Szkolenie - Akademia Skutecznego Handlowca

Nowelizacja KPA od czerwca 2017 - skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego.

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 Dzień I

 

 1. Potrzeba, cel i przedmiot nowelizacji k.p.a.:
  • termin wejścia w życie zmian k.p.a. i p.p.s.a. - zakres zastosowania do spraw wszczętych a niezakończonych;
  • ratio legis nowelizacji;
  • zakres ustawy zmieniającej.
 2. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.” wraz ze zmianą w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
  • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania - art. 8 k.p.a. – nawiązanie do Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji;
  • zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.;
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.;
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.;
  • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej.
 3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
  • zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i przewlekłości;
  • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
  • procedura rozpoznania ponaglenia;
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a., a także zmiana ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.
 4. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
  • art. 79a k.p.a. - ułatwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, a w efekcie – uniknięcie wydania rozstrzygnięcia negatywnego, gdy wydanie decyzji pozytywnej jest możliwe;
  • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.
 5. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:
  • art. 81a k.p.a. – odpowiednik zasady „in dubio pro reo”?;
  • przesłanki i skutki wprowadzenia regulacji;
  • charakter „wątpliwości faktycznych” a reguły dowodowe;
  • zastosowanie tej zasady w sprawach, w których występują strony o spornych interesach.
 6. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:
  • art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. – instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
  • termin na zwołanie posiedzenia;
  • udział stron w posiedzeniu.
 7. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
  • jako nowa instytucja postępowania administracyjnego – zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.;
  • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
  • dobrowolność mediacji;
  • kwestie poufności;
  • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
  • koszty mediacji.

 

Dzień II

 

 1. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a).:
  • sposób liczenia skutku zawiadomienia;
  • sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
  • prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ.
 2. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.):
  • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
  • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania;
  • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  • termin milczącego załatwienia sprawy;
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.
 3. Upowszechnienie ugody administracyjnej:
  • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” - art. 114 k.p.a.;
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
  • forma ugody.
 4. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
  • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
  • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
  • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania;
  • doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.).
 5. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
  • specyfika postępowania uproszczonego;
  • maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
  • ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.
 6. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
  • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
  • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  • odsetki od kary zaległej;
  • terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej;
  • terminy przedawnienia egzekucji takiej kary;
  • udzielenie ulgi w spłacie.
 7. Inne zmiany w k.p.a. i w p.p.s.a.:
  • możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
  • doprecyzowanie zasad liczenia terminów;
  • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
  • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
  • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;
  • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.


Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/nowelizacja_kpa_2018apu


Szkolenia z prawa administracyjnego -> http://www.jgt.pl/kategorie/prawo_dla_urzedow

Pełna oferta szkoleń -> http://www.jgt.pl/lista_szkolen/

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.    

CERTYFIKATY
Certyfikat ukończenia szkolenia.
METODOLOGIA

Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z planowanymi zmianami i przygotowanie do stosowania znowelizowanych przepisów po 1.06.2017 r.


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wszystkich najistotniejszych zmian k.p.a. przewidzianych w Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych związanych z przebiegiem postępowania administracyjnego. Uczestnicy zdobędą kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a. w brzmieniu, wprowadzonym przedmiotową nowelizacją.

Najnowsze zmiany przepisów k.p.a., które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. stanowią jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji postępowania administracyjnego. Zmiany przewidziane w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935) mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych.


Projekt przewiduje wprowadzenie wielu nowych zasad, nieznanych dotąd przepisom k.p.a., w tym między innymi zasadę przyjaznej interpretacji przepisów („in dubio pro libertata”), a także wprowadzenie administracyjnego postępowania uproszczonego i umowy administracyjnej. Nowelizacja określa również zasady nakładania kar administracyjnych i wprowadza zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Berndson Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Human Skills Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft