Homo Creatore - Szkolenia otwarte

Najnowsze zmiany w KPA po nowelizacji z 1 czerwca 2017 r.

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Cel:
Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnym. Pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych z uwzględnieniem nowelizacji z 1 czerwca 2017 r.
Szkolenie szczegółowo omawia przepisy wprowadzające do procedury administracyjnej tak znaczące zmiany jak - mediacja, nowe elementy decyzji, usankcjonowanie potwierdzania za zgodność kserokopii oryginałów przedstawionych przez stronę upoważnionego pracownika organu, prawo do zrzeczenia się odwołania i wiele innych.
Program:
1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. - ogólna charakterystyka i cele nowelizacji.
2. Nowe zasady postępowania administracyjnego:
 • korzystnej interpretacji,
 • pewności prawa,
 • równości,
 • współdziałania organów dla dobra postępowania,
 • polubownego rozstrzygania spraw spornych,
 • zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej).
3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.
4. Bezczynność organu w postępowaniu - nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania - ponaglenie:
 • procedura rozpoznania ponaglenia
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia,
 • jakich spraw dotyczy ponaglenie,
 • czy ponaglenie to nowe zażalenie na zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy.
5. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa - definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.
6. Postępowania uproszczone – szczególne postępowania administracyjne.
7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.
8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania - odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
9. Posiedzenie  w ramach współdziałania jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.
10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja.
 • w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne,
 • wielość stron,
 • możliwość zawarcia ugody,
 • wydanie decyzji na niekorzyść adresata, podejrzenie odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji,
 • dobrowolność mediacji,
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
 • koszty postępowania.
11. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
 • art. 79a k.p.a. - umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej,
 • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.
12. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 Kpa - in dubio pro reo.
13. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie - nowe elementy w decyzji.
14. Tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych.
15. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie.
16. Postępowanie odwoławcze - nowości:
 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
 • sprzeciw od decyzji kasacyjnej,
 • uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a).
17. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.
18. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postępowania administracyjnego:
 • zasady liczenia terminów,
 • doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania,
 • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego,
 • usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.
19. Omówienie najważniejszych problemów wielkiej nowelizacji.
20. Pytania uczestników.
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest  do pracowników organów administracji publicznej stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego, sekretarzy, radców prawnych.
CERTYFIKATY

METODOLOGIA
Formuła szkolenia oparta jest na przeplatanych wykładem ćwiczeniach i praktycznych przykładach.
INFORMACJE DODATKOWE
Materiały:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma autorskie materiały przygotowane przez prowadzącą oraz publikację "Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne omówienie zmian obowiązujących od dnia 1 czerwca 2017 roku – ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian" M. Kiełbus , A. Legat, ODDK 2017


Prowadząca:

Szkolenie poprowadzi prawnik z dużym doświadczeniem trenerskim szkolący pracowników ministerstw, organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Autorka licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu.

Organizacja:

1. Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godzinach 9:00-15:00.
2. Dla uczestników szkolenia przygotowany jest serwis kawowy wraz ze słodkim poczęstunkiem.


Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:

- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 735-72-83
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.plZadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft