POTWIERDZONE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prawne aspekty prowadzenia inwestycji budowlanych - 3-dniowe warsztaty dla inwestorów i wykonawców

Kategoria
prawo_budowlane_nieruchomosci">prawo budowlane / nieruchomości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Proponujemy Państwu 3-dniowe praktyczne, kompleksowe, warsztatowe szkolenie, na którym krok po kroku omówimy najważniejsze aspekty (zarówno administracyjne, jak i cywilne) dotyczące całego procesu inwestycji budowlanych.


Program szkolenia

 

 1. Systematyzacja norm prawnych:
   
  • Czym różni się regulacja administracyjnoprawna od cywilnoprawnej?
  • Jakie akty prawne poza Prawem Budowlanym regulują proces inwestycyjny?
  • Czy Kodeks Cywilny jest kompleksową regulacją umowy o roboty budowlane?
  • Podsumowanie ostatnich nowelizacji w kluczowych aspektach związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych.
    
 2. Analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym:
   
  • Komu i jakie przysługują prawa do nieruchomości?
  • Jakie są kluczowe parametry przyszłej inwestycji które można zidentyfikować na wstępie?
  • Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
  • Jak wygląda wstępny audyt prawny nieruchomości?
  • Jakie są najczęstsze ryzyka prawne związane z nieruchomością?
  • Jakie najważniejsze czynniki ryzyka należy zidentyfikować przy obrocie nieruchomościami?
  • Kiedy może zostać naliczona renta planistyczna?
  • W jakiej wysokości należy kalkulować opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej?
  • Umowa przedwstępna a ostateczna.
    
 3. Służebności na nieruchomościach:
   
  • Z jakimi służebnościami można się najczęściej spotkać w praktyce?
  • Czy każda służebność musi być ujawniona w księdze wieczystej do swej skuteczności?
  • Jak wygląda procedura ustanawiania służebności na nieruchomościach?
  • Na jakiej inne podstawie niż służebność można uzyskać prawo do wejścia w teren?
    
 4. Aspekty planowania przestrzennego w trakcie inwestycji:
   
  • Czym się różni miejscowy plan od studium, a warunki zabudowy od ulcp?
  • Jak wygląda proces uchwalania mpzp?
  • Dla jakich inwestycji można wystąpić o lokalizację inwestycji celu publicznego?
  • Jakie przesłanki trzeba spełnić, aby otrzymać warunki zabudowy?
  • Co zrobić kiedy rozstrzygnięcie planistyczne jest niekorzystne?
    
 5. Kwestie środowiskowe a prowadzenie inwestycji:
   
  • Do jakich inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko?
  • Na jakie elementy procedury środowiskowej należy zwrócić uwagę?
  • Kto jest stroną postępowań w sprawie DŚU?
  • Ile czasu jest ważna decyzja środowiskowa?
  • Kiedy będzie wymagane pozwolenie wodnoprawne?
  • Z jakimi pozwoleniami na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii można się spotkać?
    
 6. Kluczowe definicje Prawa Budowlanego:
   
  • Co prawo rozumie pod pojęciem obiektu budowlanego?
  • Kiedy obiekt spełnia wszelkie wymagania prawne do uznania go za budynek?
  • Jakie czynności objęte są reglamentacją Prawa Budowlanego?
  • Jak rozróżnić remont od przebudowy i bieżącej konserwacji?
  • Kiedy mamy do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania?
    
 7. Procedura postępowania w ramach pozwolenia na budowę:
   
  • Kto i kiedy może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
  • Jakie dokumenty wymagane są aby uzyskać pozwolenie na budowę?
  • Kto jest stroną w ramach postępowania o pozwolenie na budowę?
  • Kiedy można wystąpić o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?
  • Które elementy projektu budowlanego sprawdza organ?
  • Pozwolenie już jest – jakich jeszcze obowiązków należy dopełnić.
  • Kiedy w trakcie prac można zgodnie z prawem wejść na nieruchomość sąsiednią?
  • Które odstąpienia są kwalifikowane jako istotne odstępstwa od projektu budowlanego?
  • Kiedy PINB może nakazać wstrzymanie robót?
  • Jakie odbiory poprzedzają przystąpienie do użytkowania?
  • Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu?
  • Co muszę załatwić przed wycinką drzew?
  • Jakie dodatkowe problemy mogą występować przy inwestycjach na zabytkach?
    
 8. Uproszczone procedury budowlane:
   
  • Dla jakich inwestycji nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę?
  • Jak przygotować wniosek ze zgłoszeniem budowlanym?
  • Jakie działania może podjąć organ po otrzymaniu zgłoszenia?
  • Kiedy można będzie posadowić dom jednorodzinny na zgłoszenie?
    
 9. Oddanie obiektu do użytkowania:
   
  • Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
  • Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
  • Zakres obowiązkowej kontroli.
  • Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
  • Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu – sankcje.
    
 10. Postępowanie w sprawie samowoli budowlanej:
   
  • Jak wygląda postępowanie w przypadku samowoli budowlanej?
  • Który obiekt można zalegalizować?
  • Jaki jest koszt legalizacji?
  • Jakie sankcje i na kim ciążą w przypadku wzniesienia samowoli budowlanej?
    
 11. Prawo Budowlane a obowiązki uczestników procesu budowalnego:
   
  • Jakie są podstawowe obowiązki projektanta?
  • Jaki zakres praw do projektu nabywa inwestor?
  • Jak skutecznie uregulować nadzór autorski?
  • Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest wskazany?
    
 12. Kluczowe elementy umów na budowie:
   
  • Jakie wzorce umowne są spotykanie najczęściej? - FIDIC i wzór UZP.
  • Czy każda umowa na wykonanie robót budowlanych będzie umową o roboty budowlane?
  • Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów?
  • Jak prawidłowo zidentyfikować podmiot z którym zawieramy umowę?
  • Co to oznacza, że projekt bądź harmonogram jest załącznikiem do umowy?
  • Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
  • Jakich klauzul unikać?
  • Jak prawidłowo formułować i naliczać kary umowne?
  • Jakie są skuteczne formy zabezpieczenia należności?
  • Jak prawidłowo uregulować odbiór prac?
  • Kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi?
  • Rękojmia a Gwarancja – różnice i konsekwencje skorzystania z poszczególnych regulacji.
  • Jakie zagrożenie prawne niesie zatrudnianie podwykonawców?
  • Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie?
  • Czy dobrze skonstruowana umowa likwiduje ryzyka związane z inwestycją?
    
 13. Postępowania sądowe w sprawach budowlanych:
   
  • Jakie dowody są kluczowe w sprawach budowlanych?
  • Jak warto dokumentować postęp prac na budowie?
  • Jak najszybciej można egzekwować należności za wykonane prace?
    
 14. Pytania, dyskusja, analiza przypadków.
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących i nadzorujących prowadzenie inwestycji budowlanych, a także pracowników weryfikujących prawidłowość przedstawionej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowań.


Celem szkolenia jest rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie obowiązujących przepisów i planowanych zmian oraz zastosowania ich w praktyce.


Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • jakie są najczęstsze ryzyka prawne związane z nieruchomością,
 • co zrobić, jeśli rozstrzygnięcie planistyczne jest niekorzystne,
 • na jakie elementy przyrodnicze i środowiskowe należy zwrócić uwagę,
 • jakie czynności objęte są reglamentacją Prawa budowlanego,
 • kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu,
 • dla jakich inwestycji nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę,
 • jakie sankcje i na kim ciążą w przypadku wzniesienia samowoli budowlanej,
 • jakie opłaty administracyjne należy wkalkulować w biznesplan,
 • na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów,
 • kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi obiektów budowlanych.
CERTYFIKATY
Certyfikaty ukończenia szkolenia.
METODOLOGIA

Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie, w oparciu o metody warsztatowe oraz interaktywne.


Metodologia:

 • Uczestnicy mobilizowani są do aktywnego udziału poprzez ćwiczenia (samodzielne przygotowywanie dokumentacji) i case study odwołujące się do ich doświadczeń zawodowych oraz problemów z jakimi mogą się spotkać.
 • Gama ćwiczeń dostosowywana jest do wielkości grupy oraz złożoności problemu.
 • Omawiane zagadnienia prezentowane są w formie schematów oraz prezentacji multimedialnych, pozwalających w sposób plastyczny zobrazować problem.
 • W ramach prezentacji zagadnień problemowych duża waga uwaga przykładana jest do samodzielnego poszukiwania rozwiązań oraz wyprzedzającego rozwiązywania zagadnień problemowych w oparciu o wypracowane schematy.
INFORMACJE DODATKOWE

Wykładowca

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.


 

Miejsce


Zakopane, hotel Aquarion****, ul. Jagiellońska 29, https://www.hotelaquarion.pl/


 • 10.03.2019, niedziela - przyjazd Uczestników na miejsce w godzinach wieczornych, kolacja, nocleg
   
 • 11.03.2019, poniedziałekI dzień szkolenia - śniadanie, zajęcia w godz. 09.00 - 16.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, w godzinach wieczornych kolacja, nocleg
   
 • 12.03.2019, wtorek, II dzień szkolenia - śniadanie, zajęcia w godz. 09.00 - 16.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, w godzinach wieczornych kolacja, nocleg
   
 • 13.03.2019, środa, III dzień szkolenia - śniadanie, zajęcia w godz. 09.00 - 16.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, po szkoleniu wyjazd Uczestników


Cena


2 390,00 zł + 23% VAT = 2 939,70 zł brutto


2 390,00 zł + VAT zw = 2 390,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.


Podana cena obejmuje koszty dla 1 osoby: udział w szkoleniu 3-dniowym, materiały szkoleniowe, 3 noclegi w pokojach 2-osobowych o standardzie ****, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, serwis kawowy w trakcie szkolenia) od kolacji w dniu przyjazdu (w przeddzień szkolenia) do obiadu w ostatnim dniu szkolenia, parking.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość korzystania bez dodatkowych opłat z sauny i salki cardio.
W Hotelu znajduje się również centrum SPA (dodatkowo płatne na miejscu w Hotelu).

Hotel jest połączony korytarzem z Aqua Parkiem Zakopane, Goście hotelowi mają możliwość korzystania z oferty Aqua Parku przez 1 godzinę dziennie bez dodatkowychh opłat. Informacje o ofercie Aqua Parku: http://www.aquapark.zakopane.pl/pl/


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: >>>> pobierz formularz

 

Więcej informacji:

https://www.jgt.pl/szkolenia,inwestycje-budowlane-pab.html

Zadaj pytanie o to szkolenie >>



Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Fundacja Wszechnicy Budowlanej Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Poland & Emirates Grupa Solberg edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST ItDesk communication corner group Kancelaria rbr 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Pomagamy rozwijać Twoją firmę i pracowników, by zwiększać wartość i skuteczność działań.