NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

Zamówienia publiczne w służbie zdrowia. Praktyczne aspekty elektronizacji i RODO

Kategoria
szkolenia elektroniczne
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych.

GRUPA DOCELOWA

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do Zamawiających prowadzących postępowania na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

CERTYFIKATY

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat oraz możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)
METODOLOGIA

1. System teleinformatyczny niezbędny do prowadzenia postępowania po 18 października 2018 r.
a) Koncepcja portalu mini e-zamówienia

 • Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
 • pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert i udostępnianie go na stronie internetowej wraz z SIWZ.

b) Komercyjna Platforma Zakupowa.
c) Postępowanie do progu unijnego.


2. Środki komunikacji elektronicznej
a) Definicja środków komunikacji elektronicznych.
b) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
c) Środki komunikacji elektronicznej służące do:

 • przekazywania ofert, wniosków, oświadczeń w tym JEDZ,
 • komunikacji między stronami, w szczególności składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, informowania o czynnościach zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.

d) Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?
e) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
f) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
g) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
h) Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.


3. Błędy popełniane przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Procedura odwrócona:

 • Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 • Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia -oraz poprawienia omyłek?
 • Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?

b) Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • Jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania);
 • Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich,
 • Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia,
 • Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę,
 • Procedura samooczyszczenia Wykonawcy,
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.

4. Pierwsze doświadczenia zobowiązane elektronizacją.


5. RODO w zamówieniach publicznych od 25 maja 2018 r.
a) Dane związane z wyrokami skazującymi i dane wrażliwe, a zasada jawności,
b) Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert,
c) Które umowy w spawie zamówienia publicznego należy zmienić dostosowując do przepisów RODO?
d) Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku określania wymagań w opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności, żądania informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.


6. Opis przedmiotu zamówienia
a) znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia;
b) ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji;
c) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych;
d) możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”;
e) obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę.


7. Ustalenie wartości zamówienia
a) zamówienia wielorodzajowe (składające się z co najmniej dwóch rodzajów zamówień spośród zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane);
b) zamówienia mieszane, do których udzielania stosuje się różne przepisy ustawy PZP (np. zamówienia składające się z zamówień klasycznych oraz sektorowych);
c) różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zasady agregacji zamówień;
d) zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
e) udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych.


8. Praktyka postępowań branżowych

INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdziesz TUTAJ
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft