NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

Kategoria
prawo
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12Opis i cele
Ideą zajęć jest dostarczenie uczestnikom przekrojowej, kompleksowej wiedzy na temat najskuteczniejszych sposobów stosowania prawa pracy z założeniem, iż działają oni pod presją oczekiwanej wysokiej dynamiki i samodzielności względem tempa zmian biznesowych. Szkolenie poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza – uczestnikom praktykom - nowych umiejętności stosowania prawa pracy w praktyce funkcjonowania działu personalnego, komórki kadrowej oraz na samodzielnych stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych.
Zakres szkolenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy, obejmuje problematykę konstruowania najkorzystniejszych warunków nawiązania stosunku pracy, doboru form wynagradzania za pracę, optymalizacji kosztów pracy, skutecznego wyboru form planowania i rozliczania czasu pracy, identyfikację i rozliczanie nadgodzin, tematykę urlopów pracowniczych, obowiązków
i odpowiedzialności pracownika w zatrudnieniu, środków ochrony prawnej przy rozstaniu się
z pracownikiem, roszczeń ze stosunku pracy, jak również orzeczenia sądowe oraz interpretacje urzędowe i stanowiska organów kontrolujących, które wskazują rażące błędy popełniane przez pracodawców, za które grożą sankcje karne.
Zajęcia skierowane są szczególnie do menedżerów i specjalistów działów personalnych oraz pracowników działów administracji kadrowej odpowiedzialnych za dokumentowanie spraw pracowniczych, zarządzanie systemem kadrowym, tworzenie i monitorowanie wewnętrznego prawa pracy. Szkolenie ma głównie charakter warsztatowy, w którym praktycznie – na przykładach – prezentowane są zagadnienia zarządzania zatrudnieniem.
Istotnym celem warsztatu jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy, obowiązujących pracodawców w 2018 roku. Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy
w ich organizacjach.


Korzyści dla uczestników
• ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu dokumentowania umów o pracę, zwalniania pracowników, planowania i rozliczania czasu pracy i urlopów, uprawnień pracowniczych, kontroli pracy, nagradzania i karania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
• wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi,
• umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na regulacje wewnętrzne, a następnie na wzory postępowań,
• doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o czasie pracy,
• dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Program szkolenia

1. Nawiązanie zatrudnienia – konstruowanie najkorzystniejszych ekonomicznie i formalnie warunków:
• potrzebne menedżerom informacje o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę:
• pytania potencjalnego pracodawcy w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość zapytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych.
• informacje o niekaralności,
• jak wybrać najbardziej optymalną formę zatrudnienia korzystając z wachlarza rodzajów umów:
• dostępność i zakres stosowania umowy na czas próby,
• praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących umów na czas określony,
• umowy na zastępstwo po zmianach przepisów,
• zatrudnienie w warunkach telepracy,
• umowa na czas nieokreślony.
• obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
• prawidłowe powierzenie pracownikowi obowiązków służbowych,
• forma dokumentowa stosunku pracy po zmianie przepisów,
• zmiany w zatrudnianiu młodocianych od września 2018 roku,
• nowe okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych,
• warunki korzystania ze skróconego okresu przechowywania akt i elektronicznej formy dokumentacji od 2019 roku.

2. Czas pracy – planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola:
• gotowość a dyspozycyjność pracownika do wykonywania pracy,
• czym jest dyscyplina czasu pracy pracownika,
• wymiar czasu pracy w 2018 roku,
• normy czasu pracy w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym,
• systemy i rozkłady czasu pracy:
• podstawowy a równoważny system czasu pracy,
• czas pracy w ruchu ciągłym,
• czas pracy w skróconych normach czasu pracy,
• zadaniowy / nienormowany czas pracy,
• przerywany czas pracy,
• system pracy weekendowej,
• ruchomy czas pracy,
• indywidualny rozkład czasu pracy,
• konsekwencje wyboru systemu i rozkładu czasu pracy.
• rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego,
• przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy,
• ustalanie czasu pracy podległych pracowników w okresie rozliczeniowym, tworzenie i wprowadzanie zmian w grafikach czasu pracy (harmonogramach),
• praca w porze nocnej,
• zarządzanie limitami nadgodzin:
• dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych,
• praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych,
• rekompensowanie pracy w nadgodzinach.
• praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata,
• zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, obowiązujące od marca 2018 roku,
• czas wliczany i nie wliczany do czasu pracy – delegacja służbowa, szkolenia obowiązkowe
i rozwojowe, badania lekarskie, spotkania integracyjne,
• dyżur pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
• czas pracy pracownika niepełnosprawnego,
• czas pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających w imieniu pracodawcy,
• czas pracy pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe za zgodą / skierowaniem pracodawcy
i bez,
• obowiązek pracownika potwierdzenia obecności w pracy (lista obecności, karta zegarowa) a ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę wypłaty wynagrodzenia za pracę,
• jak unikać błędów w rozliczaniu czasu pracy – problemy z praktyki.

3. Problematyka urlopów pracowniczych w 2018 roku:
• efektywne planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych,
• uprawnienia pracownika do pierwszego urlopu i kolejnych,
• udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie:
• urlop w wymiarze podstawowym,
• urlop w zwiększonym i zmniejszonym wymiarze,
• urlop w dodatkowym miejscu pracy.
• konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego,
• przesunięcie terminu urlopu,
• odwołanie pracownika z urlopu,
• szczególne przypadki udzielania urlopu wypoczynkowego bez wniosku pracownika ("wysłanie na urlop"),
• specyfika regulacji wewnętrznych „urlopu na żądanie”,
• wynagrodzenie a ekwiwalent za urlop,
• szczególne zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem:
• urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy po zmianach,
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą,
• praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego,
• opieka nad dzieckiem do lat 14 – wymiar godzinowy, podział zwolnienia na części.
• urlopy okolicznościowe oraz całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia pracowników od pracy,
• inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe i dodatkowe,
• skuteczność wnioskowania pracowników o urlop pracowniczy,
• planowane zmiany w urlopach pracowniczych 2018/2019.

4. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych. Wyłączenia odpowiedzialności w szczególnych przypadkach.

5. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy:
• RODO 2018 - nowe obowiązki dla pracodawców i działów HR w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujące od 25 maja 2018 roku,
• praktyka wypełniania obowiązków pracodawcy:
• prawidłowego zatrudniania pracowników,
• organizowania i kierowania procesem pracy,
• ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• zapewnienia socjalnych potrzeb pracowników.
• odpowiedzialność pracodawcy i konsekwencje prawne naruszeń na terenie zakładu pracy przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych,
• zabezpieczenie interesów pracodawcy przez stosowanie monitoringu komputerów / miejsc pracy, kontroli osobistej / stanu trzeźwości / rewizji a nowe wymogi ochrony dóbr osobistych pracownika po zmianie przepisów,
• procedury kontroli pracowników – zakres, tworzenie i wdrażanie,
• pracodawca wobec roszczeń ze stosunku pracy.

6. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji:
• dyspozycja i podporządkowanie,
• lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej,
• obowiązek dbałości o dobro pracodawcy,
• obowiązek ochrony i konsekwencje przetwarzania danych osobowych,
• należyta staranność,
• odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna:
• wymogi formalne udzielenia kary porządkowej,
• sprzeciw od kary porządkowej,
• uznanie kary porządkowej za niebyłą,
• kara dyscyplinarna po postępowaniu dyscyplinarnym lub bez.
• odpowiedzialność materialna i warunki jej stosowania:
• za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
• za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia,
• wina umyślna i nieumyślna pracownika.

7. Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:
• prawne podstawy stosowania kontroli jako jedno z uprawnień kierowniczych pracodawcy,
• wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia i możliwe skutki prawne odmowy),
• dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, scenariusz rozmowy dyscyplinującej,
• prawne aspekty oceny podwładnych.

8. Zmiana warunków zatrudnienia pracownika – stała i czasowa:
• czasowa zmiana stanowiska lub miejsca pracy poleceniem służbowym,
• zmiana umowy o pracę w ramach porozumienia stron / wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy.

9. Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę:
• jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem,
• kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy:
• na mocy porozumienia stron,
• za wypowiedzeniem jednej ze stron,
• bez wypowiedzenia,
• wypowiedzeniem zmieniającym,
• z przyczyn niedotyczących pracownika - jak korzystać z grupowych i indywidualnych zwolnień pracowników..
• okresy wypowiedzenia po zmianach,
• jakie obowiązują a jakie wybrać terminy wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy,
• kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
• czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:
• ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna,
• nowy wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika.
• kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat,
• przyczyny i uzasadnienie wypowiedzeń:
• negatywna ocena pracy,
• utrata zaufania,
• działalność konkurencyjna,
• przyczyny niezawinione,
• uwzględnianie interesów pracodawcy.
• świadectwo pracy na nowych zasadach od 2017 roku,
• terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

10. Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku.

11. Zmiany w wypłacie wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 roku:
• roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
• wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika.

12. Planowane i projektowane zmiany w zatrudnianiu pracowników w 2019 roku:
• projekty zmian w obowiązującym kodeksie pracy,
• propozycje projektów nowych kodeksów pracy powołanej przez rząd KKPP,
• Pracownicze Plany Kapitałowe.


GRUPA DOCELOWA

CERTYFIKATY
imienny certyfikat ukończenia szkolenia
METODOLOGIA
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft