Witalni.pl - terminarz szkoleń

Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych

Kategoria
prawo
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych>>>

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami prawa, których znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności jest wymagana od kandydatów na osoby wykonujące czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych lub zakładów.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Złożoność prezentowanych zagadnień wynika m.in. z tego, że ustawy – Prawo geologiczne i górnicze nie da się jednoznacznie zakwalifikować do jednej z gałęzi prawa. We wskazanej ustawie w takim samym stopniu występują zarówno elementy prawa cywilnego, prawa gospodarczego, jak i prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa administracyjnego czy wreszcie prawa ochrony środowiska. Do zagadnień prawa cywilnego możemy zaliczyć konstrukcję własności górniczej oraz użytkowania górniczego ale również kwestie odpowiedzialności za tzw. szkody górnicze. W analizowanej ustawie bardzo istotną rolę odgrywają regulacje tradycyjnie powiązane i zaliczane do prawa gospodarczego. Mam na myśli głównie problematykę prowadzenia działalności uregulowanej ustawą, warunków, jakie muszą być spełnione, by działalność ta mogła być prowadzona, udzielania i cofania koncesji itp. Istotną część ustawy stanowią przepisy zaliczane do prawa administracyjnego. Są to normy ustrojowe, normy materialnego prawa administracyjnego i wreszcie normy procesowe. Zakorzenienie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze w różnych gałęziach i działach prawa skutkuje, powiązaniem ustawy z innymi aktami prawnymi, co niewątpliwie stanowi wyzwanie w zakresie właściwej interpertacji i ustalenia korelacji tych przepisów.Program szkolenia:

Analiza przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.) – wybrane zagadnienia:

1. Działalność podlegająca koncesjonowaniu.

2. Postępowanie koncesyjne.

3. Wymóg posiadania kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229)).

4. Prowadzenie prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych.

5. Podstawy prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

6. Plan ruchu zakładu górniczego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 372)).

7. Kierownictwo i dozór ruchu zakładu górniczego.

8. Obowiązki przedsiebiorcy w zakresie ruchu zakładu górniczego.

9. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w ruchu zakładu górniczego (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1226), rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z późn. zm.) /aktualnie trwają prace nad nowym

rozporządzeniem w tym zakresie/).

10. Obiekty, maszyny, urządzenia i ściany w ruchu zakładu górniczego (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. WE L 157 z 9 czerwca 2006 r., s. 24, z późn. zm.)).

11. Roboty strzałowe (środki strzałowe i sprzęt strzałowy - analiza ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.283; ustawa ta wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę Rady nr 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, Dz. Urz. WE L 121 z 15 maja 1991 r., s. 20) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858, z późn. zm.) /w zakresie prowadzenia robót strzałowych/, rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 321)).

12. Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1702, z późn. zm.)).

13. Obowiązki związane z powstaniem zagrożenia w zakładzie górniczym (np.: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w  sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008)).

14. Podmioty „zewnętrzne” w ruchu zakładu górniczego.

15. Prace profilaktyczne i akcje ratownicze (Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052).

16. Obowiązki przedsiębiorcy w procesie likwidacji zakładu górniczego.

17. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do naprawienia szkód.

18. Organy nadzoru górniczego i ich kompetencje.

19. Czyny zabronione ustawą prawo geologiczne i górnicze.

 

Szkolenie obejmuje również zagadnienia wynikające z następujących źródeł prawa:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.)

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073)

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn.zm.)

6) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255) /Dział

dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy/

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492)

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

10) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań

dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118)

11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami

wiertniczymi (Dz. U. poz. 812)

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961, z późn. zm.) /w zakresie prowadzenia robót strzałowych/

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008)

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858, z późn. zm.) /w zakresie prowadzenia robót strzałowych/

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (Dz. U. Nr 109, poz. 962, z późn. zm.) /w zakresie prowadzenia robót strzałowych/.

 

Szkolenie prowadzi:

Marzena Tyl

Radca Prawny z bogatym doświadczeniem trenerskim. Świadczy obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, procedury administracyjnej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dedykowane jest dla:

- kandydatów przygotowujących się do egzaminu państwowego o stwierdzenie kwalifikacji w kierownictwie lub dozorze ruchu zakładu górniczego

- osób wykonujących czynności w zakresie kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego

- osób zainteresowanych problematyką objętą zakresem szkolenia

CERTYFIKATY

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia AVENHANSEN.

METODOLOGIA

Narzędzia wykorzystane podczas szkolenia:

- wykład

- prezentacja

- test kompetencyjny

INFORMACJE DODATKOWE

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Berndson Semper Poland & Emirates Akademia Marketingowa Atrium Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Human Skills Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft