Witalni.pl - terminarz szkoleń

Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty po nowelizacji z lipca 2018r. z uwzględnieniem nowych rozporządzeń w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej oraz rodzajów dokumentów

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania SIWZ oraz prawidłowego przygotowania się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo udziału w postępowaniu z uwzględnieniem wskazanych zmian pzp.
GRUPA DOCELOWA

Odbiorcy szkolenia

Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności:

 • zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)
 • wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
CERTYFIKATY

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat orazmożliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)
Szkolenie objęte programem 18+
METODOLOGIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „PO NOWEMU”

 1. Istota warunków udziału w postępowaniu
 2. Kompetencje lub uprawienia do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile nie wynika to z odrębnych przepisów – art. 22b
 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – art. 22c
 4. Zdolność techniczna lub zawodowa – art. 22d
 5. Warunki udziału w postępowaniu a dokumenty jakich może żądać zamawiający
 1. Kryteria selekcji jako sposób weryfikacji zdolności do wykonania zamówienia
 2. Omówienie regulacji dot. zamówień zastrzeżonych


PODMIOTY TRZECIE – NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE POLEGANIA NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO

 1. Udowodnienie dysponowania zasobami oraz badanie podmiotów udostępniających zasoby
 2. Następstwa niespełniania przez podmiot trzeci warunków lub kryteriów selekcji lub istnienia podstaw wykluczenia
 3. Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu trzeciego
 4. Czy podmiot trzeci musi być podwykonawcą?
 5. Powoływanie się na zasoby podmiotu trzeciego a regulacje nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający  od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
   

KONSORCJUM - NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE BADANIA POTENCJAŁU KONSORCJUM

 1. Omówienie regulacji dot. konsorcjum
   

PODWYKONAWCY - NOWE ZASADY BADANIA I OCENY PODWYKONAWCÓW


WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI

 1. Wykluczenie wykonawcy:
 1. Obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawcy
 2. Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy,
 3. Self-cleaning
 1. Możliwość wykluczenia wykonawcy na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 12 pzp,
 2. Jakich dokumentów może żądać zamawiający na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia?
 

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ)

 1. Cel JEDZ i jego sporządzenie
 1. Obligatoryjne i fakultatywne żądanie dokumentów (art. 26 )
 2. Zakaz żądania dokumentów, którymi dysponuje zamawiający lub które może pobrać z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

NOWY SPOSÓB PROCEDOWANIA 


ODRZUCENIE OFERTY

 1. Odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą – art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp,
 2. Odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp,
 3. Odrzucenie oferty a możliwości poprawienia niektórych omyłek – art. 89 ust. 1 pkt 2 zw. z art. 87 ust. 2 pzp
 1. Przyczyny omyłki, wpływ zawinienia wykonawcy i zamawiającego na istnienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt 2 wz. z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp
 2. Odrzucenie oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp
 1. Odrzucenie oferty, która zwiera rażąco niską cenę  lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia – art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp
 1. Odrzucenie oferty, która została złożona przez  wykonawcę wykluczonego lub nie zaproszonego do składania ofert – art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp
 1. Odrzucenie oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny  lub kosztu – art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp
 1. Odrzucenie oferty, gdy wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp
 1. Odrzucenie oferty, gdy wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą – art. 89 ust. 7 pkt 7a
 1. Odrzucenie oferty, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium - art. 89 ust. 7 pkt 7b
 1. Odrzucenie oferty, gdy oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego – art. 89 ust. 7 pkt 7c
 1. Odrzucenie oferty, gdy jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób - art. 89 ust. 7 pkt 7d
 1. Odrzucenie oferty nieważnej na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdziesz TUTAJ
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!