Centrum zapewnienia jakości kształcenia

Prawo pracy po zmianach w 2017 r. - szkolenie dla zaawansowanych

Kategoria
prawo
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Cel szkolenia

1.Analiza i wykładnia zmienionych przepisów Kodeksu pracy dotyczącymi zasad zatrudniania okresowego po wejściu w życie nowych przepisów,

2.Analiza i wykładnia zmienionych przepisów dotyczących urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich, omówienie zasad udzielania i wykorzystania tych urlopów po zmianach

3.Zapoznanie uczestników i przeanalizowanie zmian dotyczących potwierdzania zawartych umów o pracę, oraz nowych form oświadczeń woli w Kodeksie cywilnym, w tym formy elektronicznej i dokumentowej

4.Przedstawienie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

5.Przedstawienie głównych założeń projektowanej ustawy (wg. projektu Ministerstwa Rozwoju wprowadzającej skrócony okres przechowywania akt osobowych pracowników oraz przewidujących digitalizację teczek akt osobowych.

6.Omówienie i rozwiązywanie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu zatrudniania pracowników, rozliczania podróży służbowych, sposobów podnoszenia kwalifikacji i obowiązków pracodawcy w tym zakresie.

Wykładowca

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych m.in. redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”. Doświadczony trener i wykładowca, prowadzi szkolenia od 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie.

Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje:

  • "Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz” C.H.Beck, Warszawa 2015
  • „Spółki jednostek samorządu terytorialnego”  C.H. Beck, Warszawa 2014,
  • „Kadry i płace w jednostkach samorządowych”, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014,
  • „13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne” ODiDK, Gdańsk 2011,
  • „Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych” Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010 ,
  • „Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia” Infor, Warszawa 2010.

Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla:

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2014 r.,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku  - warsztaty dotyczące oświadczeń majątkowych – 2014 r.,
  • Izb Skarbowych - półroczny cykl szkoleń dla pracowników kadr - 2014 r.,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - wykłady Konferencja Menedżerów Kultury w Krakowie w 2013 r.

Program szkolenia

Dzień I. – umowy terminowe i urlopy dla rodziców po zmianach

1. Źródła prawa pracy dla pracowników samorządowych, w tym:

a) zakres obowiązywania przepisów kodeksowych,

b) ustawa o pracownikach samorządowych jako przepisy szczególne

c) przepisy zakładowe w jednostkach

d) zmiany w ustawach i przepisach wykonawczych a zmiany w przepisach wewnętrznych

2. Zmiany dotyczące terminowych umów o pracę

a) Zakres obowiązywania w stosunku do pracowników samorządowych

b) Obowiązujące rodzaje umów o pracę po nowelizacji:

· umowa na okres próbny

· umowa na czas określony

· umowa na czas nieokreślony

c) Zniesienie umów na czas wykonywania określonej pracy

d)  Zmiany w zakresie umów na okres próbny

· cel umowy

· maksymalny termin

· zasady zawierania

e) Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych

·  maksymalny zakres terminów na jakie można zatrudnić czasowo pracownika

·  maksymalna liczba umów terminowych

·  nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony

f)  przypadki, w których nie stosuje się zasady maksymalnej liczby umów zawartych na czas określony

·   informacje związanie z zawieraniem umów terminowych

·   informacje o celu zawarcia umowy

·   obowiązek powiadomienia właściwego inspektora pracy o zawarciu kolejnych umów o pracę na czas określony oraz uzasadnienie takiego zatrudnienia,

·   skutki braku powiadomienia PIP – kary dla pracodawcy.

g) Skutki nowelizacji dla umów obowiązujących

·  zakres obowiązywania terminów w umowach o pracę po wejściu w życie przepisów,

·  okres wypowiedzenia dla umów zawartych przed nowelizacją – po zmianach 

3. Zasady zwalniania z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia po nowelizacji przepisów 

4. Urlopy dla rodziców i uprawnienia rodzicielskie po zmianach Kodeksu pracy

·  likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wydłużenie urlopu rodzicielskiego,

·  zmiana terminów składania wniosków o udzielenie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy,

·  łączenie pracy z urlopami związanymi z opieką nad dzieckiem,

·  korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – zmiany w wymaganym wieku dziecka

·   przedłużenie terminu wykorzystywania urlopu rodzicielskiego i konsekwencje dla uprawnień do urlopu wychowawczego

·  korzystanie przez oboje rodziców z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem,

·  dzielenie na części urlopów dla rodziców,

·  zmiany w urlopie ojcowskim – przedłużenie terminu wykorzystania,

·  uregulowanie sytuacji „samotnego ojca” – w przypadku śmierci matki dziecka, względnie pogorszenia stanu zdrowia do poziomu utraty możliwości samodzielnej egzystencji

·  wykorzystanie pozostałej części urlopów dla rodziców przez ojca po śmierci matki, względnie porzuceniu przez nią dziecka albo chorobą powodującą utratę możliwości samodzielnej egzystencji

·  terminy i zasady składania wniosków dotyczących urlopów dla rodziców

·  świadczenia dla ojca dziecka w szczególnej sytuacji

·  zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat – nowe zasady

 

Dzień II.

Minimalna stawka godzinowa i dokumentacja pracownicza po zmianach

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.

a) Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

b) Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu – stan prawny

c) Kogo dotyczy stawka minimalna godzinowa: wykonawcy zleceń, samozatrudnieni

d) Zlecenia wykonywane zespołowo

e) Pisemne potwierdzanie godzin przepracowanych, dokumentacja godzin wykonywanych usług

f) Przechowywanie dokumentacji czasu wykonywania usług

g) Forma wypłaty wynagrodzenia

h) Wyjątki w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej

i) Sankcje za zaniżanie wynagrodzeń

j) Podstawy określania corocznego minimalnej stawki godzinowej

2. Potwierdzanie umów o pracę – obowiązujące zasady

-  pisemność umowy

-  zawarcie umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej i skutki takiej czynności

-  potwierdzanie ustaleń dotyczących zatrudnienia

3. Formy oświadczeń woli po zmianach Kodeksu Cywilnego z września 2016 r. i ich konsekwencje

-  forma pisemna

-  forma elektroniczna – jako forma kwalifikowana, użycie podpisu elektronicznego

-  forma dokumentowa

4. Podpis elektroniczny – podstawy prawne, warunki posługiwania się e-podpisem

5. Archiwizacja i planowane zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej

a) projekt ustawy resortu rozwoju

b) skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych

c) digitalizacja akt osobowych

-  formy prowadzenia teczki akt osobowych: tradycyjna (papier) i elektroniczna

-  zasady przenoszenia teczki akt osobowych na formę cyfrową

-  dokumentacja tworzona w formie elektronicznej po zmianach: rodzaje dokumentów, zastosowanie formy elektronicznej z e-podpisem, składanie oświadczeń woli przez pracodawcę i pracownika w formie elektronicznej

6. Podstawowe zasady dotyczące dokumentacji pracowniczej

a) Przepisy o dokumentacji – Kodeks pracy i rozporządzenie MPiPS; zakres obowiązywania

b) Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny

c) Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników, w tym:

-  kwestionariusze kandydata i pracownika,

-  zdjęcia i referencje,

-  oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane?

-  badania wstępne

-  szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego – dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności

-  postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy).               

7. Dokumenty tworzone w ciągu zatrudnienia pracownika

a)  dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia

-  umowa o pracę,

-  zasady określania miejsca wykonywania pracy,

-  informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.),

-  zakaz wprowadzania klauzul o poufności wynagrodzenia: orzecznictwo SN,

b) kary porządkowe i usuwanie z akt osobowych informacji o karze porządkowej

c)  zwolnienia od pracy

- urlopy okolicznościowe

-  dowody na usprawiedliwienie nieobecności

-  ‘wyjścia prywatne’ – zgoda pracodawcy, dokumentowanie

d) dokumentacja uprawnień rodzicielskich

e) zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie

f)  zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe

8. Dokumenty dot. ustania zatrudnienia pracownika:

a) porozumienie stron

b) dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę,

c) dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia

d) zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy

e) sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia,

f)  planowane zmiany treści świadectwa pracy i jego zakresu, obowiązkowa informacja dotycząca wynagrodzeń

CERTYFIKATY
TAK
METODOLOGIA
Wykład z elementami ćwiczeń warsztatowych, prezentacja multimedialna, odpowiedzi na zgłaszane problemy, omawianie kazusów i ćwiczenia praktyczne w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę wg. nowych przepisów oraz udzielania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, oraz łączenia ich z pracą (propozycje praktycznych rozwiązań od uczestników i ich ocena).Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft