Witalni.pl - terminarz szkoleń

CERTYFIKOWANY KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW (kod zawodu 331301) księgowość, rachunkowość, kurs księgowości

Kategoria
księgowość i rachunkowość
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Praktycznie przygotuj się do pracy i uzyskaj CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO  

z kodem zawodu według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS 
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

Na Kursie OD PODSTAW nauczysz się prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego. Otrzymasz WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE, dzięki którym będziesz mógł w praktyce prowadzić pełną księgowość i pracować w obszarze rachunkowości Odbędziesz 
56 h zajęć stacjonarnych (48 h warsztatów księgowych + 8 h warsztatów podatkowych), 
8 h e-learningu 30 dni opieki poszkoleniowej (w formie e-mailowej). 
Jeśli będziesz tego potrzebował, odbędziesz też INDYWIDUALNE, DARMOWE KONSULTACJE


Na zajęciach przejdziemy z Tobą PEŁNĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ W FIRMIE - będziemy księgować faktury i sporządzać bilanse. Razem z nami wykonasz WSZYSTKIE KSIĘGOWE OBOWIĄZKIPoprowadzisz ewidencje, rozrachunki, sporządzisz deklaracje, naliczysz podatki i przygotujesz dokumentację dla urzędów. Nauczysz się SAMODZIELNOŚCI, dzięki czemu po Kursie będziesz mógł podjąć pracę w zawodzie księgowego.Zyskasz najnowsze, 
KOMPLEKSOWE MATERIAŁY w formie papierowej i elektronicznej, które wykorzystasz w późniejszej pracy i do których będziesz mógł wrócić w dowolnym momencie


Postaw na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ
Nasze Kursy posiadają AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY1. Podstawowe pojęcia w rachunkowości

1.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
1.1.1 Cele rachunkowości 
1.1.2 Funkcje rachunkowości 
1.2 Przedmiot i podmiot rachunkowości 
1.2.1 Przedmiot rachunkowości 
1.2.2 Podmiot rachunkowości 
1.3. Zadania rachunkowości 
1.3.1 Metody rachunkowości 
1.3.2 Zasady rachunkowości 
1.4 Rachunkowość a księgowość 
1.5 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości

2. Ewidencja księgowa

2.1 Konto księgowe 
2.2 Typy kont i rodzaje 
2.2.1 Grupy kont bilansowych
2.3 Plan kont 
2.4 Klasyfikacja Środków Trwałych 
2.5 Rozporządzenie Rady Ministrów ws. Klasyfikacji Środków Trwałych 
2.6 Dokumenty księgowe jako dowody do księgowania 
2.6.1 Faktury
2.6.2 Dokumenty dotyczące środków trwałych 
2.6.3 Dokumenty dotyczące rozrachunków z kontrahentami i pracownikami 
2.6.4 Rozrachunki z kontrahentami 
2.6.5 Rozrachunki z pracownikami 
2.6.6 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową 
2.6.6.1 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu 
2.7 Polityka rachunkowości 
2.7.1 Organizacja rachunkowości 
2.7.2 Podstawowe okresy w rachunkowości

3. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia

3.1 Klasyfikacja i podział aktywów 
3.1.1 Aktywa trwałe 
3.1.2 Aktywa obrotowe 
3.2 Klasyfikacja i podział pasywów 
3.2.1 Kapitał (fundusz) własny 
3.2.2 Kapitały obce 
3.3.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
3.3.1.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne 
3.3.1.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne 
3.3.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
3.4.1 Wstępnie bilans 
3.4.2 Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

4. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie

4.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów 
4.2 Amortyzacja
4.3 Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat 
4.3.1 Schemat tworzenia wyniku finansowego 
4.3.2 Tworzenie wyniku finansowego 
4.4 Wstępnie rachunek zysków i strat

5. Ewidencja rozrachunków

5.1 Należności od odbiorców 
5.2 Zobowiązania wobec dostawców 
5.3 Pozostałe rozrachunki 
5.4 Rozrachunki z pracownikami 
5.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i inne 
5.6 Rozrachunki z ZUS 
5.7 Terminy w rozrachunkach

6. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie

6.0 Obrót środkami pieniężnymi 
6.0.1 Dokumenty obrotu kasowego 
6.0.2 Dokumenty obrotu bankowego 
6.0.3 Polecenie przelewu 
6.0.4 Dokumenty potwierdzające wpłatę lub wypłatę gotówki w banku 
6.1 Obrót towarami i materiałami 
6.1.1 Dokumenty potwierdzające zakup i sprzedaż 
6.2.1 Zakupy materiałów lub towarów 
6.3 Wydawanie do produkcji materiałów 
6.3.1 Rozchody materiałów 
6.4 Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej 
6.4.1 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej

7. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa

7.1 Metody wyceny aktywów i pasywów 
7.1.1 Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych 
7.2 Inwentaryzacja

8. Koszty związane z zatrudnieniem - Lista płac

8.1 Zatrudnienie
8.2 Umowa o pracę
8.3 Umowa zlecenia 
8.4 Umowa o dzieło 
8.5 Wynagrodzenia 
8.6 Pojęcie wynagrodzeń 
8.7 Wynagrodzenia osobowe 
8.8 Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
8.9 Wynagrodzenie brutto 
8.10 Wynagrodzenie netto 
8.11 Skala podatkowa 
8.12 Ulga podatkowa 
8.13 Koszty uzyskania przychodu 
8.14 Obliczanie składek 
8.15 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne 
8.16 Rozrachunki z ZUS 
8.17 Umowa o dzieło: umowa rezultatu 
8.18 Odprowadzanie składek do ZUS przykład 
8.19 Wynagrodzenie za czas choroby 
8.20 Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego lub zasiłków dla pracowników 
8.21 Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2017 r. 
8.22 Świadczenie urlopowe 
8.23 Rozliczenie roczne - deklaracja PIT-4R, informacja PIT-11

9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

9.1 Księgi rachunkowe 
9.2 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych 
9.3 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych 
9.4 Poprawianie błędnego zapisu księgowego 
9.5 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji 
9.6 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowy

10. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
10.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
10.2 Bilans 
10.2.1 Aktywa 
10.2.2 Pasywa 
10.3 Rachunek zysków i strat 
10.3.A (wariant kalkulacyjny) 
10.3.B (wariant porównawczy) 
10.4 Dodatkowe informacje i objaśnienia 
10.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
10.6 Rachunek przepływów pieniężnych 
10.7 Sprawozdanie z działalności jednostki 
10.8 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań 
10.9 Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań

11. Rachunkowość w przykładach

11.1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
11.2 Ewidencja zdarzeń gospodarczych 
11.3 Tworzenie rachunku wyników (zysków i strat) - wariant porównawczy i kalkulacyjny 
11.4 Tworzenie bilansu

12. Elementy prawa podatkowego w rachunkowości

12.1 Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego 
12.2 Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 
12.3 Zasady prawa podatkowego 
12.4 Elementy konstrukcji podatków 
12.4.1 Elementy konstrukcyjne podatków/budowa podatków 
12.5 Funkcje podatków 
12.6 Klasyfikacja podatków 
12.6.1 Podatki państwowe 
12.6.2 Podatki i opłaty samorządowe 
12.7 Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT",osób fizycznych "PIT" oraz ustawy o podatku od towarów i usług "VAT" 
12.8 Podatki kosztowe i opłaty 
12.9 Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego

13. Podatek od towarów i usług "VAT"

13.1 Deklaracja VAT-7 i VAT -27

14. Kalendarz informacyjny

14.1 Terminy składanych deklaracji i informacji oraz dokonywanych wpłat

Zapisz
GRUPA DOCELOWA
CERTYFIKATY


JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT?


Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO.

Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN  

ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.Na ostatnich warsztatach księgowych możesz również podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Najważniejszą częścią egzaminu jest ta polegająca na sporządzeniu bilansu. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie kilka razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić stosować, pracując w zawodzie księgowego.

METODOLOGIA


JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

 UCZ SIĘ ROZLICZENIOWEJ PRAKTYKI
Kurs rozpoczyna się od teoretycznego wprowadzenia do rachunkowości – tak, abyś poznał najważniejsze pojęcia, nauczył się posługiwać finansową terminologią i znał najważniejsze regulacje prawne. Następnie Trener-wieloletni główny księgowy wyjaśni Ci działanie na planie kont. Będziesz się uczył metodą Color Accouning, która ułatwi Ci jego zrozumienie (ta metoda zrewolucjonizowała naukę rachunkowości).

  PRZYGOTUJ SIĘ DO PRACY KSIĘGOWEGO
Pod okiem Trenera będziesz samodzielnie księgował dokumenty księgowe i przejdziesz CAŁĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ W FIRMIE, tzn. samodzielnie zaksięgujesz autentyczne faktury, wypełnisz dokumenty, naliczysz podatki, a finalnie stworzysz roczne sprawozdanie finansowe na podstawie ksiąg rachunkowych (czyli zrobisz dokładnie to, co robią na co dzień pracownicy działów księgowych i biur rachunkowych). Będziesz też prowadził rozrachunki z pracownikami, ZUS i US (stworzysz proste listy płac i naliczysz składki ZUS i podatki).

 WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCH
W trakcie Kursu odbędziesz 8 h zajęć Z DORADCĄ PODATKOWYM, podczas których poznasz autentyczne rozliczeniowe casy study

 UCZ SIĘ POD OKIEM PRAKTYKÓW
Przez cały czas Trenerzy będą do TWOJEJ DYSPOZYCJI. Gdy będziesz samodzielnie liczył zadania, będą podchodzić i udzielać porad. Zawsze też najpierw będą wprowadzali Cię w dane zagadnienie, następnie pokażą przykłady rozliczeniowe i przećwiczą je razem z Tobą. Na podstawie przygotowanych zdań, w praktyce będziesz poznawał kolejne odsłony rachunkowości. Poznasz standardy i dobre praktyki, dostaniesz wiele praktycznych wskazówek i rozwiązań, które wykorzystasz w swojej pracy. 
 

JAK BĘDZIEMY WSPIERAĆ TWOJĄ NAUKĘ?

 E-LEARNING

W Tax Consilium zyskasz kompleksową edukację. W trakcie całego Kursu otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały (m.in. webinar dot. Sztuczek i trików w MS Excel, które powinieneś znać oraz zadań do przećwiczenia w domu). E-learning powinien zająć Ci ok. 8 h.


 BEZPŁATNE KONSULTACJE

Swoje postępy w nauce będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem podczas BEZPŁATNYCH KONSULTACJI (trener będzie do Twojej dyspozycji w każdą środę od 17:00-20:00; pamiętaj, aby na spotkanie umówić się z Działem Szkoleń).


 INDYWIDUALNA OBSŁUGA I DOBRA ATMOSFERA

Pracujemy z uśmiechem i uczymy z uśmiechem. Dbamy o dobrą, przyjazną atmosferę i naprawdę zależy nam na Twojej satysfakcji. Dlatego nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Z chęcią opowiadamy na Twoje pytania, zawsze prosimy Cię też o feedback dot. zajęć. 


 30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ

Przez 30 DNI po zakończeniu Kursu otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Przez miesiąc nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.

 
BEZPŁATNE ODRABIANIE ZAJĘĆ

Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie. Pamiętaj, że nie dopuszczamy możliwości odrabiania zajęć komputerowych.


  ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY

 Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: otrzymasz 200 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu 241103)   oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.


INFORMACJE DODATKOWE

 ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji  w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, 
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

zadzwoń pod nr: 12 623 73 43
lub zgłoś się osobiście: Rynek Główny 30/37 31-010 Kraków
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

 • Jesteśmy praktykami biznesu. Uczymy nowoczesnej, biznesowej rachunkowości, kadr i płac oraz podatków.
 • Nasze kursy posiadają Akredytację Kuratorium Oświaty
 • Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa EK-05. 4430.13.122.2.2013
 • Jesteśmy w gronie 1% firm działających na rynku polskim, które otrzymały Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 
  za 2014, 2015 i 2016 r. wydawany przez Bisnode Polska
 • Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Jesteśmy partnerem merytorycznym w zakresie rachunkowości oraz kadr i płac czasopisma "Controlling
  i Rachunkowość Zarządcza"
 • Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów RP do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 49290/2011
 • Widniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP 2.12/00206/2013
 • Posiadamy Certyfikaty Rzetelnego Biura Rachunkowego
 • Zostaliśmy nominowani do Godła Liderów Firm Szkoleniowych w Polsce w 2015 r.
 • Jesteśmy rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o. - twórcy oprogramowania Sage Symfonia ERP
 • Od 2016 r. jesteśmy Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce
 • Otrzymaliśmy tytuł Firmy Przyjaznej Internautom
 • ...zobacz więcej na: https://www.taxconsilium.com/nagrody-i-wyroznienia

KONTAKT
Tax Consilium
Tel. 126237343
Skontakuj się z nami
TERMINARZ SZKOLENIA
Kraków, malopolskie

Sale szkoleniowe w centrum Krakowa

Cena: 1279 zł brutto

od 2018-01-13 do 2018-02-03

W cenie: certyfikat księgowego (kod zawodu 331301) wg klasyfikacji mpips, zaświadczenie men, 30 dni opieki poszkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów, atrakcyjne zniżki i rabaty), miejs

Kraków, malopolskie

Sale szkoleniowe w centrum Krakowa

Cena: 1279 zł netto

od 2018-02-04 do 2018-03-18

W cenie: certyfikat księgowego (kod zawodu 331301) wg klasyfikacji mpips, zaświadczenie men, 30 dni opieki poszkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów, atrakcyjne zniżki i rabaty
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Open Szkolenia Human Skills Promako SRK Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr ROE