Witalni.pl - terminarz szkoleń

Podatek CIT, PIT od podstaw - specjalista podatkowy poziom I

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Dzień I

Podatek dochodowy od osób fizycznych – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.

1) Podmiot podatku (zakres podmiotowy ustawy o PIT)
a) osoby fizyczne jako podatnicy
b) wspólnicy spółek osobowych
c) wspólnicy spółki cywilnej
d) małżonkowie
e) osoby samotnie wychowujące dzieci
f) przedsiębiorstwo w spadku
g) status małego podatnika (definicja, warunki, korzyści podatkowe)

2) Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą
a) pojęcie rezydencji podatkowej
b) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
c) certyfikat rezydencji z uwzględnieniem możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji od 1 stycznia 2019r. (w tym zasady wydawania, ważność certyfikatu, zagraniczne certyfikaty rezydencji)
d) dochody osiągane na terytorium Polski
e) dochody uzyskiwane za granicą przez polskich rezydentów podatkowych
f) zmiana rezydencji

3) Przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT (wyłączenia z opodatkowania)
a) rodzaje przychodów wyłączonych z opodatkowania
b) różnica między wyłączeniem z opodatkowania a zwolnieniem z opodatkowania w PIT

4) Przedmiot opodatkowania – omówienie podstawowych definicji
a) przychód
b) dochód
c) strata
d) łączenie przychodów
e) zakazy łączenia przychodów

5) Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z działalności gospodarczej:
a) klasyfikacja źródeł przychodów
b) działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
- różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście, a pozarolniczą działalnością gospodarczą,
- rodzaje przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
- formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście,
c) definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
- cechy wyróżniające pozarolniczą działalność gospodarczą od stosunku pracy
- działalność nierejestrowana
- czynności sporadyczne a działalność gospodarcza
- działalność rolnicza a pozarolnicza działalność gospodarcza
- wybór możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej, w tym podatku liniowego (porównanie wad i korzyści)
- przychód otrzymany, a przychód należny,
- przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej
- nowe zasady opodatkowania od 1 stycznia 2019 r. sprzedaży walut wirtualnych również w ramach działalności gospodarczej
d) prawa majątkowe jako źródło przychodów:
- prawa autorskie do utworu,
- udzielenie licencji
- zbycie udziałów spółki,
- przeniesienie prawa do znaku towarowego i inne
- moment uzyskania przychodu
e) zbycie nieruchomości jako źródło przychodów:
- moment uzyskania przychodu,
- nieruchomość włączona do wspólnego majątku małżonków,
- zwolnienia na cele mieszkaniowe przy zbyciu nieruchomości,
- wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem
- zbycie nieruchomości w ramach działalności gospodarczej
f) najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze:
- jako odrębne (od działalności gospodarczej) źródło przychodów
- najem, dzierżawa i podobne wykonywane w ramach działalności gospodarczej,
- moment uzyskania przychodu,
- współwłasność – zasady podziału dochodów z najmu, dzierżawy i podobnych
g) inne źródła przychodów

II Dzień

1) Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja stosunku pracy
b) moment powstania przychodu
c) delegacje a przychód ze stosunku pracy
d) premie (regulaminowe, pozaregulaminowe) i nagrody a przychód ze stosunku pracy
e) świadczenia z ZFFŚ a przychód ze stosunku pracy
f) świadczenia dodatkowe poza ZFFS a przychód ze stosunku pracy (abonamenty medyczne, karnety do kina i sportowe, ubezpieczenia, imprezy integracyjne umorzone pożyczki i inne)
g) nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników, w tym omówienie wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13
h) odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy
i) skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek
j) pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia
k) omówienie na przykładach najczęściej stosowanych zwolnień w PIT w stosunkach pracowniczych i zrównanych z nimi

2) Przychody z kapitałów pieniężnych
a) rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych
b) ryczałtowe opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych
c) moment uzyskania przychodu

3) Przychody ze zbycia rzeczy ruchomych
a) zbycie w ramach działalności gospodarczej
b) zbycie rzeczy ruchomych poza działalnością gospodarczą
c) moment powstania przychodu

4) Wspólne źródła przychodów w PIT:
a) przychody ze wspólnej własności
b) przychody ze wspólnego przedsięwzięcia
c) przychody ze wspólnego posiadania
d) przychody ze wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych
e) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną

5) Koszty uzyskania przychodów w PIT ze szczególnym uwzględnieniem kosztów w ramach działalności gospodarczej:
a) definicja kosztów uzyskania przychodu
b) wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
c) 50% kosztów uzyskania przychodów przy prawach autorskich
d) możliwość zaliczenia do KUP pracy małżonka i małoletnich dzieci od 1stycznia 2019 r.
e) moment zaliczenia wydatków do KUP
f) potrącanie kosztów w czasie – koszty pośrednie i bezpośrednie
g) pracownicze koszty uzyskania przychodów
h) koszty używania samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r. w działalności gospodarczej:
- nowe limity do amortyzacji samochodów osobowych stanowiących środki trwałe,
- ograniczenie kosztów używania samochodów osobowych
- obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. ograniczanie kosztów rat leasingowych
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu a limity kosztów

6) Amortyzacja w PIT – zasady ogólne
a) środek trwały na gruncie podatku PIT
b) metody amortyzacji i okres amortyzacji
c) wartości niematerialne i prawne – definicja
d) ewidencja środków trwałych i WNiP
e) konsekwencje braku ewidencji środków trwałych i WNiP

7) Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku:
a) odliczenia od dochodu
b) skala podatkowa i wysokość podatku
c) kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu
d) odliczenia od podatku

8) Zaliczki i roczne rozliczenie podatku:
a) rodzaje zaliczek i terminy wpłat zaliczek
b) zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),
c) przygotowanie deklaracji PIT-37 za rok 2018 r. przez administrację podatkową,
d) milcząca akceptacja zeznań sporządzonych przez administrację skarbową

9) Wybrane zryczałtowane formy opodatkowania w PIT
a) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
- limit uprawniający do ryczałtu,
- najem prywatny i obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zasady zgłaszania tego ryczałtu,
- zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,
- stawki ryczałtowe
- obowiązkowe ewidencje – uchylenie niektórych obowiązków od 1 stycznia 2019 r.,
- rozliczenia roczne i PIT 28
b) karta podatkowa:
- podatnik podatku w formie karty podatkowej
- zasady ubiegania się o „kartę podatkową”
- stawki podatkowe

Dzień III

Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.

1) Podmiot opodatkowania i rezydencja podatkowa:
a) podmioty podlegające opodatkowaniu w CIT:
- osoby prawne
- spółki kapitałowe w organizacji
- podatkowa grupa kapitałowa: (regulacje wprowadzone w 2018 r. warunkujące powstanie podatkowej grupy kapitałowej, zawiązanie i rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej, rola jednostki dominującej w podatkowej grupie kapitałowej, zasady zawierania transakcji z powiązanymi podmiotami spoza grupy,
- spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej
b) rezydencja podatkowa, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT

2) Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów:
a) przychody z zysków kapitałowych i przypisane im koszty
b) pozostałe przychody (inne niż przychody z zysków kapitałowych)
c) rozliczanie strat
d) dochód w CIT

3) Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7 b u.p.d.o.p.):
a) przychody z udziału w zyskach osób prawnych
b) przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa
c) przychody z obrotu wierzytelnościami
d) przychody z obrotu papierami wartościowymi,
e) moment powstania przychodu

4) Przychody z innych źródeł (w tym przychody z działalności gospodarczej):
a) pojęcie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych
b) moment powstania przychodu
c) wyłączenia z przychodów podatkowych
d) nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości przychodu ze świadczeń nieodpłatnych
e) zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym (datio in solutum),
f) wybrane przychody zwolnione.

5) Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:
a) definicja KUP w CIT
b) związek kosztu z przychodem
c) ciężar dowodu w zakresie kosztów
d) dokumentowanie kosztów,
e) moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,
f) potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami
g) potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami
h) potrącanie kosztów pracowniczych
i) koszty potrącane na zasadzie kasowej
j) skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty

6) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
a) definicja środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych
b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające i niepodlegające amortyzacji podatkowej
c) ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
d) wartość początkowa środka trwałego
e) zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
f) metody amortyzacji
g) stawki amortyzacji

7) Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:
a) odliczenia od dochodu – pomniejszenie podstawy opodatkowania:
b) przekazane darowizny
c) stawka podatku 19%
d) obniżona 9 % stawka CIT – zasady i warunki zastosowania
e) opodatkowanie dywidend
GRUPA DOCELOWA
- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- właściciele firm
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
METODOLOGIA
Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania czynności podatkiem PIT i CIT. W trakcie kursu przedstawione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne podatków w sposób kompleksowy i zrozumiały dla odbiorcy. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku PIT i CIT.

INFORMACJE DODATKOWE
Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1249 plus 23% VAT, razem 1536.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Zadaj pytanie o to szkolenie >>Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!