POTWIERDZONE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przeprowadzenie postępowania krok po kroku na przykładzie przetargu nieograniczonego dla projektów współfinansowanych ze środków UE

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Celem szkolenia jest nauka przeprowadzania postepowania krok po kroku, opierając się o przetarg nieograniczony w progu krajowym oraz powyżej progu unijnego dla projektów współfinansowanych z UE.
GRUPA DOCELOWA
ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
CERTYFIKATY

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat oraz możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Protokół z negocjacji
• Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
• Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

METODOLOGIA

I. Przeprowadzenie postępowania zamówień

1. Przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych krok po kroku, na przykładzie przetargu nieograniczonego (w progu krajowym oraz powyżej progu unijnego) dla projektów współfinansowanych ze środków UE
• Dialog techniczny (zasady, sposób przeprowadzenia)
• Szacowanie wartości zamówienia (sposób, zakres, przebieg)
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i opis przedmiotu zamówienia (zakres, przedmiot, opis, zasady opisywania przedmiotu zamówienia, zmiana omyłek treści SIWZ – w jakim trybie, zmiana SIWZ po publikacji)
• Kierownik zamawiającego, komisja przetargowa, zespół zakres obowiązków i odpowiedzialności
• Wadium, gwarancja należytego wykonania zamówienia, rękojmia za wady przedmiotu zamówienia: szacowanie wartości, sposób wniesienia, zwrot, okres wnoszenia
• Ogłoszenie o zamówieniu (przedmiot, zakres, zasady publikacji)
• Sposób odpowiedzi na pytanie zadawane przez wykonawców przed otwarciem ofert
• Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w sposób istotny nie wpływających na treść ofert
• Ocena wykonawcy i ocena oferty (zakres przesłanek weryfikacji i oceny ofert wykonawców oraz ich zdolności) – zasady doboru kryteriów oceny ofert, zasady ustalania znaczenia kryteriów oceny ofert, obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny ofert
• Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów
• Wybór najkorzystniejszej oferty
• Okoliczności wykluczające wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia
• Okoliczności odrzucenia oferty, w tym rażąco niska cena
• Zasady dokumentowania spełnienia warunków przedmiotowych i podmiotowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• Rozstrzygnięcie zamówienia
• Przesłanki do unieważnienia postępowania
• Protokół z przeprowadzenia postępowania, jego zakres i informacje, jakie powinny być w nim zawarte


2. Zamówienia z wolnej ręki
• Przesłanki do stosowania trybu
• Przebieg postępowania
• Dokumentowanie


3. Nieprawidłowości w procedurach o udzielenie zamówienia
• Konsekwencje błędów w świetle ustawy Pzp i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• Przegląd typowych błędów w postępowaniu po stronie zamawiającego


4. Jawność postepowania o udzielenie zamówienia
• Jawność protokołu postępowania wraz z załącznikami
• Jawność SIWZ
• Jawność otwierania ofert
• Okoliczności odstąpienia od zasad jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia


II. Zamówienia publiczne na usługi IT


1. Specyfika rynku zamówień publicznych w zakresie IT
a.) Tryby udzielania zamówień w zakresie IT
• Tryby podstawowe: przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
• Pozostałe tryby: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie ocenę, licytacja elektroniczna, konkurs
• Wady i zalety poszczególnych trybów w przypadku zamówień informatycznych
b.) Charakterystyka rynku IT
c.) Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne
d.) Inne zalecenia i rekomendacje w zakresie zamówień w zakresie IT
e.) Specyfika udzielenia zamówień publicznych w sektorze IT współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej


2. Szacowanie wartości zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne


3. Opis przedmiotu zamówienia
a.) Problemy praktyczne związane z dokonywaniem opisu przedmiotu zamówienia przy udzielaniu zamówień publicznych w sektorze IT
b.) Najczęściej popełniane błędy przy budowie opisu przedmiotu zamówienia
• Problemy z zakupem sprzętu wraz z oprogramowaniem
• Wymagania funkcjonalne
• Możliwość używania w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń indywidualizujących a zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
c.) Skuteczne metody dopuszczenia możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ – „kryteria równoważności”


4. Kryteria oceny ofert w zamówieniach IT i związane z nimi zagrożenia


5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu IT
• Konstrukcja warunków udziału w postępowaniu
• Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
• Uzupełnienie dokumentów i wyjaśnienia


6. Umowy z wykonawcami na dostawy i usługi informatyczne
• Ogólne zasady kontraktowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp w tym terminy obowiązywania umowy
• Możliwości i przesłanki dokonywania zmian w zawartej umowie
• Czas trwania umów w sprawie zamówienia publicznego na IT
• Przeniesienie praw autorskich i różne postaci licencji

INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdziesz TUTAJ
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Fundacja Wszechnicy Budowlanej Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Poland & Emirates Grupa Solberg edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST ItDesk communication corner group Kancelaria rbr 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Pomagamy rozwijać Twoją firmę i pracowników, by zwiększać wartość i skuteczność działań.