CERTYFIKOWANY KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW (kod zawodu 331301) księgowość, rachunkowość, kurs księgowości

Kategoria
księgowość i rachunkowość
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIAW Tax Consilium zdobędziesz KOMPLEKSOWĄ WIEDZĘ księgową

Nauczysz się PRAKTYKI rozliczania

Przygotujesz się do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO

Otrzymasz CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU 331301 oraz zaświadczenie MEN
CZEGO DOKŁADNIE SIĘ NAUCZYSZ?

 • W Tax Consilium poznasz  najważniejsze pojęcia w rachunkowości (i nauczysz się nimi posługiwać)
 • Będziesz pracował na planie kont i przejdziesz CAŁĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ W FIRMIE – od księgowania faktury po sporządzenie rocznego bilansu.
 • Na zajęciach będziesz szukał relacji łączących poszczególne zespoły, umiejscowisz je w bilansie, rachunku zysków i strat
 • Pod okiem trenera sporządzisz sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz w zestawienie zmian w kapitałach
 • Przygotujesz pełną ewidencję księgową
 • Dowiesz się, co tworzy zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i jakie są źródła ich pochodzenia
 • Poznasz klasyfikacje i sposoby ujmowania przychodów oraz rozchodów
 • Nauczysz się tworzyć wynik finansowy oraz rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym).
 • Na zajęciach będziesz prowadził ewidencję rozrachunków (poprowadzisz rozrachunki z pracownikami, Urzędem Skarbowym, ZUSem)
 • Będziesz znał zasady obrotu towarowego i materiałowego w przedsiębiorstwie
 • Dokonasz wyceny składników majątkowych przedsiębiorstwa (naliczysz amortyzację i poznasz zasady prowadzenia inwentaryzacji)
 • Nauczysz się sporządzać podstawowe listy płac
 • Zdobędziesz umiejętność otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych
 • Nauczysz się sporządzać Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa (sporządzisz bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych).
 • Na zajęciach z doradcą podatkowym poznasz najważniejsze elementy prawa podatkowego


  POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU


1. Podstawowe pojęcia w rachunkowości
1.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
1.1.1 Cele rachunkowości 
1.1.2 Funkcje rachunkowości 
1.2 Przedmiot i podmiot rachunkowości 
1.2.1 Przedmiot rachunkowości 
1.2.2 Podmiot rachunkowości 
1.3. Zadania rachunkowości 
1.3.1 Metody rachunkowości 
1.3.2 Zasady rachunkowości 
1.4 Rachunkowość a księgowość 
1.5 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości

2. Ewidencja księgowa

2.1 Konto księgowe 
2.2 Typy kont i rodzaje 
2.2.1 Grupy kont bilansowych
2.3 Plan kont 
2.4 Klasyfikacja Środków Trwałych 
2.5 Rozporządzenie Rady Ministrów ws. Klasyfikacji Środków Trwałych 
2.6 Dokumenty księgowe jako dowody do księgowania 
2.6.1 Faktury
2.6.2 Dokumenty dotyczące środków trwałych 
2.6.3 Dokumenty dotyczące rozrachunków z kontrahentami i pracownikami 
2.6.4 Rozrachunki z kontrahentami 
2.6.5 Rozrachunki z pracownikami 
2.6.6 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową 
2.6.6.1 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu 
2.7 Polityka rachunkowości 
2.7.1 Organizacja rachunkowości 
2.7.2 Podstawowe okresy w rachunkowości

3. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia

3.1 Klasyfikacja i podział aktywów 
3.1.1 Aktywa trwałe 
3.1.2 Aktywa obrotowe 
3.2 Klasyfikacja i podział pasywów 
3.2.1 Kapitał (fundusz) własny 
3.2.2 Kapitały obce 
3.3.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
3.3.1.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne 
3.3.1.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne 
3.3.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
3.4.1 Wstępnie bilans 
3.4.2 Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

4. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie

4.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów 
4.2 Amortyzacja
4.3 Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat 
4.3.1 Schemat tworzenia wyniku finansowego 
4.3.2 Tworzenie wyniku finansowego 
4.4 Wstępnie rachunek zysków i strat

5. Ewidencja rozrachunków

5.1 Należności od odbiorców 
5.2 Zobowiązania wobec dostawców 
5.3 Pozostałe rozrachunki 
5.4 Rozrachunki z pracownikami 
5.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i inne 
5.6 Rozrachunki z ZUS 
5.7 Terminy w rozrachunkach

6. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie

6.0 Obrót środkami pieniężnymi 
6.0.1 Dokumenty obrotu kasowego 
6.0.2 Dokumenty obrotu bankowego 
6.0.3 Polecenie przelewu 
6.0.4 Dokumenty potwierdzające wpłatę lub wypłatę gotówki w banku 
6.1 Obrót towarami i materiałami 
6.1.1 Dokumenty potwierdzające zakup i sprzedaż 
6.2.1 Zakupy materiałów lub towarów 
6.3 Wydawanie do produkcji materiałów 
6.3.1 Rozchody materiałów 
6.4 Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej 
6.4.1 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej

7. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa

7.1 Metody wyceny aktywów i pasywów 
7.1.1 Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych 
7.2 Inwentaryzacja

8. Koszty związane z zatrudnieniem - Lista płac

8.1 Zatrudnienie
8.2 Umowa o pracę
8.3 Umowa zlecenia 
8.4 Umowa o dzieło 
8.5 Wynagrodzenia 
8.6 Pojęcie wynagrodzeń 
8.7 Wynagrodzenia osobowe 
8.8 Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
8.9 Wynagrodzenie brutto 
8.10 Wynagrodzenie netto 
8.11 Skala podatkowa 
8.12 Ulga podatkowa 
8.13 Koszty uzyskania przychodu 
8.14 Obliczanie składek 
8.15 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne 
8.16 Rozrachunki z ZUS 
8.17 Umowa o dzieło: umowa rezultatu 
8.18 Odprowadzanie składek do ZUS przykład 
8.19 Wynagrodzenie za czas choroby 
8.20 Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego lub zasiłków dla pracowników 
8.21 Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2017 r. 
8.22 Świadczenie urlopowe 
8.23 Rozliczenie roczne - deklaracja PIT-4R, informacja PIT-11

9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

9.1 Księgi rachunkowe 
9.2 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych 
9.3 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych 
9.4 Poprawianie błędnego zapisu księgowego 
9.5 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji 
9.6 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowy

10. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
10.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
10.2 Bilans 
10.2.1 Aktywa 
10.2.2 Pasywa 
10.3 Rachunek zysków i strat 
10.3.A (wariant kalkulacyjny) 
10.3.B (wariant porównawczy) 
10.4 Dodatkowe informacje i objaśnienia 
10.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
10.6 Rachunek przepływów pieniężnych 
10.7 Sprawozdanie z działalności jednostki 
10.8 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań 
10.9 Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań

11. Rachunkowość w przykładach

11.1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
11.2 Ewidencja zdarzeń gospodarczych 
11.3 Tworzenie rachunku wyników (zysków i strat) - wariant porównawczy i kalkulacyjny 
11.4 Tworzenie bilansu

12. Elementy prawa podatkowego w rachunkowości

12.1 Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego 
12.2 Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 
12.3 Zasady prawa podatkowego 
12.4 Elementy konstrukcji podatków 
12.4.1 Elementy konstrukcyjne podatków/budowa podatków 
12.5 Funkcje podatków 
12.6 Klasyfikacja podatków 
12.6.1 Podatki państwowe 
12.6.2 Podatki i opłaty samorządowe 
12.7 Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT",osób fizycznych "PIT" oraz ustawy o podatku od towarów i usług "VAT" 
12.8 Podatki kosztowe i opłaty 
12.9 Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego

13. Podatek od towarów i usług "VAT "

13.1 Deklaracja VAT-7 i VAT -27

14. Kalendarz informacyjny

14.1 Terminy składanych deklaracji i informacji oraz dokonywanych wpłat

Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw
Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
Kurs Płatnik od podstaw


Zapisz
GRUPA DOCELOWA

Jeśli natomiast masz już pewne doświadczenie w tym obszarze – skontaktuj się z nami 
(szkolenia@taxconsilium.com, tel. 12 623 73 43). Pomożemy Ci wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.
CERTYFIKATY

ZYSKAJ CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO
Z KODEM ZAWODU 331301

 

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Na ostatnich warsztatach księgowych możesz również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Najważniejszą częścią egzaminu jest ta polegająca na sporządzeniu bilansu. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki. Jest również potwierdzeniem posiadania rzeczywistej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium możesz podejść bezpłatnie kilka razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić, pracując w zawodzie księgowego.

Zapisz
METODOLOGIA

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

 • 70% zajęć to WARSZTATY. Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do rachunkowości – tak, abyś poznał najważniejsze pojęcia, nauczył się posługiwać finansową terminologią i znał najważniejsze regulacje prawne.
 • Następnie Trener-wieloletni główny księgowy wyjaśni Ci działanie na planie kont. Będziesz się uczył metodą Color Accouning, która zrewolucjonizowała naukę rachunkowości na całym świecie.
 • Przez cały czas Trener będzie do TWOJEJ DYSPOZYCJI. Gdy będziesz samodzielnie liczył zadania, będzie podchodził i udzielał porad. Zawsze też najpierw będzie wprowadzał Cię w dane zagadnienie, następnie pokaże przykłady rozliczeniowe i przećwiczy je razem z Tobą.
 • Kurs będzie symulacją pracy w dziale księgowym i biurze rachunkowym. Pod okiem Trenera będziesz samodzielnie prowadził księgi rachunkowe i przejdziesz CAŁĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ W FIRMIE,tzn. samodzielnie zaksięgujesz autentyczne faktury, wypełnisz dokumenty, naliczysz podatki,a finalnie stworzysz roczne sprawozdanie finansowe. Będziesz też prowadził rozrachunki z pracownikami, ZUS i US (stworzysz proste listy płac i naliczysz składki ZUS i podatki).
 • Podczas ZAJĘĆ Z DORADCĄ PODATKOWYM (8 h) poznasz autentyczne casy study podatkowe polskich firm.
 • Na podstawie przygotowanych zdań, w praktyce będziesz poznawał kolejne odsłony rachunkowości (dokonasz wyceny i policzysz amortyzację). Poznasz standardy i dobre praktyki, dostaniesz wiele praktycznych wskazówek i rozwiązań, które wykorzystasz w swojej pracy.

INFORMACJE DODATKOWE

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji  w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, 
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. 
Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje.
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

 • Jesteśmy praktykami biznesu. Uczymy nowoczesnej, biznesowej rachunkowości, kadr i płac oraz podatków.
 • Nasze kursy posiadają Akredytację Kuratorium Oświaty
 • Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa EK-05. 4430.13.122.2.2013
 • Jesteśmy w gronie 1% firm działających na rynku polskim, które otrzymały Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 
  za 2014 i 2015 r. wydawany przez Bisnode Polska
 • Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Jesteśmy partnerem merytorycznym w zakresie rachunkowości oraz kadr i płac czasopisma "Controlling
  i Rachunkowość Zarządcza"
 • Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów RP do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 49290/2011
 • Widniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP 2.12/00206/2013
 • Posiadamy Certyfikaty Rzetelnego Biura Rachunkowego
 • Zostaliśmy nominowani do Godła Liderów Firm Szkoleniowych w Polsce w 2015 r.
 • Jesteśmy rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o. - twórcy oprogramowania Sage Symfonia ERP
 • Od 2016 r. jesteśmy Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce
 • Otrzymaliśmy tytuł Firmy Przyjaznej Internautom
 • ...zobacz więcej na: https://www.taxconsilium.com/nagrody-i-wyroznienia/
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Berndson Semper Poland & Emirates Akademia Marketingowa Atrium Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Human Skills Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft