Homo Creatore - Szkolenia otwarte

Zarządzanie zespołem - kompendium wiedzy

Kategoria
zarządzanie
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

DLACZEGO MY?


1. Profesjonalna kadra trenerska – każdy z naszych trenerów ma kilkunastoletnie doświadczenie w zawodzie; prowadzący posiadają zarówno specjalistyczną wiedzę jak i wieloletnią praktykę, dzięki temu nasze szkolenia są efektywnym połączeniem niezbędnej wiedzy i praktycznych rozwiązań;

2. Małe grupy szkoleniowe – realizujemy warsztaty w grupach od 3 do 5 osób, co zwiększa aktywność uczestników oraz pozwala na dopasowanie treści i zadań do poszczególnych osób; każdy uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach, otrzymania informacji zwrotnych i dostosowania rozwiązań do swoich potrzeb;

3. Sposób prowadzenia zajęć
– zależy nam na tym, żeby szkolenie było efektywne, a nie nudne, dlatego trenerzy wykorzystują różnorodne formy przekazu: prezentacje multimedialne, dyskusje, filmy, ćwiczenia indywidualne i zespołowe; co ważne, każde ćwiczenie jest zakończone wspólną analizą wniosków;

4. Część warsztatową prowadzimy na podstawie rzeczywistych sytuacji, które miały miejsce w pracy uczestników
– staramy się możliwe jak najlepiej przygotować się do realizacji zajęć, dlatego przed szkoleniem prosimy uczestników o wypełnienie ankiety badania potrzeb; na podstawie odpowiedzi trenerzy przygotowują ćwiczenia i symulacje realizowane podczas zajęć;

5. Autorskie materiały szkoleniowe – materiały stanowią uzupełnienie treści prezentowanych w trakcie szkoleń; na życzenie uczestników przekazujemy materiały w formie papierowej lub elektronicznej;

6. Fotoprotokół – wnioski z ćwiczeń są zapisywanie na flipcharcie, a następnie fotografowane i w formie prezentacji wysyłane do uczestników. Wiele osób takie podsumowanie ze szkolenia traktuje jako inspirację w codziennej pracy;

7. Atmosfera podczas szkoleń
– dbamy o zapewnienie przyjaznej i życzliwej atmosfery podczas szkoleń, nie zapominamy też o poczuciu humoru oraz zapewiemu gorącej kawy, spodkiego poczęstunku i sycącego lunchu;

8. Telefoniczne refrencje świadczące o wysokiej jakości naszych usług (udostępnione mailowo na żądanie);

9. Forma płatności
– nie pobierany płatności przed realizacją szkolenia, fakturę za udział w szkoleniu wystawiamy w dniu jedgo realizacji z terminem płatność 7 dni;

10. Bogate portfolio zadowolonych Klientów, z którymi współpracujemy od wielu lat, umiejętnościom OPEN zaufało wiele znaczących na rynku przedsiębiorstw, m. in. Volkswagen Polska, Amica Wronki, MAN Bus, VOSS Automotive, IKEA Industry Poland, Blum Polska, Polipol-Meble, Novol, Lisner, Pfeifer & Lagen Polska, Imperial Tobacco Polska, Piotr i Paweł, IBB Andersia Hotel.PROGRAM1. Ja jako lider – budowanie wizerunku w oczach podwładnych

 • wizerunek szefa i jego związek z efektywnością podejmowanych działań;
 • różne elementy składające się na to, w jaki sposób szef spostrzegany jest przez podwładnych;
 • budowanie autorytetu - wiarygodności w relacjach z podwładnymi;
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z podwładnymi;
 • działania służące budowaniu i podtrzymywaniu partnerstwa w organizacji.

2. Dopasowanie stylu kierowania do poziomu dojrzałości zespołu
 • interakcyjny model kierowania podwładnymi oraz zespołem (styl kierowania – zespół – zadanie);
 • charakterystyka stylów kierowania (styl nakazowy, konsultacyjny, partycypacyjny, delegujący);
 • korzyści oraz zagrożenia wynikające z adaptacji poszczególnych stylów w procesie kierowania grupą oraz jednostkami;
 • kluczowe umiejętności menedżerskie w każdym ze stylów;
 • diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania.


W trakcie prezentacji obrazującej różne style kierowania uczestnicy proszeni są o uzupełnianie na bieżąco omawianych treści doświadczeniami z własnego życia zawodowego. Dzięki temu zyskują wiedzę, jak diagnozować poziom dojrzałości podwładnych i dostosowywać metody zarządzania do aktualnego poziomu kompetencji zespołu i poszczególnych osób. Na zakończenie tego fragmentu zajęć uczestnicy wypełniają test, umożliwiający zdiagnozowanie własnych preferencji w zakresie omawianych stylów kierowania zespołem.


3. Narzędzia realizacji funkcji menedżerskich w zespole
 • priorytety w pracy szefa – zadania, odpowiedzialność oraz kompetencje 
 • podstawy kierowania zespołem – koncentracja zarządzającego na zadaniach i koncentracja na ludziach, czyli jak planować, organizować i koordynować pracę zespołu, kształtując własne przywództwo i relacje międzyludzkie,
 • mój potencjał zarządczy – autodiagnoza samego siebie,
 • określenie kluczowych obowiązków i stawianie celów – praca z zasadą SMART,
 • motywowanie, co szef może zrobić, żeby podwładni chcieli i mogli myśleć i usprawniać rezultaty? –czyli jak dostosowywać metody działania do poziomu kompetencji pracowników (wyznaczanie zadań, komunikowanie, podejmowanie decyzji, ocenianie, kontrolowanie),
 • kontrola i egzekwowanie - delegowanie zadań, weryfikowanie efektów działania, poszukiwanie usprawnień,
 • efektywność w kierowaniu, czyli jak koordynować pracą zespołu, by osiągać jak najlepsze wyniki.


W tej części uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad tym, jak zmieniają się podstawowe funkcje menedżerskie w każdym z omawianych stylów kierowania i jakie konsekwencje wiązać się będą z „niespójnością zachowań” szefa. Efektem wspólnej pracy będzie powstanie „mini-przewodnika” na temat tego w jaki sposób motywować, kontrolować i egzekwować na poszczególnych etapach dojrzałości zespołu i pracownika, by móc wspierać go w dalszym rozwoju, zmierzającym w stronę wzrostu samodzielności i odpowiedzialności.


4. Kontrolowanie pracowników i delegowanie zadań
 • różne style i sposoby kontrolowania i delegowania zadań;
 • egzekwowanie poleceń – równoważenie między realizacją celu a zachowaniem dobrych relacji w zespole;
 • delegowanie zadań, a delegowanie uprawnień;
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia);
 • rola konsultowania decyzji i uruchamiania mechanizmu partycypacji w zarządzaniu grupą;
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu kontrolowania lub delegowania zadań (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownika, zbyt łatwych i zbyt trudnych zadań).


Przykładowe zadanie: Zespół

Zadaniem części uczestników jest wcielenie się w rolę pracowników jednej grupy. Każdy z „pracowników” otrzymuje zestaw danych na temat trudności występujących na jego stanowisku pracy, których ujawnienie stanowi podpowiedź do wypracowania „dobrego rozwiązania”. Zadaniem trzech innych uczestników jest wcielenie się w rolę „nowego kierownika”. „Kierownicy” otrzymują instrukcję, zgodnie z którą ich zadaniem jest przeprowadzić rozmowę ze swoimi „podwładnymi” zakończoną podjęciem decyzji co do wprowadzonych zmian. Zadanie omawiane jest pod kątem znaczenia umiejętności zbierania informacji i angażowania zespołu w procesie wypracowywania decyzji, oraz ich uzasadniania.


5. Rozwiązywanie konfliktów
 • style reakcji na konflikt (podstawowe sposoby reagowania w sytuacji konfliktowej);
 • konsekwencje określonych zachowań w sytuacji konfliktowej – skutki rywalizacji, nadmiernego łagodzenia czy unikania;
 • diagnozowanie własnego stylu radzenia sobie w sytuacji sporu;
 • konstruktywne sposoby zachowania w sytuacji konfliktowej.


W tej części zajęć zapoznamy uczestników z wiedzą na temat powstawania konfliktów - ich przyczynami oraz etapami rozwoju. Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z informacjami na temat tego, jakie zachowania sprzyjają konstruktywnemu rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, a jakie prowadzić mogą do eskalacji zachowań niepożądanych. Wspólnie zastanowimy się również, w jaki sposób szef może wspierać i modelować pożądane zachowania w sytuacjach konfliktowych.

Przykładowe zadanie: Urlop

Uczestnicy stają się zespołem, w którym powstał problem z wspólnym ustaleniem terminów urlopowych. Każdy z uczestników otrzymuje swoją własną instrukcję dotyczącą oczekiwań urlopowych, jak i uzasadnienie konieczności utrzymania zakładanego terminu urlopu. Jeden z uczestników otrzymuje rolę osoby zarządzającej skonfliktowanym zespołem – zadaniem zarządzającego jest podjęcie decyzji dotyczących ostatecznego obrazu terminów urlopowych. Rozwiązanie konfliktu między pracownikami zależy głównie od kompetencji zarządczych uczestnika wybranego na kierownika zespołu – celem jego działań jest zarówno utrzymanie ciągłości pracy organizacji, jak i atmosfery współpracy wewnątrz powierzonego zespołu. Omówienie zadania dotyczy zarówno skuteczności decyzji kierownika (z przewidywaniem jej krótko i długoterminowych konsekwencji), jak i metody jej formułowania w trakcie pracy z powierzoną grupą. Ostateczne rozwiązanie zadania i decyzja kierownika powinna być uzależniona zarówno od własnego planu, jak i wyniku negocjacji z podwładnymi.


6. Motywowanie pracowników
 • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów,
 • sytuacje sprzyjające nagradzaniu i sprzyjające karaniu,
 • efektywne i nieefektywne pochwały,
 • efektywne i nieefektywne kary,
 • motywatory i demotywatory, czyli co zwiększa, a co obniża zaangażowanie pracowników,
 • analiza systemów nagradzania i ich konsekwencji,
 • motywowanie pozafinansowe.


Uczestnicy w trakcie dyskusji będą mieli okazję wymienić informacje na temat indywidualnych czynników mających wpływ na motywację do pracy i zastanowić się, które elementy ze wspólnie stworzonej listy mogą lepiej wykorzystywać w codziennej pracy. 


7. Jak rozmawiać z pracownikami – udzielanie informacji zwrotnej, podejmowanie i uzasadnianie decyzji
 • komunikacja jako podstawa dobrze funkcjonującego szefa i zespołu,
 • narzędzia skutecznej komunikacji szefa – komunikat „Ja”, zadawanie pytań, klaryfikacja, parafraza, ustalanie priorytetów, podsumowywanie, 
 • aktywne słuchanie (zadawanie pytań, parafrazowanie, sprawdzanie zrozumienia) jako sposób zbierania informacji o pracownikach,
 • zasady i techniki przekazywania informacji zwrotnych – FUKO w praktyce,
 • końcowa ocena uzyskanych wyników – rozliczenie z rezultatów/wydajności,
 • określenie przyczyn uzyskanych wyników (pozytywnych i negatywnych), 
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych (zachęcania współpracowników do otwartości i zaangażowania),
 • oczekiwania - określenie dalszego trybu postępowania (oczekiwań względem pracownika, harmonogram, 
 • jak prowadzić rozmowę z pracownikiem (rodzaje rozmów – informacyjna, dyscyplinująca, oceniająca, rozwojowa). 


W tej części szkolenia wprowadzone zostaną podstawowe informacje dotyczące zasad przekazywania informacji zwrotnych oraz różnych modeli budowania planu rozmowy w zależności od jej celu. Następnie uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć swoje umiejętności w tym zakresie.

Przykładowe zadanie: Rozmowa z pracownikiem

Celem tego zadania jest zasymulowanie rozmowy oceniającej lub dyscyplinującej z pracownikiem. Uczestnicy otrzymują zestaw informacji na temat zachowania pewnego pracownika, jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i krótki opis innych czynników, które mogą mieć wpływ na jego zachowanie. Zadaniem uczestników jest przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem, w trakcie której mają sprawdzić posiadane informacje, dokonać stosownej interwencji i przygotować plan poprawy dla pracownika. W rolę pracownika wciela się trener, rozmowa odbywa się na forum grupy lub jest dodatkowo rejestrowana za pomocą kamery. Po zakończeniu rozmowy uczestnicy mają okazję otrzymać informacje zwrotne od grupy na temat sposobu prowadzenia rozmowy, wnioski służą poszukiwaniu najbardziej efektywnych sposobów prowadzenia różnego rodzaju rozmów z podwładnymi.


8. Podsumowanie
 • dyskusja podsumowująca,
 • wręczenie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia,
 • fotoprotokół - wnioski z analizy ćwiczeń są zapisane i przekazane uczestnikom po szkoleniu, dzięki czemu uczestnicy mogą odtworzyć treści omawiane na zajęciach;
 • po oficjalnym zakończeniu szkolenia trener jest do dyspozycji uczestników w razie pytań i udziela indywidualnych informacji zwrotnych,
 • zapraszamy uczestników do skorzystania z opcji e- konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem prowadzącym szkolenie w przypadku pojawienia się sytuacji trudnych, bądź kwestii do dalszego przedyskutowania z trenerem.


Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Program jest dostępny również w formie zamkniętej. W ramach uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu. http://open-szkolenia.pl/kontakt/
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowane jest do:
 • nowo mianowanych liderów/ menedżerów
 • osób przygotowujących się do awansu na stanowisko lidera/ menedżera
 • liderów/menedżerów z krótkim stażem na stanowisku kierowniczym
 • wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć mechanizmy zarządzania zespołem.
CERTYFIKATY
Po szkoleniu każdemu uczestnikowi wręczony zostanie imienny certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w warsztatach.
METODOLOGIA
Szkolenia odbywają się głównie w formie warsztatowej, wspomaganej przez interaktywny wykład.

Działania dodatkowe stosowane podczas szkoleń/ warsztatów:
 • diagnoza kompetencji/ umiejętności uczestników za pomocą kwestionariuszy i testów;
 • przygotowywanie z uczestnikami i praca na przykładach z codziennej praktyki zawodowej – case study;
 • ćwiczenia i symulacje z użyciem kamery oraz analiza nagranych materiałów.

Wsparcie uczestników po szkoleniu - po realizacji każdego z zadań pomagamy uczestnikom w przenoszeniu zdobytej wiedzy i doświadczenia na grunt codziennej pracy:
 • każdy uczestnik może otrzymać nagranie swojej scenki, co umożliwia ponowną weryfikację swoich umiejętności po szkoleniu;
 • fotoprotokół - wnioski z analizy nagrań/ćwiczeń, informacje zwrotne są zapisane na flipcharcie i przekazane uczestnikom po szkoleniu w formie prezentacji multimedialnej, dzięki czemu uczestnicy mogą odtworzyć treści omawiane na zajęciach;
 • po warsztacie trenerzy są do dyspozycji uczestników w razie pytań i udziela indywidualnych informacji zwrotnych;
 • zapraszamy uczestników do skorzystania z opcji e-konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem prowadzącym szkolenie w przypadku pojawienia się sytuacji trudnych, bądź kwestii do dalszego przedyskutowania z trenerem.
INFORMACJE DODATKOWE
Cena szkolenia obejmuje:
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie;
 • prowadzenie szkolenia w formie warsztatowej;
 • każdemu uczestnikowi wręczamy autorskie materiały szkoleniowe będące uzupełnieniem treści prezentowanych w trakcie warsztatu;
 • fotoprotokół - wszystkim uczestnikom przesyłamy prezentację zawierającą zdjęcia flipchartów wykorzystanych podczas szkolenia, dzięki czemu uczestnicy mogą odtworzyć treści omawiane na zajęciach;
 • po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia się dodatkowych pytań ze strony uczestników;
 • możliwość skorzystania z e-konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem prowadzącym szkolenie w przypadku pojawienia się sytuacji trudnych, bądź kwestii do dalszego przedyskutowania;
 • każdemu uczestnikowi wręczamy imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 • podczas szkolenia zapewniony catering (lunch i przerwy kawowe).


PROFIL TRENERA


Ewa Orlik - Marciniak – trener, doradca biznesowy, coach


Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem.


Jako coach konsultant i trener - ma doświadczenie zarówno w zakresie diagnozy (Assessment, Development Center) jak i wdrażania modeli rozwojowych w organizacjach. Współpracuje z międzynarodowymi korporacjami przy realizacji rozbudowanych projektów HR dotyczących budowy modeli kompetencyjnych, systemów okresowej oceny pracy, systemów motywacyjnych.Prowadzi coachingi indywidulane dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Prowadzi zajęcia dla trenerów w zakresie prowadzenia prezentacji i szkoleń oraz radzenia sobie ze stresem. Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjałów i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.


Od 23 lat jako wykładowca i praktyk współpracuje ze środowiskiem akademickim. Prowadzi zajęcia
z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem tematycznych publikacji i artykułów.


Trenerka prowadziła projekty rozwojowe dla takich firm:
Amcor Tobacco Packaging, Aquanet, Avon Cosmetics Polska, Blum Polska, Bolsius Polska, BP Europa SE Oddział w Polsce, Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland), Dalkia Poznań, DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej, Enea, Europol Meble Polska, Everen, EWE Energia, Exalo Drilling, Fair Packaging, Firestone Industrial Products Poland, Fresenius Medical Care Polska, Fresenius Nephrocare Polska, Guardian Częstochowa, HaGe Polska, Hempel Manufacturing Poland, Hotel Reservation Service Polska, Hunter Douglas Fabrication, IBB Andersia Hotel, IDEAEXPO.MTP, IKEA Industry Poland, Imperial Tobacco Polska, Inea, ITM Baza Poznańska , Janipol Meble, Kimball Electonics Poland, KPS , Kruk, Kromberg & Schubert Polska, KWS LOCHOW POLSKA, Leopol Meble Polska, Limagrain Central Europe, M&W Spedition, Magna Automotive Poland , MALTA-DECOR , MAN Accouting Center, MAN Bus, Neapco Europe, Novartis Poland, Novol, Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Piotr i Paweł, Plastique, Polinova Polska, Polskie Górnictwo Naftowei Gazownictwo, PROMAX, Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna, Schattdecor, Słodownia Soufflet Polska, Solid Logistics, Steico, Sudezucker Polska, Synthos, Telekomunikacja Polska, Topex, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, TUI Polska, Volkswagen Poznań, VOSS Automotive, Wavin Matalplast-Buk, Widzialni.pl, Wika Polska, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu, Zakłady Mięsne „ŁAGROM”, ZRUG

Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Julita Gotkowicz
Tel. +48 881 036 989
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
aktualnie brak dostępnych terminów

INNE SZKOLENIA
firma nie posiada innych szkoleń

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft