VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Podatek VAT dla zaawansowanych - specjalista podatkowy poziom II

Kategoria
księgowość i rachunkowość
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
I dzień

I. Czynności opodatkowane VAT – sytuacje budzące wątpliwości interpretacyjne, m. in.:
1) Wybrane świadczenia na potrzeby reprezentacji i reklamy, gadżety, prezenty i poczęstunek, sponsoring, konkursy i darowizny,
2) Świadczenia na rzecz pracowników w tym odpłatne i nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego do przejazdów prywatnych, prezenty dla pracowników, działalność – socjalna pracodawcy, szkolenia, dofinansowanie nauki, wycieczki, opieka medyczna,
3) Sprzedaż przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienie aportu do spółki, ekonomiczne uzasadnienie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyłączenie a zwolnienie z podatku VAT
4) Transakcje pomiędzy wspólnikami spółki oraz pomiędzy wspólnikiem a spółką
5) Datio in solutum, kary umowne, odszkodowania – zasady podlegania opodatkowaniu VAT
6) Opodatkowanie bonów, voucherów i kart podarunkowych od 2019r.

II. Moment powstania obowiązku podatkowego – zagadnienia sporne wynikające z aktualnych interpretacji i orzecznictwa sądowo-administracyjnego
1) Usługi budowlane – dokumentowanie „momentu wykonania” tych usług
2) Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie z montażem,
3) Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach najmu, dzierżawy
4) Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniach nieodpłatnych
5) Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniach dla pracowników

III. Wynajem, zakwaterowanie w 2019r.
1) Wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe - jakie warunki trzeba spełnić aby skorzystać ze zwolnienia, zasady konstruowania umów najmu
2) Świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem – przesłanki stosowania stawki 8% VAT
3) Najem na dobry – zasady opodatkowania
4) Refakturowanie mediów oraz innych kosztów niż media na najemców – stawka podatku, moment powstania obowiązku podatkowego
5) Refakturowania podatku od nieruchomości przy najmie – czy musi być ovatowane?
6) Stawki: ZW, 8%, 23% –aktualne interpretacje podatkowe i wyroki sądów
7) PKWiU a usługi najmu, dzierżawy i inne umowy o podobnym charakterze
8) najem i dzierżawa a leasing nieruchomości – porównanie
9) wpłata i zwrot kaucji – czy muszą być ovatowane?

IV. Pierwsze zasiedlenie w VAT – skutki orzeczenia Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16)
1) Omówienie orzeczenia Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16)
2) Definicja pierwszego zasiedlenia
3) Planowana nowelizacja definicji pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT – od kiedy będzie obowiązywać i co się zmieni?
4) Warunki skorzystania ze zwolnienia w ramach pierwszego zasiedlenia
5) Warunki rezygnacji ze zwolnienia w ramach pierwszego zasiedlenia
6) Zasady opodatkowania gruntów w ramach pierwszego zasiedlenia

II dzień

V. Stawki podatku VAT – przygotowanie do zmian „matrycy stawek” w 2019r
1) Stawka podatku VAT a interpretacje podatkowe – czy warto w takiej sytuacji występować o indywidualną interpretację podatkową? Czy określenie PKWiU to element stanu faktycznego czy oceny prawnej wniosku o interpretację? Najnowsze orzecznictwo sądowe przy ocenie wniosków o interpretację w sprawie PKWiU
2) Jak prawidłowo sklasyfikować PKWiU – opinie Urzędu Statystycznego, zasady uzyskiwania opinii, czy opinia jest wiążąca dla podatnika?
3) Nowa „matryca stawek” – rezygnacja z PKWiU przy identyfikowaniu towarów, nomenklatura scalona – od kiedy będzie obowiązywać i jak się na nią przygotować? Omówienie założeń
4) Wiążąca Informacja Stawkowa – zasady uzyskania informacji o stawce podatku VAT, zasady zaskarżania WIS
5) Skutki zastosowania wadliwej stawki podatku VAT

VI. Faktury – zagadnienia kontrowersyjne:
1) Faktury „pro – forma” – czy są fakturą VAT od 2019r?
2) Faktury prognozowe, bilety, faktury „niekompletne” – jakie nieprawidłowości wykluczają uznanie danego dokumentu za fakturę? Jakich błędów unikać?
3) Faktury elektroniczne – aktualne interpretacje podatkowe (wysłanie do klienta faktury w dwóch wersjach – papierowej i elektronicznej, moment otrzymania faktury elektronicznej),
4) Skutki wystawienia faktury korygującej przed i po terminie (kiedy ryzyko uznania przedwczesnej faktury za „pustą fakturę”, sposoby korekty),
5) Faktury nierzetelne a wadliwe – jaka jest różnica?
6) Faktury VAT RR – zmiany od 2019 r.
7) Faktury nierzetelne, a prawo do odliczenia VAT
8) Odpowiedzialność karna i karna skarbowa za wystawianie nierzetelnych faktur VAT – kto odpowiada i jakie są przesłanki?
9) Centralny rejestr faktur VAT – od kiedy będzie wprowadzony?

