VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Podatek u źródła

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zasad związanych z rozliczeniami międzynarodowymi w aspekcie podatków dochodowych  oraz praktycznych aspektów w zakresie poboru tzw. podatku u źródła, w tym  w aspekcie najnowszych podejść organów podatkowych, planowanych zmian oraz wniosków z Konwencji MLI.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie obowiązków związanych z wypłatami na rzecz tzw. nierezydentów, w  tym w szczególności w aspekcie oceny, czy w danym przypadku należy pobierać podatek i w jakiej wysokości. Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie najistotniejszych kwestii związanych z certyfikatami rezydencji oraz problemami praktycznymi m.in. w aspekcie stosowania odpowiednich kursów oraz tzw. ubruttowienia należności.

Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie szeregu zasad praktycznych związanych z obliczeniem i poborem podatku, obowiązkami informacyjnymi i sprawozdawczymi oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła planowane na 2019 r.:

a) Zmiana zasad poboru podatku w przypadku wypłat przekraczających 2 mln PLN (pobór podatku i ewentualny wniosek o zwrot).
b) Umożliwienie stosowania kopii certyfikatów rezydencji.
c) Doprecyzowanie pojęcia beneficial owner.

2. Konwencja MLI (1 lipca 2018) – nowe otwarcie w zakresie rozliczeń międzynarodowych i opodatkowania dochodów zagranicznych - problemy praktyczne dla polskich podatników.

3. Podatek u źródła – pojęcie oraz podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła, źródła prawa.

4. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja umów, prawidłowa wykładnia postanowień umów).

5. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT

6. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) miejsce zamieszkania osoby fizycznej (miejsce zamieszkania w więcej niż jednym państwie,
b) siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu osoby prawnej w innym państwie niż jej siedziba).

7. Zakład w CIT i PIT oraz zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) powstanie zakładu,
b) zasady opodatkowania zakładu (przypisywanie zysków do zakładu),
c) szczególne przypadku zakładów (stałe placówki, budowy, biura),
d) wyłączenie z pojęcia zakładu (niezależni przedstawiciele, maklerzy),
e) prowadzenie działalności poprzez zakład zagraniczny - rozliczenia pomiędzy centralą a zakładem, zasady alokacji przychodów i kosztów.

8. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

9. Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

10. Odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) odsetki od kredytów i pożyczek,
b) odsetki od zobowiązań handlowych,
c) odsetki karne (odsetki za opóźnienie, odsetki od odsetek),
d) odsetki od kredytów bankowych oraz od finansowania z instytucji finansowych,
e) cash pooling a obowiązek pobrania podatku u źródła.

11. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) definicja należności licencyjnych – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a CIT i PIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych podlegające obowiązkowi pobrania podatku u źródła: (znaki towarowe, know-how, licencje na programy komputerowe, użytkowanie urządzenia przemysłowego, odszkodowania za naruszenie praw autorskich).

12. Instytucja bezpośredniego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – ryzyka związane z niezastosowaniem klauzuli.

13. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych:

a) implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
b) przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek,
c) nowa przesłanka dla zastosowania zwolnienia od 1 stycznia 2017 r. (beneficial owner).

14. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych – m.in. umorzenie udziałów (akcji), wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, podział oraz łączenie spółek kapitałowych, majątek otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,
b) przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywidend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek do zwolnienia.

15. Podatek u źródła od biletów lotniczych – problemy praktyczne oraz rewolucyjne zmiany wprowadzone od 12 sierpnia 2017 r.

16. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT a sportowcy i artyści w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

17. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT a wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

18. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze – problemy praktyczne związane z brakiem definicji,
b) usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) szczególne rodzaje usług niematerialnych ( usługi reklamowe a usługi marketingowe, w tym reklama internetowa, usługi prawne i księgowe, usługi tłumaczeń, pośrednictwo handlowe i finansowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi doradztwa, usługi prawne).

17. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa oraz majątku ruchomego i nieruchomego.

18. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:

a) znaczenie certyfikatów rezydencji,
b) forma certyfikatów rezydencji – oryginał czy kopia (zmiana podejścia organów podatkowych w zakresie certyfikatów elektronicznych),
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) aktualizacja certyfikatów,
f) ostateczny moment na przedstawienie certyfikatu rezydencji,
g) najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie certyfikatów rezydencji.

19. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:

a) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
b) pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
c) podatek u źródła a potrącenia i kompensaty,
d) wynajem samochodów za granicą,
e) płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
f) problem tzw. ubruttowienia,
g) podróże służbowe pracowników a obowiązki związane z poborem podatku u źródła.

21. Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne:

a) deklaracja CIT 10 Z / PIT 8AR (data złożenia, wymagane informacje),
b) informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R (data złożenia, wymagane informacje),
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne (m.in. ORD-U, CIT – 8O).

21. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania – przykłady praktyczne:

a) metoda wyłączenia z progresją,
b) metoda zaliczenia proporcjonalnego,
c) metoda zaliczenia pełnego.

22. Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse spółki.Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności