Progressproject - Stolica Rozwoju - V edycja szkolenia

Kurs IOD zaawansowany kurs z nowych zasad przetwarzania danych osobowych (dwudniowy)

Kategoria
szkolenia_RODO
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
DZIEŃ 1 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA - GODZ. 9:00 

I. Wstęp i źródła prawa. 
- Reforma ochrony danych osobowych – z czego wynika, jakie jest jej znaczenie?
- Jak czytać RODO?
- Ustawa o ochronie danych osobowych. z 10 maja 2018 r.
- Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
- Zmiany sektorowe – gdzie odnaleźć sektorowe przepisy o ochronie danych osobowych?

II. Dział kadr a RODO. 
- Zmiany w kodeksie pracy - w jaki sposób przygotować do nich firmę/instytucję?
- Rekrutacja zgodna z RODO.
- Kwestionariusze osobowe, akta osobowe, listy obecności, układy zbiorowe i regulaminy pracy - jak pozostać w zgodności z nowymi przepisami?
- Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych?
- Wdrażanie monitoringu wizyjnego - obowiązki względem pracowników i osób zewnętrznych.
- Inne formy monitoringu.

PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora) 

III. Podstawowe pojęcia i informacje. 
- Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
- Najważniejsze definicje w RODO - jak je rozumieć?
- Czym są “dane osobowe”, “przetwarzanie” – case study.
- W jakich sytuacjach „przetwarzamy dane osobowe”?

IV. Obowiązki Administratora i Podmiotu przetwarzającego, współadministrowanie danymi osobowymi. 
- Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
- Obowiązki Administratora danych.
- Obowiązki Podmiotu przetwarzającego (procesora).
- Zmiany w umowach powierzenia danych osobowych.
- Współadministrowanie danymi osobowych – nowa instytucja RODO.

V. Kiedy przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem? 
- Rodzaje danych osobowych – dane “zwykłe” oraz “szczególne kategorie danych”, w tym biometryczne.
- Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe “zwykłe”, a kiedy “szczególne kategorie danych”?
- Wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci.
- Kiedy jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
- Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO.

VI. Zasady przetwarzania danych osobowych. 
- Legalność przetwarzania danych osobowych – praktyczne aspekty kryteriów prawnych.
- Celowość i minimalizm w przetwarzaniu danych osobowych wg RODO.
- Poprawność merytoryczna przetwarzanych danych.
Zasada ograniczonego przechowywania (retencja danych) – omówienie najważniejszych przykładów, praktyczne rozwiązania.
- Integralność i poufność przetwarzania danych osobowych.
- Rozliczalność - nadrzędna zasada RODO, jej konsekwencje dla IT.
- Nowe zasady “privacy by design oraz “privacy by default” i ich praktyczne zastosowanie.

PRZERWA OBIADOWA 12:45 - 13:30 (we własnym zakresie) 

VII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane. 
- Prawo dostępu do danych oraz prawo uzyskania kopii danych osobowych.
- Prawo do sprostowania danych.
- Prawo do bycia zapomnianym.
- Prawo do ograniczenia przetwarzania. 
- Prawo do przenoszenia danych osobowych.
- Prawo do sprzeciwu.
- Prawa osób profilowanych.
- Jak postępować z żądaniami osób, których dane dotyczą?

VIII. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania). 
- Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych – ustawy krajowe oraz RODO.
- Wymogi formalne z praktycznym omówieniem.
- Obowiązek informacyjny przy uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- Obowiązek informacyjny przy wyznaczeniu IOD.
- Obowiązek informacyjny przy przekazaniu danych osobowych poza EOG.
- Praktyczny przykład klauzuli informacyjnej z omówieniem.
- Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych nie od osoby, której te dane dotyczą.
- Chwila powstania obowiązków informacyjnych.

IX. Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania. 
- Obowiązkowe elementy rejestrów przetwarzania.
- Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania (rejestr administratora), wymagany przez RODO?
- Praktyczny przykład rejestru czynności przetwarzania na danych wraz z omówieniem.
- Kiedy i jak prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania (rejestr procesora)?
- Praktyczna forma rejestrów, różnice pomiędzy nimi.

PRZERWA KAWOWA 14:45 - 15:00 (zapewniona przez organizatora) 

X. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych – przykładowe aspekty praktyczne w kontekście RODO. 
- Organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych – ich wybór i dostosowanie zgodnie z RODO, w ujęciu praktycznym.
- Techniczne środki bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganego przez RODO zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, pseudonimizacji oraz szyfrowania.
- Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych – przykłady praktyczne.
- Ocena skutków dla ochrony danych osobowych – kiedy jest wymagana.
- Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym.

XI. Naruszenia ochrony danych osobowych 
- Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
- Co robić w przypadku naruszenia?
- Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
- Obowiązek powiadamiania osób, których dane osobowe podlegają naruszeniu.
- Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.

XII. Tworzenie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
- Dotychczasowa dokumentacja - Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w perspektywie aktualnych wymogów RODO.
- Obowiązki dokumentacyjne w RODO - Polityka Ochrony Danych.
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.
- Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.

XIII. Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer). 
- Kiedy istnieje obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?
- Inspektor Ochrony Danych - rola w firmie/instytucji.

XIV. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych. 
- Kary finansowe do 4% rocznego obrotu / 20 000 000 EUR – czy to jedyna forma działania organu nadzorczego, czy należy się ich spodziewać?
- Odpowiedzialność odszkodowawcza.
- Jak postępować, aby zmniejszyć wymiar potencjalnej kary za naruszenie ochrony danych, w przypadku jego wystąpienia.
- Sankcje dla podmiotów publicznych.

XV. Podsumowanie. 
- Jak podzielić prace wdrożeniowe?
- Na czym skupić się w pierwszej kolejności?
- Jak wdrożyć RODO w 6-ciu krokach, w oparciu o wiedzę ze szkolenia oraz materiały szkoleniowe?

XVI. Głos publiczności (30 min). 
- Pytania uczestników.
- Dyskusja.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - GODZ. 17:00 

DZIEŃ 2 

ROZPOCZĘCIE KURSU - GODZ. 9:00 

I. Inspektor Ochrony Danych (IOD/DPO) - zagadnienia wstępne. 
- Powołanie IOD - obowiązek czy uprawnienie?
- Kto może zostać IOD?
- Jakie zadania IOD wskazane zostały w RODO, a jakie zwykle wykonuje w praktyce? IOD w perspektywie wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (Europejskiej Rady Ochrony Danych).
- Współpraca IOD z działem IT.
- Pełnienie roli punktu kontaktowego - tak dla osób, których dane dotyczą, jak i organu nadzorczego - w praktyce.
- Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.
- Status IOD, jego kompetencje i zakres odpowiedzialności.
- Odpowiedzialność administratora i osób upoważnionych do przetwarzania danych w perspektywie powołania IOD.
- Formalne powołanie IOD wewnątrz organizacji.
- Forma zatrudnienia / współpracy z IOD.
- IOD w grupie kapitałowej.
- Zgłoszenie powołania IOD do organu nadzorczego - wypełnianie formularza oraz zgłoszenia poprzez platformę ePUAP.
- Ubezpieczenia dla IOD i administratora - czy warto z nich korzystać? Analiza umów ubezpieczeniowych - na jakie wyłączenia w szczególności należy zwrócić uwagę. 
- Zlecanie funkcji IOD - jakie zapisy w umowie / powołaniu powinny się znaleźć?
- Przyjmowanie funkcji IOD - zalecane postanowienia umowne - okiem prawnika.

PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora) 

II. Realizacja bieżących obowiązków IOD. 

A. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE.
- Poprawne definiowanie podstaw przetwarzania danych osobowych - art. 6, art. 9 i art. 10 RODO w praktyce - case study.
- Dodatkowe obowiązki informacyjne w przypadku współadministrowania danymi - wyzwania płynące z art. 26 RODO.
- Obowiązki informacyjne - wdrażanie w praktyce. Zalecane formy oraz miejsca ich spełniania. Dobre praktyki.
- Strona internetowa, BIP - ważne źródło wiedzy o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. 
- Konstruowanie obowiązków informacyjnych - warsztat.

B. KONTROLA PRZEPŁYWU DANYCH.
- Powierzenie a udostępnienie danych osobowych - jak odróżnić te dwie formy przekazywania danych “na zewnątrz”.
- Najczęstsze przypadki powierzania danych osobowych.
- Na jakiej podstawie możemy udostępniać dane osobowe?
- Udostępnienie danych - przykłady praktyczne.
- Obowiązkowe i fakultatywne elementy umowy powierzenia.
- Konstruowanie oraz weryfikacja umów powierzenia - warsztat.
- Przepływ danych między współadministratorami.
- Rejestry powierzeń i udostępnień.

C. POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.
- Forma składania żądań przez osoby, których dane dotyczą.
- Z jakimi żądaniami w praktyce spotykamy się najczęściej?
- Jak przygotować firmę / instytucję do realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą, w aspekcie organizacyjnym oraz informatycznym? Główne praktyczne problemy.
- W jaki sposób realizować uprawnienia osób, których dane dotyczą? Jak poprawnie prowadzić korespondencję?
- Analiza zasadności roszczeń - case study.

PRZERWA OBIADOWA 12:45 - 13:30 (we własnym zakresie) 

II. Realizacja bieżących obowiązków IOD - ciąg dalszy. 

D. POSTĘPOWANIE Z NARUSZENIAMI.
- Procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń / incydentów. Forma komunikacji z osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych.
- Prowadzenie wewnętrznego rejestru naruszeń - case study.
- Zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego - kiedy jest obowiązkowe? Czy termin 72 godzin jest nieprzekraczalny?
- Wypełnianie formularza zgłoszeniowego oraz zgłaszanie naruszeń poprzez e-PUAP - warsztat. 
- Obowiązek zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych. W jakich przypadkach i w jakiej formie informować o naruszeniach?

III. Bezpieczeństwo danych osobowych. 
- Co o środkach ochrony danych mówi RODO?
- Analiza art. 32 RODO i praktyczne następstwa tak ogólnej regulacji.
- Rodzaje zagrożeń i sposoby przeciwdziałania im. 
- Pseudonimizacja i szyfrowanie - kiedy jest niezbędne?
- Szczególnie zalecane organizacyjne środki bezpieczeństwa.
- Szczególnie zalecane fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa.
- Kodeksy postępowania i certyfikacja. 

PRZERWA KAWOWA 14:45 - 15:00 (zapewniona przez organizatora) 

IV. Wdrażanie RODO. 
- Przygotowanie planu wdrożenia.
- Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania (zasada “privacy by design” w praktyce).
- Wdrażanie domyślnej ochrony danych (zasada “privacy by default” w praktyce”).
- Polityka Ochrony Danych - w jakim zakresie jest obowiązkowa? Praktyczne rady, w jaki sposób konstruować wewnętrzną dokumentację oraz system przetwarzania danych osobowych w organizacji.
- Formułowanie wewnętrznych procedur w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych - warsztat; analiza wzorcowych procedur, udostępnionych przez organizatora.
- W jaki sposób skonstruować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
- Przydatne pod kątem rozliczalności ewidencje i rejestry.

V. Wizerunek a RODO. 
- Definicja “wizerunku”. W jakim zakresie wizerunek to dane osobowe?
- Rozpowszechnianie wizerunku w perspektywie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - case study w oparciu o orzecznictwo.
- Czy zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można cofnąć w dowolnym momencie?
- Jak powinna wyglądać zgoda na utrwalenie i upowszechnianie wizerunku - case study, w oparciu o orzecznictwo.
- Uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania wizerunku pracownika.
- Odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie wizerunku na gruncie RODO, prawa autorskiego oraz kodeksu cywilnego.

VI. Głos publiczności (30 min). 
- Pytania uczestników.
- Dyskusja.

ZAKOŃCZENIE KURSU - GODZ. 17:00
GRUPA DOCELOWA
Profil uczestników 
Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych, a także osób wyznaczonych na to stanowisko. Dla administratorów danych i kadrowych, poszukujących zaawansowanej wiedzy o RODO. Dla osób odpowiedzialnych w organizacji za prowadzenie korespondencji z podmiotami danych osobowych.
CERTYFIKATY
Praktyczna wiedza i umiejętności: 
Dowiesz się, jak wdrażać RODO, a także jak realizować bieżące obowiązki Inspektora Ochrony Danych. Pamiętaj, że jeżeli w Twojej organizacji nie ma IOD, jego zadania spoczną na administratorze danych. 

Wzorcowa dokumentacja: 
Otrzymasz pakiet rozszerzonej, wzorcowej dokumentacji RODO, o wartości 299 zł: polityka ochrony danych, instrukcje sporządzenia obowiązku informacyjnego, analizy ryzyka, rejestru czynności na danych, a także zbiór przykładowych procedur, związanych z przetwarzaniem danych. 

Materiały szkoleniowe : 
W zakres materiałów szkoleniowych wchodzą: kolorowa broszura z przedstawioną na szkoleniu prezentacją, książeczka z RODO w kieszonkowym formacie, notatnik oraz długopis.

Certyfikaty RODO: 
Po kursie, otrzymasz imienny certyfikat uczestnictwa w dwudniowym kursie z RODO. Opatrzony hologramem oraz podpisany przez trenera prowadzącego, pozwoli Ci pokazać światu swoje kwalifikacje!

Darmowe wsparcie prawne: 
Możesz skorzystać z mailowych konsultacji (do 3 przez 30 dni) w zakresie omówionych zagadnień (wsparcie nie obejmuje przygotowania dokumentacji). Otrzymasz także aktualne akty prawne i wytyczne PUODO oraz Grupy Roboczej art. 29. 

Plan Optimum w Niezbednikrodo pl: 
Dostęp do narzędzia zarządzania systemem ochrony danych osobowych online przez 3 miesiące. Umożliwia ono m. in. generowanie powierzeń, prowadzenie elektronicznego rejestru czynności, czy przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych online. Stworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu wdrożenia RODO.

Zdobyta wiedza
Jesteś osobą odpowiedzialną za wdrożenie RODO? Poszukujesz praktycznej wiedzy o realizacji funkcji Inspektora Ochrony Danych? Zapraszamy na kurs, podczas którego w zrozumiały i łatwy do przyswojenia sposób wszystko Ci wyjaśnimy i odpowiemy na Twoje pytania.

Dowiesz się w jaki sposób wdrażać RODO: 
jak definiować podstawy przetwarzania danych,
jak formułować treści obowiązku informacyjnego RODO,
jak sporządzić rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii przetwarzań,
jak przeprowadzić analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych,
jak sporządzać umowy powierzenia, w oparciu o szablon SzkolenieRODO pl, a także jak odróżnić powierzenie przetwarzania danych od ich udostępnienia innemu administratorowi,
jak sporządzić politykę ochrony danych osobowych, w oparciu o szablony SzkolenieRODO pl,
jak sformułować procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych, w oparciu o szablony Szkolenie RODO pl.

W jaki sposób realizować bieżące obowiązki IOD: 
kto może pełnić funkcję IOD,
jakie uprawnienia i obowiązki dotyczą IOD,
na co w szczególności zwrócić uwagę, pełniąc funkcję IOD,
w jaki sposób reagować na żądania podmiotów danych,
jak postępować z naruszeniami ochrony danych,
jak zgłaszać naruszenia do PUODO,
jak powiadamiać o naruszeniu podmioty danych.
Poznasz specjalistyczne zagadnienia dodatkowe:
na jakich zasadach przetwarzać wizerunek, traktowany jako dane osobowe,
NOWOŚĆ - jak dostosować organizację do zmian wynikających z Ustawy wprowadzającej RODO.
METODOLOGIA

Trener

Anna Mrozowska
Prawnik i praktyk. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. 

Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO pl. Prowadzi audyty i wdrożenia od 2014 roku, a szkolenia od 2010 roku.

INFORMACJE DODATKOWE

Sprawdź nasze opinie i dołącz do grona szczerze zadowolonych klientów!

Trenerki Anna Mrozowska oraz Agnieszka Chmielewska wyróżniały się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki. Wykazały się otwartością i gotowością do wyjaśnienia problemów i wątpliwości w temacie RODO, a omawiane treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały z uwzględnieniem specyfiki naszej firmy.

Lubelski Węgiel “BOGDANKA” S.A.

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że zleceniobiorca wykonał swoje zadania sprawnie, z należytą starannością i w poczuciu odpowiedzialności za podjęte działania. W pełni kompetentni pracownicy tej firmy zapewnili nam poczucie bezpieczeństwa w trakcie realizacji zleconej usługi.

A’Gusto

Profesjonalizm pracowników, duża elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań naszej firmy utwierdziły nas w przekonaniu o słusznym wyborze właśnie tego Zleceniobiorcy.

Meden-Inmed Sp. z o.o.

Wykonawca w interesujący i zrozumiały sposób wytłumaczył nam, jakie obowiązki nakłada na nas RODO i wskazał, w jaki sposób je wypełnić. Udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, a było ich wiele.
Materiały udostępnione poprzez niezbednikrodo.pl w połączeniu z wiedzą przekazaną podczas szkolenia umożliwiły nam właściwe przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów.

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp

Osoba prowadząca szkolenie - Pani Anna Mrozowska - pozostawała w ciągłej dyspozycji, a wszelkie pytania i sugestie były natychmiast rozpatrywane, co wymagało niejednokrotnie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Na szczególne uznanie zasługuje troska firmy o dobór wykładowców do prowadzenia zajęć. W pełni kompetentny pracownik tej firmy zapewnił nam fachową i rzetelną realizację zleconej usługi.

POLSKIE TOWARZYSTWO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Tel. 616102461
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Kraków, malopolskie

Dobrze wyposażona, oświetlona i klimatyzowana sala szkoleniowa

Cena: 949 zł netto

od 2019-09-23 do 2019-09-24

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Gdańsk, pomorskie

Dobrze wyposażona, oświetlona i klimatyzowana sala szkoleniowa

Cena: 949 zł netto

od 2019-09-30 do 2019-10-01

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Poznań, wielkopolskie

Ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A Biurowiec OMEGA

Cena: 949 zł netto

od 2019-10-07 do 2019-10-08

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

WARSZAWA, mazowieckie

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM

Cena: 949 zł netto

od 2019-10-07 do 2019-10-08

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Wrocław, dolnoslaskie

Hotel Europeum ul. Kazimierza Wielkiego 27 A

Cena: 949 zł netto

od 2019-10-14 do 2019-10-15

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Kraków, malopolskie

Cena: 949 zł netto

od 2019-10-21 do 2019-10-22

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Gdańsk, pomorskie

Hotel Gdansk Boutique, ul. Szafarnia 9

Cena: 949 zł netto

od 2019-10-28 do 2019-10-29

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Poznań, wielkopolskie

Sale Omega

Cena: 949 zł netto

od 2019-11-04 do 2019-11-05

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

WARSZAWA, mazowieckie

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM

Cena: 949 zł netto

od 2019-11-04 do 2019-11-05

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Wrocław, dolnoslaskie

Hotel Europeum ul. Kazimierza Wielkiego 27 A

Cena: 949 zł netto

od 2019-11-12 do 2019-11-13

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Kraków, malopolskie

Cena: 949 zł netto

od 2019-11-18 do 2019-11-19

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Gdańsk, pomorskie

Hotel Gdansk Boutique, ul. Szafarnia 9

Cena: 949 zł netto

od 2019-11-25 do 2019-11-26

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Poznań, wielkopolskie

Sale Omega

Cena: 949 zł netto

od 2019-12-02 do 2019-12-03

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

WARSZAWA, mazowieckie

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM

Cena: 949 zł netto

od 2019-12-02 do 2019-12-03

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Kraków, malopolskie

Cena: 949 zł netto

od 2019-12-09 do 2019-12-10

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Wrocław, dolnoslaskie

Hotel Europeum ul. Kazimierza Wielkiego 27 A

Cena: 949 zł netto

od 2019-12-09 do 2019-12-10

W cenie: wzory dokumentacji rodo o wartości 299 zł, materiały szkoleniowe, certyfikat rodo, wsparcie prawne, plan optimum w niezbednikrodo.pl

Gdańsk, pomorskie

Hotel Gdansk Boutique, ul. Szafarnia 9

Cena: 949 zł netto

od 2019-12-16 do 2019-12-17

W cenie: 949
Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019