VII. Kasy rejestrujące – zmiany 2019 r.
1) Zmiana zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych od 2019 r.
2) Planowane zmiany na rok 2019 r. m. in. kasy fiskalne on-line, NIP nabywcy na paragonie
3) Katalog towarów i usług niepodlegających zwolnieniom z obowiązku stosowania kas fiskalnych
4) Zwolnienia podmiotowe w przypadku stosowania kas fiskalnych
5) Zwolnienia podmiotowo – przedmiotowe w przypadku stosowania kas fiskalnych

VIII.Przedsiębiorstwo w spadku – nowy rodzaj podatnika podatku VAT
1) Skutki w VAT śmierci podatnika
2) Kontynuacja działalności zmarłego podatnika na podstawie przepisów o zarządzie sukcesyjnym
3) Jak ustanowić zarząd sukcesyjny i kiedy? Czy może być ustanowiony po śmierci podatnika?
4) Następstwo prawne w VAT w tym kontynuacja prawa do odliczenia VAT
5) Kto odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku?
6) Jak długo można prowadzić przedsiębiorstwo w spadku?
7) Korekta faktur VAT przez przedsiębiorstwo w spadku.

IX. Wybrane zwolnienia w VAT
1) usługi szkoleniowe,
2) usługi ubezpieczeniowe,
3) dostawa rzeczy używanych
4) usługi medyczne
5) świadczenia socjalne
6) usługi edukacyjne

III dzień

X. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w 2019r.
1) Prawo do odliczenia podatku VAT jako fundamentalne prawo podatnika (w świetle stanowiska TSUE, orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych)
2) Źródła podatku naliczonego
3) Moment powstania prawa do odliczenia i termin realizacji tego prawa
4) Podatek naliczony dotyczący pojazdów samochodowych
5) Ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego
6) Obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego w przypadku nieregulowania należności wynikającej z faktury (zmiany w uldze na złe długi od 2019r.)
7) Odliczanie proporcjonalne oraz korekta podatku naliczonego
8) Kiedy podatnik traci prawo do odliczenia podatku VAT?
9) Ciężar dowodowy – kto ma udowodnić prawo do odliczenia?

XI. Analiza wydanej przez MF metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych:
1) Czym jest należyta staranność kupiecka? - definicja
2) Dobra wiara podatnika
3) Forma prawna metodyki
4) Zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT).
5) Zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki
6) Kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
7) Kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
8) Geneza i przebieg konsultacji podatkowych w sprawie metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.
9) Należyta staranność kupiecka w świetle stanowiska TSUE
10) Należyta staranność kupiecka w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych.
11) Należyta staranność kupiecka w świetle praktyki polskich organów podatkowych.
12) Metodyka a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

XII. Zasady opracowywania wewnętrznych procedur w firmie w zakresie weryfikacji kontrahentów
1) Komu potrzebna jest procedura?
2) Istota sformalizowanych procedur weryfikacyjnych
3) Elementy procedury
4) Weryfikacja formalna vs. weryfikacja merytoryczna.
5) Ryzyka dla działalności przedsiębiorstwa związane ze stwierdzeniem braku należytej staranności, w tym ryzyko zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, rygor natychmiastowej wykonalności, wpływ na płynność finansową firmy.

XIII.Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku VAT
1) Przypadki stosowania sankcji 30%
2) Przypadki stosowania sankcji 20%
3) Przypadki stosowania sankcji 100%
4) warunki wyłączające stosowanie sankcji w VAT
5) mechanizm podzielonej płatności jako sposób na ograniczenie ryzyka związanego z odliczeniem podatku naliczonego

XIV. Klauzula nadużycia prawa w VAT
1) Definicja nadużycia prawa w orzecznictwie ETS
2) Definicja nadużycia prawa w polskiej ustawie VAT
3) Stosowanie „klauzuli nadużycia prawa” przez organy skarbowe i sądy administracyjne,
4) „Klauzula nadużycia prawa” a „klauzula przeciwko unikania opodatkowania” po zmianach od 1.01.2019 r.
5) Raportowanie schematów podatkowych w VAT

XV. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym – zmiany 2019/2020, aktualne interpretacje:
1) planowane rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem
2) aktualne interpretacje dotyczące odwrotnego obciążenia (m. in. rozbieżności interpretacyjne dotyczące rozumienia „podwykonawstwa” przy świadczeniu usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT).
GRUPA DOCELOWA
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. VAT)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
METODOLOGIA
Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają szczególne i problematyczne zasady opodatkowania czynności podatkiem VAT. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem VAT. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku VAT.

INFORMACJE DODATKOWE
Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1199 plus 23% VAT, razem 1474.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Zadaj pytanie o to szkolenie >>


TERMINARZ SZKOLENIA
Łódź, lodzkie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-09-04 do 2019-09-06

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Szczecin, zachodniopomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-09-23 do 2019-09-25

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Katowice, slaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-09-25 do 2019-09-27

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Kraków, malopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-10-09 do 2019-10-11

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Wrocław, dolnoslaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-10-16 do 2019-10-18

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Łódź, lodzkie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-10-21 do 2019-10-23

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Zielona Góra, lubuskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-10-21 do 2019-10-22

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-10-28 do 2019-10-30

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Katowice, slaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-11-04 do 2019-11-06

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Szczecin, zachodniopomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-11-04 do 2019-11-06

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1249 zł netto

od 2019-12-02 do 2019-12-04

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.
Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności