NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP na które nie ma odpowiedzi w przepisach II EDYCJA (2018 r.)

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.
Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

-  Czy umowa o pracę, którą ZUS uznał za pozorną (np. umowa zawarta z pracownicą w zaawansowanej ciąży) jest ważna i wywołuje skutki prawne w sferze uprawnień pracowniczych?
-  Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę?
-  W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
-  Czy pracodawca może wprowadzić zakaz ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia za pracę?
-   Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
-  Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup soczewek kontaktowych?
-   Jakie okoliczności mogą zostać uznane za „obiektywne przyczyny” uzasadniające niestosowanie przepisów limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony (art. 251 § 4 pkt 4 KP)?
-    Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu,
-    Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
-  Czy w umowie o pracę można wskazać np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dzień rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto?
-    Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
-   Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
-  Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu? Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
-   Jak ustalić liczbę dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?
-   Czy można pracownika poddać szkoleniu bhp przed zawarciem umowy o pracę?
-   W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
-   Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy na czas nieokreślony w 2018 roku?
-   Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
-  Czy można dokonać potrącenia ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS oraz z diet z tytułu podróży służbowej?
-  Czy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik podlega profilaktycznym badaniom okresowym i okresowym szkoleniom bhp?
-   Jak dokonać potrącenie z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego składnika wypłaconego w tym samym miesiącu?
-  Jakie zdarzenie można uznać za „awarię” uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
-   Czy podczas L-4 z adnotacją „chory może chodzić” pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
-   Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
-   Czy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 KP pracownik ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych za skrócony okres wypowiedzenia?
-   Czy pracownik otrzymujący odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji trwającej po ustaniu stosunku pracy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
-    Czy w komórce organizacyjnej służby bhp może być zatrudniony więcej niż 1 główny specjalista ds. bhp?
-   Czy pracownik musi zwrócić dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jeżeli jego urlop został przerwany i nie trwał dłużej niż 14 dni?
-    Czy choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę powoduje konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy?
-    Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia defibrylatora?
-  Jaki jest zakres profilaktycznych badań lekarskich pracownika, który sporadycznie używa samochodu do celów służbowych?
-    Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju?
-   Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
-    Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do  czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
-    Czy wyjście prywatne może trwać cały dzień?
-    Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
-    Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może zapewnić szkła kontaktowe?
-    Jak prawidłowo ustalić comiesięczny termin wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług?
-    Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu?
-  Czy pracownicy tymczasowi są uwzględniani w stanie załogi decydującym o konieczności utworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych, konieczności utworzenia służby bhp?
-    W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
-    Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
-    Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?
-   Czy przejście ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie?
-    Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego,
-    Zatrudnienie równoległe a obowiązek sporządzenia karty wypadku,
-    Czy pracownik może odmówić pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jezdniowymi) z przyczyn zdrowotnych?
-   Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgony dziecka tuż po porodzie? 
-    Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
-    Czy pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wypłacanego wynagrodzenia za pracę?
-    Jak ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu? Czy wynikające z jego wyliczenia niepełne dni należy zaokrąglić „w górę”?
-    Czy umowa o pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę musi być co roku aneksowana?
-   Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?
-    Nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
-  Czy pracownik, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego ma prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?
-    Jakie przepisy regulują procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narkotyków i podobnie działających substancji?
-    Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną?
-    Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne?


GRUPA DOCELOWA
Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, członkowie służb bhp oraz osoby wykonujące jej zadania, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

CERTYFIKATY
Tak
METODOLOGIA
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy.
INFORMACJE DODATKOWE
PROWADZĄCY: PIOTR WĄŻ

Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft