Witalni.pl - terminarz szkoleń

Prawo pracy po zmianach w 2017 r. - szkolenie dla zaawansowanych

Kategoria
prawo
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Cel szkolenia

1.Analiza i wykładnia zmienionych przepisów Kodeksu pracy dotyczącymi zasad zatrudniania okresowego po wejściu w życie nowych przepisów,

2.Analiza i wykładnia zmienionych przepisów dotyczących urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich, omówienie zasad udzielania i wykorzystania tych urlopów po zmianach

3.Zapoznanie uczestników i przeanalizowanie zmian dotyczących potwierdzania zawartych umów o pracę, oraz nowych form oświadczeń woli w Kodeksie cywilnym, w tym formy elektronicznej i dokumentowej

4.Przedstawienie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

5.Przedstawienie głównych założeń projektowanej ustawy (wg. projektu Ministerstwa Rozwoju wprowadzającej skrócony okres przechowywania akt osobowych pracowników oraz przewidujących digitalizację teczek akt osobowych.

6.Omówienie i rozwiązywanie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu zatrudniania pracowników, rozliczania podróży służbowych, sposobów podnoszenia kwalifikacji i obowiązków pracodawcy w tym zakresie.

Wykładowca

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych m.in. redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”. Doświadczony trener i wykładowca, prowadzi szkolenia od 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie.

Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje:

  • "Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz” C.H.Beck, Warszawa 2015
  • „Spółki jednostek samorządu terytorialnego”  C.H. Beck, Warszawa 2014,
  • „Kadry i płace w jednostkach samorządowych”, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014,
  • „13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne” ODiDK, Gdańsk 2011,
  • „Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych” Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010 ,
  • „Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia” Infor, Warszawa 2010.

Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla:

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2014 r.,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku  - warsztaty dotyczące oświadczeń majątkowych – 2014 r.,
  • Izb Skarbowych - półroczny cykl szkoleń dla pracowników kadr - 2014 r.,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - wykłady Konferencja Menedżerów Kultury w Krakowie w 2013 r.

Program szkolenia

Dzień I. – umowy terminowe i urlopy dla rodziców po zmianach

1. Źródła prawa pracy dla pracowników samorządowych, w tym:

a) zakres obowiązywania przepisów kodeksowych,

b) ustawa o pracownikach samorządowych jako przepisy szczególne

c) przepisy zakładowe w jednostkach

d) zmiany w ustawach i przepisach wykonawczych a zmiany w przepisach wewnętrznych

2. Zmiany dotyczące terminowych umów o pracę

a) Zakres obowiązywania w stosunku do pracowników samorządowych

b) Obowiązujące rodzaje umów o pracę po nowelizacji:

· umowa na okres próbny

· umowa na czas określony

· umowa na czas nieokreślony

c) Zniesienie umów na czas wykonywania określonej pracy

d)  Zmiany w zakresie umów na okres próbny

· cel umowy

· maksymalny termin

· zasady zawierania

e) Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych

·  maksymalny zakres terminów na jakie można zatrudnić czasowo pracownika

·  maksymalna liczba umów terminowych

·  nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony

f)  przypadki, w których nie stosuje się zasady maksymalnej liczby umów zawartych na czas określony

·   informacje związanie z zawieraniem umów terminowych

·   informacje o celu zawarcia umowy

·   obowiązek powiadomienia właściwego inspektora pracy o zawarciu kolejnych umów o pracę na czas określony oraz uzasadnienie takiego zatrudnienia,

·   skutki braku powiadomienia PIP – kary dla pracodawcy.

g) Skutki nowelizacji dla umów obowiązujących

·  zakres obowiązywania terminów w umowach o pracę po wejściu w życie przepisów,

·  okres wypowiedzenia dla umów zawartych przed nowelizacją – po zmianach 

3. Zasady zwalniania z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia po nowelizacji przepisów 

4. Urlopy dla rodziców i uprawnienia rodzicielskie po zmianach Kodeksu pracy

·  likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wydłużenie urlopu rodzicielskiego,

·  zmiana terminów składania wniosków o udzielenie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy,

·  łączenie pracy z urlopami związanymi z opieką nad dzieckiem,

·  korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – zmiany w wymaganym wieku dziecka

·   przedłużenie terminu wykorzystywania urlopu rodzicielskiego i konsekwencje dla uprawnień do urlopu wychowawczego

·  korzystanie przez oboje rodziców z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem,

·  dzielenie na części urlopów dla rodziców,

·  zmiany w urlopie ojcowskim – przedłużenie terminu wykorzystania,

·  uregulowanie sytuacji „samotnego ojca” – w przypadku śmierci matki dziecka, względnie pogorszenia stanu zdrowia do poziomu utraty możliwości samodzielnej egzystencji

·  wykorzystanie pozostałej części urlopów dla rodziców przez ojca po śmierci matki, względnie porzuceniu przez nią dziecka albo chorobą powodującą utratę możliwości samodzielnej egzystencji

·  terminy i zasady składania wniosków dotyczących urlopów dla rodziców

·  świadczenia dla ojca dziecka w szczególnej sytuacji

·  zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat – nowe zasady

 

Dzień II.

Minimalna stawka godzinowa i dokumentacja pracownicza po zmianach

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.

a) Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

b) Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu – stan prawny

c) Kogo dotyczy stawka minimalna godzinowa: wykonawcy zleceń, samozatrudnieni

d) Zlecenia wykonywane zespołowo

e) Pisemne potwierdzanie godzin przepracowanych, dokumentacja godzin wykonywanych usług

f) Przechowywanie dokumentacji czasu wykonywania usług

g) Forma wypłaty wynagrodzenia

h) Wyjątki w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej

i) Sankcje za zaniżanie wynagrodzeń

j) Podstawy określania corocznego minimalnej stawki godzinowej

2. Potwierdzanie umów o pracę – obowiązujące zasady

-  pisemność umowy

-  zawarcie umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej i skutki takiej czynności

-  potwierdzanie ustaleń dotyczących zatrudnienia

3. Formy oświadczeń woli po zmianach Kodeksu Cywilnego z września 2016 r. i ich konsekwencje

-  forma pisemna

-  forma elektroniczna – jako forma kwalifikowana, użycie podpisu elektronicznego

-  forma dokumentowa

4. Podpis elektroniczny – podstawy prawne, warunki posługiwania się e-podpisem

5. Archiwizacja i planowane zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej

a) projekt ustawy resortu rozwoju

b) skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych

c) digitalizacja akt osobowych

-  formy prowadzenia teczki akt osobowych: tradycyjna (papier) i elektroniczna

-  zasady przenoszenia teczki akt osobowych na formę cyfrową

-  dokumentacja tworzona w formie elektronicznej po zmianach: rodzaje dokumentów, zastosowanie formy elektronicznej z e-podpisem, składanie oświadczeń woli przez pracodawcę i pracownika w formie elektronicznej

6. Podstawowe zasady dotyczące dokumentacji pracowniczej

a) Przepisy o dokumentacji – Kodeks pracy i rozporządzenie MPiPS; zakres obowiązywania

b) Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny

c) Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników, w tym:

-  kwestionariusze kandydata i pracownika,

-  zdjęcia i referencje,

-  oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane?

-  badania wstępne

-  szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego – dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności

-  postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy).               

7. Dokumenty tworzone w ciągu zatrudnienia pracownika

a)  dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia

-  umowa o pracę,

-  zasady określania miejsca wykonywania pracy,

-  informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.),

-  zakaz wprowadzania klauzul o poufności wynagrodzenia: orzecznictwo SN,

b) kary porządkowe i usuwanie z akt osobowych informacji o karze porządkowej

c)  zwolnienia od pracy

- urlopy okolicznościowe

-  dowody na usprawiedliwienie nieobecności

-  ‘wyjścia prywatne’ – zgoda pracodawcy, dokumentowanie

d) dokumentacja uprawnień rodzicielskich

e) zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie

f)  zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe

8. Dokumenty dot. ustania zatrudnienia pracownika:

a) porozumienie stron

b) dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę,

c) dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia

d) zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy

e) sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia,

f)  planowane zmiany treści świadectwa pracy i jego zakresu, obowiązkowa informacja dotycząca wynagrodzeń

CERTYFIKATY
TAK
METODOLOGIA
Wykład z elementami ćwiczeń warsztatowych, prezentacja multimedialna, odpowiedzi na zgłaszane problemy, omawianie kazusów i ćwiczenia praktyczne w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę wg. nowych przepisów oraz udzielania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, oraz łączenia ich z pracą (propozycje praktycznych rozwiązań od uczestników i ich ocena).

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Promako Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab