VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Kurs RODO kompleksowy kurs z nowych zasad przetwarzania danych osobowych (wykład i warsztaty, łącznie 4 dni)

Kategoria
szkolenia_RODO
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
DZIEŃ 1 - “RODO W PIGUŁCE” 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA - GODZ. 9:00 

I. Wstęp i źródła prawa. 
- Reforma ochrony danych osobowych – z czego wynika, jakie jest jej znaczenie?
- Jak czytać RODO?
- Ustawa o ochronie danych osobowych. z 10 maja 2018 r.
- Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
- Zmiany sektorowe – gdzie odnaleźć sektorowe przepisy o ochronie danych osobowych?

II. Dział kadr a RODO. 
- Zmiany w kodeksie pracy - w jaki sposób przygotować do nich firmę/instytucję?
- Rekrutacja zgodna z RODO.
- Kwestionariusze osobowe, akta osobowe, listy obecności, układy zbiorowe i regulaminy pracy - jak pozostać w zgodności z nowymi przepisami?
- Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych?
- Wdrażanie monitoringu wizyjnego - obowiązki względem pracowników i osób zewnętrznych.
- Inne formy monitoringu.

PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora) 

III. Podstawowe pojęcia i informacje. 
- Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
- Najważniejsze definicje w RODO - jak je rozumieć?
- Czym są “dane osobowe”, “przetwarzanie” – case study.
- W jakich sytuacjach „przetwarzamy dane osobowe”?

IV. Obowiązki Administratora i Podmiotu przetwarzającego, współadministrowanie danymi osobowymi. 
- Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
- Obowiązki Administratora danych.
- Obowiązki Podmiotu przetwarzającego (procesora).
- Zmiany w umowach powierzenia danych osobowych.
- Współadministrowanie danymi osobowych – nowa instytucja RODO.

V. Kiedy przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem? 
- Rodzaje danych osobowych – dane “zwykłe” oraz “szczególne kategorie danych”, w tym biometryczne.
- Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe “zwykłe”, a kiedy “szczególne kategorie danych”?
- Wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci.
- Kiedy jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
- Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO.

VI. Zasady przetwarzania danych osobowych. 
- Legalność przetwarzania danych osobowych – praktyczne aspekty kryteriów prawnych.
- Celowość i minimalizm w przetwarzaniu danych osobowych wg RODO.
- Poprawność merytoryczna przetwarzanych danych.
- Zasada ograniczonego przechowywania (retencja danych) – omówienie najważniejszych przykładów, praktyczne rozwiązania.
- Integralność i poufność przetwarzania danych osobowych.
- Rozliczalność - nadrzędna zasada RODO, jej konsekwencje dla IT.
- Nowe zasady “privacy by design oraz “privacy by default” i ich praktyczne zastosowanie.

PRZERWA OBIADOWA 12:45 - 13:30 (we własnym zakresie) 

VII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane. 
- Prawo dostępu do danych oraz prawo uzyskania kopii danych osobowych.
- Prawo do sprostowania danych.
- Prawo do bycia zapomnianym.
- Prawo do ograniczenia przetwarzania. 
- Prawo do przenoszenia danych osobowych.
- Prawo do sprzeciwu.
- Prawa osób profilowanych.
- Jak postępować z żądaniami osób, których dane dotyczą?

VIII. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania). 
- Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych – ustawy krajowe oraz RODO.
- Wymogi formalne z praktycznym omówieniem.
- Obowiązek informacyjny przy uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- Obowiązek informacyjny przy wyznaczeniu IOD.
- Obowiązek informacyjny przy przekazaniu danych osobowych poza EOG.
- Praktyczny przykład klauzuli informacyjnej z omówieniem.
- Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych nie od osoby, której te dane dotyczą.
- Chwila powstania obowiązków informacyjnych.

IX. Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania. 
- Obowiązkowe elementy rejestrów przetwarzania.
- Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania (rejestr administratora), wymagany przez RODO?
- Praktyczny przykład rejestru czynności przetwarzania na danych wraz z omówieniem.
- Kiedy i jak prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania (rejestr procesora)?
- Praktyczna forma rejestrów, różnice pomiędzy nimi.

PRZERWA KAWOWA 14:45 - 15:00 (zapewniona przez organizatora) 

X. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych – przykładowe aspekty praktyczne w kontekście RODO. 
- Organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych – ich wybór i dostosowanie zgodnie z RODO, w ujęciu praktycznym.
- Techniczne środki bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganego przez RODO zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, pseudonimizacji oraz szyfrowania.
- Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych – przykłady praktyczne.
- Ocena skutków dla ochrony danych osobowych – kiedy jest wymagana.
- Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym.

XI. Naruszenia ochrony danych osobowych 
- Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
- Co robić w przypadku naruszenia?
- Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
- Obowiązek powiadamiania osób, których dane osobowe podlegają naruszeniu.
- Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.

XII. Tworzenie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
- Dotychczasowa dokumentacja - Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w perspektywie aktualnych wymogów RODO.
- Obowiązki dokumentacyjne w RODO - Polityka Ochrony Danych.
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.
- Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.

XIII. Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer). 
- Kiedy istnieje obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?
- Inspektor Ochrony Danych - rola w firmie/instytucji.

XIV. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych. 
- Kary finansowe do 4% rocznego obrotu / 20 000 000 EUR – czy to jedyna forma działania organu nadzorczego, czy należy się ich spodziewać?
- Odpowiedzialność odszkodowawcza.
- Jak postępować, aby zmniejszyć wymiar potencjalnej kary za naruszenie ochrony danych, w przypadku jego wystąpienia.
- Sankcje dla podmiotów publicznych.

XV. Podsumowanie. 
- Jak podzielić prace wdrożeniowe?
- Na czym skupić się w pierwszej kolejności?
- Jak wdrożyć RODO w 6-ciu krokach, w oparciu o wiedzę ze szkolenia oraz materiały szkoleniowe?

XVI. Głos publiczności (30 min). 
- Pytania uczestników.
- Dyskusja.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - GODZ. 17:00 

--------------------------------------------------------

DZIEŃ 2 - KURS IOD 

ROZPOCZĘCIE KURSU - GODZ. 9:00 

I. Inspektor Ochrony Danych (IOD/DPO) - zagadnienia wstępne.
- Powołanie IOD - obowiązek czy uprawnienie?
- Kto może zostać IOD?
- Jakie zadania IOD wskazane zostały w RODO, a jakie zwykle wykonuje w praktyce? IOD w perspektywie wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (Europejskiej Rady Ochrony Danych).
- Współpraca IOD z działem IT.
- Pełnienie roli punktu kontaktowego - tak dla osób, których dane dotyczą, jak i organu nadzorczego - w praktyce.
- Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.
- Status IOD, jego kompetencje i zakres odpowiedzialności.
- Odpowiedzialność administratora i osób upoważnionych do przetwarzania danych w perspektywie powołania IOD.
- Formalne powołanie IOD wewnątrz organizacji.
- Forma zatrudnienia / współpracy z IOD.
- IOD w grupie kapitałowej.
- Zgłoszenie powołania IOD do organu nadzorczego - wypełnianie formularza oraz zgłoszenia poprzez platformę ePUAP.
- Ubezpieczenia dla IOD i administratora - czy warto z nich korzystać? Analiza umów ubezpieczeniowych - na jakie wyłączenia w szczególności należy zwrócić uwagę. 
- Zlecanie funkcji IOD - jakie zapisy w umowie / powołaniu powinny się znaleźć?
- Przyjmowanie funkcji IOD - zalecane postanowienia umowne - okiem prawnika.

PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora) 

II. Realizacja bieżących obowiązków IOD. 

A. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE. 
Poprawne definiowanie podstaw przetwarzania danych osobowych - art. 6, art. 9 i art. 10 RODO w praktyce - case study.
Dodatkowe obowiązki informacyjne w przypadku współadministrowania danymi - wyzwania płynące z art. 26 RODO.
Obowiązki informacyjne - wdrażanie w praktyce. Zalecane formy oraz miejsca ich spełniania. Dobre praktyki.
Strona internetowa, BIP - ważne źródło wiedzy o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. 
Konstruowanie obowiązków informacyjnych - warsztat.

B. KONTROLA PRZEPŁYWU DANYCH. 
Powierzenie a udostępnienie danych osobowych - jak odróżnić te dwie formy przekazywania danych “na zewnątrz”.
Najczęstsze przypadki powierzania danych osobowych.
Na jakiej podstawie możemy udostępniać dane osobowe?
Udostępnienie danych - przykłady praktyczne.
Obowiązkowe i fakultatywne elementy umowy powierzenia.
Konstruowanie oraz weryfikacja umów powierzenia - warsztat.
Przepływ danych między współadministratorami.
Rejestry powierzeń i udostępnień.

C. POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ. 
Forma składania żądań przez osoby, których dane dotyczą.
Z jakimi żądaniami w praktyce spotykamy się najczęściej?
Jak przygotować firmę / instytucję do realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą, w aspekcie organizacyjnym oraz informatycznym? Główne praktyczne problemy.
W jaki sposób realizować uprawnienia osób, których dane dotyczą? Jak poprawnie prowadzić korespondencję?
Analiza zasadności roszczeń - case study.
GRUPA DOCELOWA
Profil uczestników 
Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych, a także dla osób wyznaczonych na to stanowisko. Dla kierownictwa administratorów danych, samodzielnie wdrażających RODO w organizacji lub dla osób nadzorujących ten proces. Dla wszystkich, którzy poszukują zaawansowanych umiejętności wdrażania i stosowania RODO.
CERTYFIKATY
Praktyczna wiedza i umiejętności: 
W oparciu o przeprowadzone wykłady i ćwiczenia, dowiesz się i nauczysz, jak wdrażać RODO oraz praktycznie realizować bieżące obowiązki Inspektora Ochrony Danych. Pamiętaj, że jeżeli w Twojej organizacji nie ma IOD, jego zadania spoczną na administratorze danych.

Wzorcowa dokumentacja: 
Otrzymasz pakiet wzorcowej dokumentacji RODO, o wartości 379 zł: polityka ochrony danych, przykładowe obowiązki informacyjne, analiza ryzyka z przykładową matrycą ryzyk (ponad 20 zasobów), rejestr czynności przetwarzań (ponad 20), zbiór przykładowych procedur, związanych z przetwarzaniem danych (ponad 20), akty prawne i wytyczne, wzór umowy powierzenia danych osobowych, nadto wiele użytecznych dokumentów.

Materiały szkoleniowe: 
W zakres materiałów szkoleniowych wchodzą: kolorowa broszura z przedstawioną na szkoleniu prezentacją, książeczka z RODO w kieszonkowym formacie, notatnik oraz długopis.

Certyfikaty RODO: 
Po szkoleniu, otrzymasz imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z RODO. Opatrzony hologramem oraz podpisany przez trenera prowadzącego, pozwoli Ci pokazać światu swoje kwalifikacje!

Darmowe wsparcie prawne: 
Możesz skorzystać z mailowych konsultacji (do 3 przez 30 dni) w zakresie omówionych zagadnień (wsparcie nie obejmuje przygotowania dokumentacji). Otrzymasz także aktualne akty prawne i wytyczne PUODO oraz Grupy Roboczej art. 29. 

Plan Optimum w niezbednikrodo pl: 
Dostęp do narzędzia zarządzania systemem ochrony danych osobowych online przez 3 miesiące. Umożliwia ono m. in. generowanie powierzeń, prowadzenie elektronicznego rejestru czynności, czy przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych online. Stworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu wdrożenia RODO.

