Witalni.pl - terminarz szkoleń

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – praktyczne wskazówki, najczęstsze błędy

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Polscy przedsiębiorcy już coraz częściej nie wyobrażają sobie prowadzenia działalności bez  personelu z zagranicy. Dla cudzoziemców Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy. Podmioty zatrudniające cudzoziemców muszą pamiętać o tym, że proces ten jest bardziej skomplikowany niż zatrudnienie obywatela RP. Częste zmiany i nowelizacje przepisów nie ułatwiają i tak złożonej procedury zatrudnienia obcokrajowca. Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę.

Czy wiesz:
•  zatrudnienie cudzoziemca nie musi się zawsze wiązać z kosztowną i czasochłonną procedurą !  
•     jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r. !
•     jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę !
•    co to są zezwolenia wewnątrzkorporacyjne , mobilność krótkoterminowa oraz mobilność długoterminowa !
•     jak uniknąć kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wysokości nawet do 30 tyś zł !
•     jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3 !


Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

PROGRAM SZKOLENIA

1.   Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce:
•    poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
•    paszporty biometryczne;
•    wizy „pozytywne: oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
•    zezwolenia na pobyt w Polsce;
•    pozostałe dokumenty legalizujące pobyt w tzw. „procedurze”.

2.   Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce:
•    posiadanie określonych statusów w Polsce;
•    krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
•    konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce.

3.   Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”: 
•    na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców;
•    kogo dotyczy  i przez jaki okres;
•    organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
•    dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
•    odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
•    termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;
•    treść oświadczenia;
•   obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia – agencje pracy tymczasowej oraz pozostałe podmioty;
•    praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;
•    przesłanki zmiany oświadczenia;
•    praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę.

4.   Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski: 
•    co to jest zezwolenie na pracę;
•    kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; 
•    organ wydający zezwolenie;
•    procedura uzyskania zezwolenia;
•    treść zezwolenia;
•    okres zezwolenia;
•    zmiana zezwolenia;
•    przedłużenie zezwolenia;
•    przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
•    obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

5.   Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski: 
•    co to jest zezwolenie na pobyt i pracę;
•    kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; 
•    organ wydający zezwolenie;
•    procedura uzyskania zezwolenia;
•    treść zezwolenia;
•    okres zezwolenia;
•    zmiana zezwolenia;
•    przedłużenie zezwolenia;
•    przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
•    obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.

7.  Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP.
•   cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce podmiot zagranicznych mający siedzibę w krajach należących do UE oraz EOG
•    cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce podmiot zagranicznych nie mający siedziby w krajach należących do UE oraz EOG
•  zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów,
•    wymagane dokumenty dla organów kontrolnych.

8.  Omówienie warunków dopuszczających cudzoziemców delegowanych do pracy  w Polsce na podstawie dokumentów uzyskanych za granicą – na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy: 
•   kiedy delegowany cudzoziemiec będzie musiał uzyskać w Polsce dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje do pracy,
•    w jakich okolicznościach delegowany cudzoziemiec musi zostać w Polsce przeszkolony z zakresu bhp i uzyskać badania lekarskie,
•    które dokumenty delegowanych cudzoziemców muszą zostać przetłumaczone w Polsce i kiedy cudzoziemiec musi działać w obecności tłumacza.

9.    Omówienie zasad dotyczących ubezpieczania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
•    przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L.2004.166.1 ze zm.),
•     regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UEL. 2009.284.1)

10. Uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca :
•    podstawa prawna,
•    warunki,
•    dokumenty,
•    procedura,
•    opłaty,

11. Zameldowanie cudzoziemca w Polsce:

•    podstawa prawna,
•    obowiązek meldunkowy,
•    warunki,
•    dokumenty,
•    procedura,
•    opłaty.

12. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:
•    odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem;
•  sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa;
•    inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.
 


GRUPA DOCELOWA

CERTYFIKATY
Tak
METODOLOGIA
Warsztatowo-wykładowa
INFORMACJE DODATKOWE
PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 14 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Od stycznia 2007 r. do sierpnia 2018 r. w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Jeden z dwóch pierw-szych inspektorów pracy w PIP, który uzyskał tytuł specjalisty oraz pierwszy i jedyny inspektor pracy w Polsce, który posiada tytuł głównego specjalisty  Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził kilkaset szkoleń dla: przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach. Obecnie pro-wadzi działalność, której celem są szkolenia oraz zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Pomagał wielu podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!