Witalni.pl - terminarz szkoleń

Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO

Kategoria
prawo
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

1. Zasady udzielania zamówień publicznych:

 • zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych:
 • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, przejrzystość, w tym przykłady naruszeń z wyników kontroli,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego, w tym przykłady z wyników kontroli dotyczące wyłączenia osoby dokonującej czynności w postępowaniu,
 • jawność, w tym pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa i zasady udostępniania dokumentacji postępowania,
 • pisemność, w tym:
  • formy komunikacji w okresie przejściowym,
  • elektronizacja zamówień publicznych - nowość,
  • zasady dokumentowania postępowania,
  • prowadzenie postępowania w języku polskim,
  • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe,
 • zasady wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

 • opis przedmiotu zamówienia, w tym przykłady błędów z kontroli (opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, opis poprzez wskazanie znaków towarowych, definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego),
 • określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części, w tym w szczególności dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, przykłady błędów z kontroli (zaniechanie stosowania przepisów właściwych dla łącznej wartości szacunkowej poszczególnych części zamówienia, praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych, problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia),
 • wybór trybu postępowania, w tym zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym przykłady błędów w jej treści,
 • warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, w tym przykłady błędów z kontroli (warunki utrudniające uczciwą konkurencję, formułowanie katalogu dokumentów niezgodnie z treścią rozporządzenia),
 • kryteria oceny ofert, w tym przykłady błędów z kontroli (niedookreślone, podmiotowe, dyskryminujące kryteria),
 • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia,
 • ogłoszenie o zamówieniu, w tym przykłady błędów z kontroli.

3. Najczęściej stosowane tryby postępowania (przetarg nieograniczony, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę):

 • terminy składania ofert,
 • udostępnianie i przekazywanie siwz,
 • wadium.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 • uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady błędów z kontroli,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym przykłady błędów z kontroli i orzecznictwa,
 • definicja oferty, treść oferty,
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą,
 • otwarcie ofert,
 • poprawianie omyłek w ofertach, w tym przykłady błędów z kontroli i orzecznictwa,
 • odrzucenie oferty, w tym przykłady błędów z kontroli i orzecznictwa,
 • rażąco niska cena,
 • zawiadomienie o wyniku postępowania,
 • unieważnienie postępowania,
 • zawarcie umowy,
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

5. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych:

 • zakres świadczenia wykonawcy, w tym przykłady błędów z kontroli,
 • okres, na jaki można zawrzeć umowę,
 • zmiany umowy, w tym przykłady błędów z kontroli.

6. Zamówienia o wartości do 30 000 euro współfinansowane ze środków publicznych w świetle zasad kwalifikowalności wydatków:

 • zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości ponad 50 000 PLN netto,
 • rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto.

7. Konsekwencje naruszenia przepisów przy udzieleniu zamówienia współfinansowanego ze środków unijnych:

 • korekty finansowe,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
GRUPA DOCELOWA
Pracownicy instytucji zamawiających odpowiedzialni za przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych, osoby kontrolujące wydatkowanie środków unijnych.
CERTYFIKATY
TAK
METODOLOGIA
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
INFORMACJE DODATKOWE

Wykładowca

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".


  Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat reguł przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienia współfinansowane ze środków unijnych w oparciu o liczne przykłady z praktyki, co istotnie ograniczy ryzyko utraty dofinansowania.

  Szkolenia uwzględniają wpływ RODO na udzielanie zamówień publicznych – nowe informacje w ogłoszeniu i siwz, nowe oświadczenia wykonawców.

  UWAGA! 18 października 2018 r. wchodzą w życie regulacje, które zobowiązują zamawiających i wykonawców do porozumiewania się w postępowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>


TERMINARZ SZKOLENIA
Wrocław, dolnoslaskie

Hotel Scandic, ul.Piłsudskiego 49-57

Cena: 490 zł netto

od 2018-08-28 do 2018-08-28

W cenie: komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Warszawa, mazowieckie

Centrum Konferencyjne ADN

Cena: 490 zł netto

od 2018-09-10 do 2018-09-10

W cenie: komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakc

Poznań, wielkopolskie

Hotel Mercure Centrum ul. Roosevelta 20

Cena: 490 zł netto

od 2018-09-20 do 2018-09-20

W cenie: komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakc

Katowice, slaskie

Hotel Angelo ul. Sokolska 24

Cena: 490 zł netto

od 2018-10-09 do 2018-10-09

W cenie: komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakc
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Berndson Semper Poland & Emirates Akademia Marketingowa Atrium Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Human Skills Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft