Progressproject - Stolica Rozwoju - V edycja szkolenia

PROFESJONALNY TRENER WEWNĘTRZNY

Kategoria
szkolenia interpersonalne
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

PROFESJONALNY TRENER WEWNĘTRZNY

Trener wewnętrzny odpowiada za kompleksowe przygotowanie programu szkolenia, jego przeprowadzenie i ewaluację całego projektu. Coraz bardziej popularne wśród pracodawców staje się zatrudnianie osób pełniących funkcje trenerów wewnętrznych. Istotną rolą, jaką trener pełni w przedsiębiorstwie to bycie łącznikiem pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą. Dopilnowuje on wykonawczych aspektów szkoleń, jednocześnie mając na uwadze spójność z realizowaną strategią. Trener wewnętrzny jest zatem ważną osobą ze względu na swoje uczestnictwo na wielu płaszczyznach życia firmy.

CEL SZKOLENIA
 
Szkolenie przeznaczone jest dla trenerów wewnętrznych i osób pełniących ich funkcję w firmie. Ma na celu praktyczne przygotowanie do pełnienia zadań trenera wewnętrznego: tj. tworzenia i prowadzenia szkoleń rozwojowych i motywacyjnych, dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstwa oraz rodzaju zadań wykonywanych przez jego pracowników.
Szkolenie dzieli się na część wykładową i część warsztatową. W trakcie wykładu uczestnik poznaje tajniki pracy zawodowego trenera: zasady projektowania atrakcyjnych, wciągających i motywujących szkoleń, techniki prowadzenia zajęć i strategie radzenia sobie z rożnymi typami uczestników. W trakcie warsztatu szkoleni we współpracy z trenerem przygotowują i realizują kilkuminutowe bloki szkoleniowe na wybrany temat. Wystąpienia są nagrywane, a następnie analizowane na forum grupy, dzięki czemu szkolony otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat stopnia zaawansowania swych umiejętności i potencjalnych ścieżek rozwoju.

Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a: 
 • specyfikę roli trenera wewnętrznego 
 • style uczenia się dorosłych i jak świadomie wykorzystać tą wiedzę w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń 
 • etapy cyklu szkoleniowego i ich wpływ na jakość i efektywność realizowanych szkoleń 
 • metody i formy prowadzenia szkoleń 
 • umiejętności odgrywające kluczową rolę w prowadzeniu szkoleń 
 • metody ewaluacji szkoleń 
Po odbyciu szkolenia Uczestnik będzie potrafił/a:
 • zaprojektować szkolenie dostosowując metody i formy do celów szkolenia, oraz w oparciu o różne style uczenia się dorosłych
 • zaprezentować teorię, jak również skoordynować część praktyczną szkolenia  
 • zbudować pozytywne relacje z grupą i z poszczególnymi uczestnikami wpływając tym samym na sprzyjającą atmosferę uczenia się
 • przekazywać informację zwrotną uczestnikom
 • radzić sobie z dynamiką grupy oraz trudnymi sytuacjami szkoleniowymi
 • przygotować się logistycznie do przeprowadzenia szkolenia
Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia firmie pracowników posiadających bazę kompetencji i potencjału do realizacji szkoleń wewnętrznych. W efekcie wiąże się to z:  
 • ograniczeniem kosztów związanych z realizowaniem szkoleń jedynie przez firmy zewnętrzne
 • poprawą jakości i zwiększenia efektywności szkoleń wewnętrznych w firmie
 • rozwinięciem kompetencji pracowników firmy, a tym samym ich dodatkowa motywacja
PROGRAM SZKOLENIA
 
I. Trenerem być
 • Kim jest trener wewnętrzny: wymagania, predyspozycje, specyfika pracy
 • Metody pracy trenera: jak uczyć aby nauczyć? Zasady przygotowywania i prowadzenia atrakcyjnych treningów
 • Wywieranie wpływu na szkolonych: jak dopiąć swego z użyciem technik perswazyjnych. Techniki wpływu społecznego
 • Różnice międzyludzkie w szybkości uczenia się i podatności na oddziaływania edukacyjne – jak sobie z nimi radzić
 • Metody i techniki pracy nad rozwiązywaniem problemów pracowników
II. Przygotowanie szkolenia
 • Analiza zlecenia: jakiego wyniku końcowego oczekuje zleceniodawca. Identyfikacja celów cząstkowych.
 • Psychologia przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnym wystąpieniu. Analiza audytorium i jego potrzeb.
 • Zidentyfikowanie własnych możliwości i ograniczeń jako mówcy. Diagnoza własnego stylu komunikowania. Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji.
 • Wstępny etap przygotowań: zbieranie materiałów, pozyskiwanie informacji o uczestnikach i ich oczekiwaniach.
 • Tworzenie programu szkolenia.
 • Wybór formy szkolenia i metod pracy (wykład, studium przypadku, prezentacja, dyskusja, gry, symulacje, ćwiczenia z odgrywaniem ról, przygotowywane wystąpienia uczestników i ich analiza).
 • Właściwy dobór ćwiczeń i prezentacji.
 • Dopasowanie kolejności, problematyka czasu (i jego braku).
 • Wybór stylu komunikacji. Dobór argumentów. Ustalenie kolejności przedstawiania punktów szkolenia i ich wagi czasowej. Techniki   i środki oratorskie, po które warto sięgnąć.
 • Tworzenie końcowej wersji prezentacji, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb firmy i oczekiwań uczestników.
 • Planowanie gier, ćwiczeń i innych aktywności.
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych.
 • Kwestie organizacyjne: formowanie planu spotkania, wybór miejsca i czasu. Kwestie sprzętowe.
 • Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorców.
III. Pierwsze minuty szkolenia
 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola w późniejszym odbiorze nas jako trenera.
 • Wygląd, sposób bycia, mowa ciała prowadzącego i ich wpływ wrażenie, które robi.
 • Język ciała trenera „na wejściu”: autoprezentacja i zjednanie sobie grupy, „otwarcie” uczestników.
 • O czym trzeba powiedzieć na początku: wyjaśnienie celu szkolenia, zdiagnozowanie oczekiwań uczestników, prezentacja planu zajęć.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie mówienia. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
IV. Szkolenie właściwe
 • Wykład lub prezentacja
 • Kompozycja przekazu: elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy przekazywania treści.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu. Techniki mówienia. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia. Jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Metody uatrakcyjnienia wykładu. Metafory, analogie, przekazy multimedialne i wykorzystanie humoru.
 • Podsumowanie i puenta. Sztuka efektywnego domknięcia.
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej ludzi, którzy przez dłuższy czas słuchają, jak ktoś mówi. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia.
 • Gry, symulacje, ćwiczenia praktyczne i zadania do samodzielnego wykonania w trakcie szkolenia.
 • Co musi wchodzić w skład części praktycznej i ile czasu powinna ona trwać?
 • Dobór gier i ćwiczeń. Poinformowanie uczestników o tym, jaka jest rola ćwiczenia i dlaczego jest ono ważne
 • Rola informacji zwrotnej o wyniku: dlaczego wszyscy chcą wiedzieć, jak wypadli.
 • Praca trenera z wykorzystaniem kamery i jej zalety: przezwyciężanie oporów szkolonych przed byciem filmowanym.
 • Metodyka i techniki pracy nad zmianą zachowań – jak sprawić, by ci, których szkolimy, szybko nabywali korzystne wzorce zachowania i pozbywali się niekorzystnych.
 • Dyskusja nad problemem i wspólne rozwiązywanie złożonych zadań.
 • Rodzaje zajęć dyskusyjnych: burza mózgów, studium przypadku, szukanie rozwiązania problemu, analizowanie i podsumowywanie  wcześniejszych ćwiczeń etc.
 • Techniki aktywizacji grupy, czyli jak sprawić, by nikt nie bał się odezwać.
 • Dyskusja w praktyce: jak ludzie zadają pytania i udzielają odpowiedzi? Czynniki wpływające na przebieg aktu komunikacji.
 • Komunikacja w grupie i jej ograniczenia. W jaki sposób ludzie mówią o rzeczach, które stanowią dla nich problem. Metody przezwyciężania oporów komunikacyjnych.
V. Ewaluacja szkolenia
 • Dlaczego, by być dobrym, trzeba testować? Rola i dobór właściwych metod testowych.
 • Generalne i specyficzne metody oceny postępów uczestników szkolenia. Ewaluacja w teorii (sprawdzanie wiedzy i umiejętności szkolonego) i w praktyce (rzeczywiste wzrost wydajności lub jakości wykonywanej pracy).
 • Wypracowywanie przyszłych rekomendacji.
VI. Zaawansowane problemy w pracy trenera
 • Kontrola nad grupą w sytuacji szkolenia.
 • Standardowe problemy w trakcie szkolenia i metody radzenia sobie z nimi.
 • Zarzuty merytoryczne: co zrobić, gdy uczestnik wie więcej od trenera.
 • Radzenie sobie z uczestnikami sprawiającymi problemy lub kwestionującymi autorytet: reagowanie w sytuacji frustracji, uniku, agresji i dekoncentracji.
 • Profilaktyka zachowań agresywnych, radzenie sobie z zarzutami niemerytorycznymi i wulgarnymi zaczepkami.
 • Różnice indywidualne między uczestnikami zajęć i ich rola w pracy trenera.
 • Dlaczego nie da się każdego nauczać w ten sam sposób: skąd się biorą różnice między ludźmi i jak się objawiają.
 • Różnice w ilorazie inteligencji szkolonych i ich znaczenie.
 • Zróżnicowanie między ludźmi w cechach charakteru i temperamencie oraz sposoby jego badania: Wielka Piątka (różnice w poziomie sumienności, ugodowości, ekstrawersji, otwartości i neurotyczności), matryce osobowości, metaprogramy.
 • Jak postępować z pracownikami o różnych poziomach sumienności, ugodowości, etc.? Jakie działania trenera najlepiej sprawdzają się w stosunku do działających terminowo perfekcjonistów, a jakie w stosunku do tych, co wszystko robią na ostatnią chwilę? Reguły i metody dostosowania przekazu do psychocharakterystyki szkolonego.
 • Techniki motywacyjne, które najlepiej sprawdzają się dla ludzi o określonych psychoprofilach.
 • Kontrola wyników – które grupy szkolonych ile jej potrzebują.
Stosowane techniki kształcenia:
 • Studium przypadku- case study
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Odgrywanie ról/scenek
 • Gry symulacyjne
 • Dyskusje Burze mózgów
 • Mini wykład /prezentacje multimedialne
Szkolenie wchodzi w skład cyklu:

SZTUKA WYSTĄPIEŃ PRZED AUDYTORIUM – CYKL WARSZTATÓW


CYKL DWÓCH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH
MODUŁ = JEDNO DWUDNIOWE SZKOLENIE

MODUŁ I: PROFESJONALNY TRENER WEWNĘTRZNY
MODUŁ II: MODEROWANIE SPOTKAŃ, AUTOPREZENTACJA ORAZ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – TRENING Z KAMERĄ
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowane jest do osób: 
 • prowadzących szkolenia wewnętrzne w organizacji
 • wdrażających nowe procesy /produkty/ programy szkoleniowe
 • posiadających wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metody/ techniki danej specjalizacji
CERTYFIKATY
Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje

METODOLOGIA
wykłady i warsztaty
INFORMACJE DODATKOWE
KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.

W cenę szkolenia wliczone są:
 • proces szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • ankieta ewaluacyjna,
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje,
 • przerwy kawowe, lunch, 
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
 
Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019