Zdobyta wiedza
Szukasz profesjonalnego kursu dla Inspektora Ochrony Danych? Zapraszamy na 32 godziny zaawansowanych wykładów i praktycznych ćwiczeń z realizacji wdrożeń RODO oraz bieżącego wykonywania obowiązków IOD. Pamiętaj, że w przypadku braku IOD, jego obowiązki spoczywają na kierownictwie administratora danych. 

W jaki sposób wdrażać RODO w warstwie dokumentowej: 
- jak definiować podstawy przetwarzania danych,
- jak formułować treści obowiązku informacyjnego RODO,
- jak sporządzać umowy powierzenia, w oparciu o szablon SzkolenieRODO pl, a także jak odróżnić powierzenie przetwarzania danych od ich udostępnienia innemu administratorowi,
- jak sporządzić politykę ochrony danych osobowych, w oparciu o szablony SzkolenieRODO pl,
- jak sformułować procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych, w oparciu o szablony SzkolenieRODO pl.

W jaki sposób realizować bieżące obowiązki IOD: 
- kto może pełnić funkcję IOD,
- jakie uprawnienia i obowiązki dotyczą IOD,
- na co w szczególności zwrócić uwagę, pełniąc funkcję IOD,
- w jaki sposób reagować na żądania podmiotów danych,
- jak postępować z naruszeniami ochrony danych,
- jak zgłaszać naruszenia do PUODO,
- jak powiadamiać o naruszeniu podmioty danych.
Wiele z wymienionych zagadnień omawiamy w oparciu o udostępnione Tobie szablony dokumentacji SzkolenieRODO pl, a także w formule ćwiczeń, pozwalających na praktyczne zastosowanie omawianej tematyki. 

Poznasz specjalistyczne zagadnienia dodatkowe: 
- na jakich zasadach przetwarzać wizerunek, traktowany jako dane osobowe,
- NOWOŚĆ - jak dostosować organizację do zmian wynikających z Ustawy wprowadzającej RODO.

Poznasz praktyczne aspekty wykonywania audytów systemów przetwarzania danych osobowych: 
- czym różni się audyt przedwdrożeniowy od audytu walidacyjnego - jakie są ich cele i jakie zadania audytora,
- jak sporządzić plan audytu, z uwzględnieniem jego celu i docelowego zakresu, 
- jak pozyskiwać materiał źródłowy do audytu i w jakiej formie go dokumentować,
- jakie środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych są najczęściej stosowane,
- jak badać fizyczne środki bezpieczeństwa, w tym w zakresie infrastruktury budynków i pomieszczeń,
- jak badać techniczne środki bezpieczeństwa, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej,
- jak badać organizacyjne środki bezpieczeństwa,
- jak badać zdolność organizacji do realizacji uprawnień osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe,
- jaki powinien być efekt audytu, aby był on użyteczny - w jaki sposób sporządzić raport z audytu systemu przetwarzania danych osobowych, a nadto jak formułować zalecenia pokontrolne.

Nabędziesz umiejętności wykonywania obowiązkowej analizy ryzyka: 
- jak ewidencjonować zasoby używane przy przetwarzaniu danych osobowych,
- jak diagnozować zagrożenia naruszeń ochrony danych osobowych, wynikające z używania konkretnych zasobów,
-na jakie podatności należy zwrócić uwagę, przy diagnozowaniu konkretnych ryzyk,
- jak oceniać prawdopodobieństwo i skutek wystąpienia konkretnych zagrożeń,
- jak oceniać ryzyko związane z wystąpieniem konkretnych zagrożeń,
- jak postępować ze zdiagnozowanym ryzykiem. 
Wymienione zagadnienia realizujemy w formule case studies, z użyciem elektronicznych matryc ryzyk, na konkretnym przykładzie podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Nauczysz się oceniać zasadność, a także przeprowadzać ocenę skutków ochrony danych osobowych (DPIA/OSOD): 
- jak ocenić, czy przeprowadzenie DPIA jest wymagane,
- jak formułować informacje dotyczące planowanych działań, mogących spowodować skutek dla ochrony danych osobowych oraz ich opis,
- jak formułować interes administratora, cele oraz podstawę prawną przetwarzania, mogącego spowodować skutek dla ochrony danych osobowych,
- jak diagnozować zakres danych osobowych, przetwarzanych w ramach planowanych operacji przetwarzania,
- jak oceniać niezbędność i proporcjonalność planowanych operacji przetwarzania danych osobowych, względem praw osób, których te dane dotyczą,
- jak oceniać zdolność do realizacji uprawnień osób, których dotyczą dane przetwarzane w ramach planowanych operacji przetwarzania,
- jak wybrać i opisać środki bezpieczeństwa, wdrażane w celu ograniczenia ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą,
- jaka zależność zachodzi pomiędzy przeprowadzeniem DPIA a analizą ryzyka.
Wymienione zagadnienia realizujemy w formule case studies, z użyciem szablonu DPIA, na konkretnym przykładzie planowanych operacji przetwarzania danych osobowych.

Dowiesz się, jak postępować w przypadku transferu danych osobowych do państw trzecich: 
- jak krok po kroku sprawdzić, czy państwo do którego organizacja transferuje dane osobowe znajduje się na liście “krajów bezpiecznych”,
- poznasz rodzaje dodatkowych środków zabezpieczeń, stosowanych w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza listy “krajów bezpiecznych”.

Nauczysz się oceniać zasadność, a także sporządzać rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestr kategorii przetwarzań: 
- jak ocenić, czy sporządzenie rejestru czynności i rejestru kategorii przetwarzań jest wymagane,
- jak definiować i rozróżniać czynności przetwarzania, podlegające uwzględnieniu w rejestrze czynności,
- jak formułować cele przetwarzania danych i jaka jest ich relacja względem zdefiniowanych czynności,
- jak opisywać kategorie danych osobowych oraz kategorie osób, których dotyczą przetwarzane dane,
- jak uwzględniać odbiorców danych oraz diagnozować, czy dane osobowe są przekazywane poza EOG,
- jak oceniać zasadność stosowania dodatkowych zabezpieczeń, w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG,
- jak formułować opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych,
- jakie dodatkowe elementy rejestru czynności warto stosować, w celu ułatwienia zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych.

Dowiesz się jak stosować zasadę ograniczonego przechowywania danych osobowych (retencji): 
- po jakim czasie należy usuwać dane osobowe,
- poznasz terminy przetwarzania danych osobowych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
- dowiesz się jak określać terminy przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy nie określają tego przepisy prawa,
- poznasz relację pomiędzy zasadą retencji a obowiązkiem informacyjnym RODO,
- poznasz relację pomiędzy zasadą retencji a wykonywaniem kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
- jak i gdzie należy zamieścić informacje o planowanych terminach usunięcia danych osobowych.
METODOLOGIA
Trener

Anna Mrozowska
Prawnik i praktyk. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. 

Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO pl. Prowadzi audyty i wdrożenia od 2014 roku, a szkolenia od 2010 roku.

INFORMACJE DODATKOWE


Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Tel. 616102461
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Gdańsk, pomorskie

Dobrze wyposażona, oświetlona i klimatyzowana sala szkoleniowa

Cena: 1999 zł netto

od 2019-08-30 do 2019-10-03

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 199 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

POZNAŃ, wielkopolskie

Biurowiec Omega, Dąbrowskiego 79a

Cena: 1999 zł netto

od 2019-09-02 do 2019-09-05

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 199 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Warszawa, mazowieckie

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM

Cena: 1999 zł netto

od 2019-09-09 do 2019-09-12

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 199 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Wrocław, dolnoslaskie

Dobrze wyposażona, oświetlona i klimatyzowana sala szkoleniowa

Cena: 1999 zł netto

od 2019-09-16 do 2019-09-19

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 199 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Kraków, malopolskie

Dobrze wyposażona, oświetlona i klimatyzowana sala szkoleniowa

Cena: 1999 zł netto

od 2019-09-23 do 2019-09-26

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 199 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl
Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności