POTWIERDZONE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SZKOLENIA WYJAZDOWE: CENY TRANSFEROWE 2018 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Dzień I

Wprowadzenie do kluczowych regulacji dotyczących cen transferowych

 • geneza regulacji dotyczących cen transferowych,
 • międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych,
 • wytyczne OECD – nowa publikacja lipiec 2017,
 • implementacja wytycznych do polskiego systemu prawnego,
 • aktualne regulacje krajowe – ustawy o podatkach dochodowych i rozporządzenie z września 2017,
 • aktualne regulacje krajowe – terminy wejścia w życie poszczególnych wymogów,
 • stosowanie właściwych regulacji do odpowiednich okresów realizacji transakcji,

Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

 • zasady obowiązujące przed 1 stycznia 2017 r.
 • badanie wielkości podmiotu, skali działalności – nowe kryterium przychodowo-kosztowe,
 • ustalenie indywidualnego progu dokumentacyjnego,
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych,
 • obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych,
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,
 • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub z innymi umowami o podobnym charakterze,
 • obowiązek dokumentacyjny związany ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi

Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu

 • pojęcie transakcji w przepisach aktualnie obowiązujących,
 • zasady stosowania indywidualnego progu dokumentacyjnego (transakcje specyficzne, np. pożyczki),
 • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych – wątpliwości, aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych,
 • możliwość sporządzenia jednej dokumentacji dla wielu transakcji,
 • kategoria innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość dochodu/straty,
 • transakcje będące przedmiotem „refakturowania” a obowiązek dokumentacyjny,
 • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji[MP1],
 • sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego,
 • szczególne przypadki braku obowiązku dokumentacyjnego,

Identyfikacja podmiotów powiązanych i rodzajów powiązań

 • rodzaje powiązań determinujących obowiązek dokumentacyjny,
 • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie,
 • zakres powiązań kapitałowych,
 • powiązania zarzadczo-kontrolne,
 • powiązania majątkowe,
 • powiązania związane ze stosunkiem pracy,
 • powiązania osobowe-rodzinne,
 • charakter powiązań krajowych i międzynarodowych,
 • planowane zmiany w zakresie identyfikacji powiązań,
 • praktyczne problemy z ustaleniem zakresu powiązań,

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sprządzania dokumentacji podatkowej - jednostki i osoby odpowiedzilane za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia,
 • CIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza,
 • raportowanie według krajów (country – by country):
  • jednostki obowiązane w grupie do raportowania,
  • obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P,
  • sporządzanie raportu CBC-R,
  • sposób wykorzystania informacji o grupach przez organy podatkowe,

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych

 • stosowanie stawki sankcyjnej 50%,
 • możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe),
 • podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi,
 • zakres odpowiedzialności w przypadku braku dokumentacji lub błędów w dokumentacji, rodzaje uchybień,

Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych

 • skuteczność dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych,
 • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów,
 • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi
 • nowe narzędzia w rękach organów podatkowych – szkolenia wewnętrzne, bazy danych wykorzystywane w procesie weryfikacji cen transakcyjnych,
 • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli,
 • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych,

Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej

 • porównanie elementów dokumentacji sporządzanej na zasadach sprzed 1 stycznia 2017 r. z aktualnymi wymogami,
 • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji:
  • opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji,
  • dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
  • opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
  • analiza danych porównawczych,
  • opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
  • przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
  • rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
  • wymagane dokumenty i załączniki,
 • wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017 r.
 • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji,

Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”

 • jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
 • dokumentacje grupowe w spółkach osobowych,
 • wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
 • elementy dokumentacji grupowej:
  • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
  • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
  • polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
  • opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres dzialalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
  • istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
 • wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej,
 • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy,

Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Dzień II

Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

 • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
 • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
 • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
 • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
 • możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
 • możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
 • aktualizacja analizy danych porównawczych,
 • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
 • opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,

Analiza porównywalności – kryteria porównywalności

 • wymóg porównywalności transakcyjnej i podmiotowej – charakterystyka,
 • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
 • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,
 • omówienie kryteriów porównywalności:
  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
  • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
  • strategia gospodarcza,
 • wskazówki dotyczące porównywalności wg. Wytycznych OECD,

Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika

 • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
 • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
  • metody tradycyjne szacowania cen
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
  • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metody zysku transakcyjnego,
  • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
 • inne metody – zakres zastosowania,

Procedura sporządzania analizy porównawczej

 • obligatoryjne elementy opisu analizy danych porównawczych wg. rozporządzenia z września 2017r.
 • Etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD,
 • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,
 • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,
 • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych),
 • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych,
 • analizy porównawcze i bazy danych wykorzystywane w praktyce organów podatkowych,

Przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych

 • analiza porównawcza w metodzie PCN dla transakcji najmu,
 • analiza porównawcza dla transakcji udostępnienia wartości niematerialnej/znaku towarowego,
 • przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej dla metod marzowych:
  • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
  • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
  • analiza finansowa działalności operacyjnej podatnika,
  • różnica pomiędzy marżą i narzutem,
  • analiza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
  • widełkowy zakres marż,
  • analiza wyłączania kosztów ogólnego zarządu,
  • analiza działalności jedno i wielosektorowej / jedno i wieloproduktowej,
  • szacunkowy udział kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów,
  • wartość środkowa w zbiorze – analiza mediany,
  • analiza kwartylowa,
 • możliwość dokonywania korekt,
 • przykładowa procedura sporządzania analizy porównawczej z wykorzystaniem automatycznych narzędzi bazy danych,
 • ograniczenia związane ze stosowaniem statystycznych metod w analizach porównawczych,

Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej

 • jednostki w grupie wyznaczone do sporządzania analiz porównawczych,
 • zasady udostępniania danych wewnątrz grupy kapitałowej,
 • wykorzystanie analizy porównawczej sporządzonej przez inne podmioty,
 • umiejscowienie analizy porównawczej w dokumentacji lokalnej, grupowej, polityce cen transakcyjnych,

Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji

 • transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • opłaty licencyjne,
 • usługi wewnątrzgrupowe CUW,
 • transakcje wspólnych przedsięwzięć,
 • restrukturyzacja działalności,

Usługi o niskiej wartości dodanej

 • charakterystyka usług o niskiej wartości dodanej,
 • katalog usług o niskiej wartości dodanej,
 • niezbędne elementy opisu transakcji,
 • zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej,

Procedury porozumiewania się z organami podatkowymi sprawie ustalenia/skorygowania zastosowanych cen między podmiotami powiązanymi

 • możliwość zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego,
 • tryb dokonywania korekt wartości transakcji w przypadku kontroli u powiązanej jednostki zagranicznej,

Case study – analiza przykładowych stanów faktycznych

Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób średniozaawansowanych w tworzeniu dokumentacji podatkowej oraz posiadających już wiedzę teoretyczną, podejmujących praktyczną pracę związaną z tworzeniem dokumentacji podatkowych i analiz porównawczych wewnątrz grup kapitałowych.
Prowadzący zwracają uwagę na praktyczne aspekty poszczególnych wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, wskazując możliwe podejścia do spełnienia wymogów ustawowych. Szkolenie nie jest adresowane dla doradców świadczących usługi w zakresie sporządzania dokumentacji i analiz dla klientów zewnętrznych
CERTYFIKATY
Certyfikat Russell  Bedford
METODOLOGIA

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie cen transakcyjnych, postępowań podatkowych oraz optymalizacji podatkowej. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

INFORMACJE DODATKOWE


Cena zawiera

 • 4 noclegi w 4* Grand Hotel**** Stamary Wellness & SPA (zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach, zakwaterowanie w pokoju pojedynczo wiąże się z dopłatą 250 zł za dobę)
 • Uroczysta kolacja
 • Nielimitowane korzystanie z kompleksu wodno - termalnego
 • Parking
 • Bezprzewodowy Internet WiFi
 • 1 zabieg SPA
 • Pełne wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Fundacja Wszechnicy Budowlanej Poland & Emirates Grupa Solberg edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST ItDesk communication corner group Kancelaria rbr 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Pomagamy rozwijać Twoją firmę i pracowników, by zwiększać wartość i skuteczność działań.