ACC training group

Najnowsze zmiany w KPA po nowelizacji z 1 czerwca 2017 r.

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA

CERTYFIKATY

METODOLOGIA
1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. - ogólna charakterystyka i cele nowelizacji.
2. Nowe zasady postępowania administracyjnego:
 • korzystnej interpretacji,
 • pewności prawa,
 • równości,
 • współdziałania organów dla dobra postępowania,
 • polubownego rozstrzygania spraw spornych,
 • zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej).
3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.
4. Bezczynność organu w postępowaniu - nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania - ponaglenie:
 • procedura rozpoznania ponaglenia
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia,
 • jakich spraw dotyczy ponaglenie,
 • czy ponaglenie to nowe zażalenie na zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy.
5. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa - definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.
6. Postępowania uproszczone – szczególne postępowania administracyjne.
7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.
8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania - odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
9. Posiedzenie  w ramach współdziałania jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.
10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja.
 • w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne,
 • wielość stron,
 • możliwość zawarcia ugody,
 • wydanie decyzji na niekorzyść adresata, podejrzenie odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji,
 • dobrowolność mediacji,
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
 • koszty postępowania.
11. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
 • art. 79a k.p.a. - umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej,
 • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.
12. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 Kpa - in dubio pro reo.
13. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie - nowe elementy w decyzji.
14. Tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych.
15. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie.
16. Postępowanie odwoławcze - nowości:
 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
 • sprzeciw od decyzji kasacyjnej,
 • uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a).
17. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.
18. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postępowania administracyjnego:
 • zasady liczenia terminów,
 • doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania,
 • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego,
 • usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.
19. Omówienie najważniejszych problemów wielkiej nowelizacji.
20. Pytania uczestników.
INFORMACJE DODATKOWE
Materiały:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma autorskie materiały przygotowane przez prowadzącą oraz publikację "Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne omówienie zmian obowiązujących od dnia 1 czerwca 2017 roku – ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian" M. Kiełbus , A. Legat, ODDK 2017


Prowadząca:

Szkolenie poprowadzi prawnik z dużym doświadczeniem trenerskim szkolący pracowników ministerstw, organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Autorka licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu.

Organizacja:

1.   Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godzinach 9:00-15:00.
2. Dla uczestników szkolenia przygotowany jest serwis kawowy wraz ze słodkim poczęstunkiem.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:

- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
- faksem pod numerem 58/ 735-72-83
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft