEROM BUDOWĘ WARTOŚCI FIRMY – GODZENIE SPRZECZNOŚCI
W jakich obszarach możesz pozwolić swoim ludziom na przeciętność, a w jakich nie?

 • Umiejętność balansowania na granicy sprzeczności – konfrontacja
 • Kluczowe pytanie Lidera: „Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo?”
 • Jak zarządzać zespołami w świecie braku orientacji, kierunku i pewności tego, co przyniesie jutro?
 • Balansowanie między sprzecznościami
 • Analiza przypadku: W jakich obszarach możesz sobie pozwolić na przeciętność, w jakich nie?

Umiejętność procesowego wsparcia „niezależnych”
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W CZASACH „BRAKU AUTORYTETÓW” – JAK BUDOWAĆ STANDARDY EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE, KTÓRY NIE POTRZEBUJE AUTORYTETÓW I IDEAŁÓW?
Proces pracy - motywacja- działanie – feedback - jak pracować z zespołem „niezależnych”

 • Jak współdziałać z ludźmi/zespołami nie potrzebującymi autorytetów?
 • Jakie zachowania lidera wpływają na podniesienie świadomości w zespole w kwestii odpowiedzialności i generowania własnych rozwiązań?
 • Praca z ludźmi o niekwestionowanej wiedzy eksperckiej
 • Proces pracy – motywacja - działanie - feedback jak pracować z zespołem „niezależnych”
 • Analiza przypadku: Co pomaga tworzyć zespoły ludzi niezależnych, biorących odpowiedzialność za własne życie?

Koncentracja uwagi podwładnych na działaniu
MOTYWOWANIE DO ZMIAN
Wspieranie elastyczności i szybkości działań w organizacji

 • Jak nagradzać odpowiedzialnych za usprawnienia – wspieranie zmian
 • Kotwiczenie zmian w kulturze zespołu
 • Dostosowywanie działania zespołu do strategii procesu zmian
 • Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów w procesie zmian?

Zakończenie szkolenia


GRUPA DOCELOWA
Więcej informacji na www.langas.pl -------> Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady NadzorczejEvago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019