Progressproject - Stolica Rozwoju - V edycja szkolenia

Regulamin


§1

Postanowienia wstępne
1.Korzystanie przez Użytkownika z produktów, oprogramowania, usług i strony internetowej SZKOLENIA.COM (zwanej w dalszej części jako „serwis SZKOLENIA.COM” lub „Serwisem” )której właścicielem jest spółka JOBS.PL SA (z wyłączeniem usług świadczonych na rzecz Użytkownika przez spółkę JOBS.PL SA na podstawie odrębnej pisemnej umowy) odbywa się na warunkach umowy prawnej pomiędzy Użytkownikiem a spółką JOBS.PL SA.
1.1. Przez „spółkę JOBS.PL SA” należy rozumieć spółkę JOBS.PL SA z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok. 93, 02-797 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000095605, kapitał zakładowy 5.481.600 PLN, NIP 867-19-60-688, REGON 830472558 2.O ile strony na piśmie nie postanowią inaczej, warunkami minimum umowy pomiędzy Użytkownikiem a spółką JOBS.PL SA są warunki i zasady podane w niniejszym dokumencie zwane dalej „Warunkami Ogólnymi”.
1.2. Przez „Użytkownika” należy rozumieć każdą osobę, która w dowolnej formie korzysta z Serwisu SZKOLENIA.COM.
3. Umowa między Użytkownikiem a Serwisem SZKOLENIA.COM obejmuje również warunki ewentualnych Informacji Prawnych, przekazywanych dodatkowo, w uzupełnieniu Warunków Ogólnych. W dalszej części niniejszego dokumentu będą one nazywane „Warunkami Dodatkowymi”. W przypadku istnienia Dodatkowych Warunków korzystania z Serwisu SZKOLENIA.COM, Użytkownik może uzyskać do nich dostęp w ramach Serwisu SZKOLENIA.COM lub korzystając z niego.
4. Warunki Ogólne stanowią, wraz z Warunkami Dodatkowymi, wiążącą z prawnego punktu widzenia umowę pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem SZKOLENIA.COM w przedmiocie korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Dla Użytkownika istotne jest szczegółowe zapoznanie się z ich treścią. W dalszej części niniejszego dokumentu umowa będzie nazywana „Warunkami”.
5. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Warunków Dodatkowych a Warunków Ogólnych, dla potrzeb Serwisów, Warunki Dodatkowe będą mieć charakter rozstrzygający.

§2

Akceptacja
1. Aby korzystać z Serwisu SZKOLENIA.COM, Użytkownik musi w pierwszej kolejności przyjąć Warunki. Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Serwisu, o ile nie przyjmie Warunków.
2. Użytkownik może przyjąć Warunki:
a) poprzez kliknięcie na przycisk „zgadzam się na Warunki użytkowania serwisu” jeżeli Użytkownik ma taką opcję w ramach interfejsu do Serwisu lub
b) poprzez faktyczne korzystanie z Serwisu. W takim przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka JOBS.PL SA będzie traktować korzystanie z Serwisu jako przyjęcie Warunków od chwili rozpoczęcia korzystania z niego i wyraża zgodę na to.
3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Serwisu ani przyjąć Warunków korzystania z nich, jeżeli:
a) Użytkownik nie osiągnął pełnoletniości i w związku z tym nie może zawrzeć ze spółką JOBS.PL SA wiążącej umowy
lub
b) Użytkownik jest osobą, której zgodnie z przepisami prawa polskiego lub innego kraju nie wolno korzystać z Serwisu, przez co należy rozumieć również kraj, którego Użytkownik jest mieszkańcem lub z którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
4. Przed podjęciem dalszych czynności Użytkownik powinien wydrukować egzemplarz lokalnych Warunków Ogólnych, w celu jego archiwizacji.

§3

Język
1. O ile spółka JOBS.PL SA przekazała Użytkownikowi tłumaczenie Warunków z języka polskiego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tłumaczenie ma jedynie pomocniczy charakter i że stosunek Użytkownik - spółka JOBS.PL SA regulują Warunki w polskiej wersji językowej. 2. W razie rozbieżności pomiędzy polską wersją językową Warunków a ich tłumaczeniem, Warunki w języku polskim będą mieć charakter rozstrzygający.
§4

Udostępnianie
1. Spółka JOBS.PL SA wprowadza ustawiczne innowacje, mając na względzie zapewnienie użytkownikom korzystania z jak najlepszego Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że forma i charakter Serwisu SZKOLENIA.COM, udostępnianego przez spółkę JOBS.PL SA, podlega okresowym zmianom bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika o takich zmianach i na zmiany takie wyraża zgodę.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach wprowadzanych innowacji spółka JOBS.PL SA może zaprzestać (trwale lub okresowo) udostępniania Serwisu (lub któregokolwiek z elementów Serwisu) na rzecz Użytkownika lub wszystkich użytkowników, wedle uznania spółki JOBS.PL SA, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika o takim zaprzestaniu i na sytuację taką wyraża zgodę. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu w dowolnym czasie. Nie istnieje konieczność informowania spółki JOBS.PL SA o zaprzestaniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w razie zablokowania konta Użytkownika przez spółkę JOBS.PL SA nie będzie mógł korzystać z Serwisu, nie będzie miał dostępu do szczegółów swojego konta, dokumentów lub innych treści znajdujących się na koncie Użytkownika i na sytuację taką wyraża zgodę.
4.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że o ile w chwili obecnej spółka JOBS.PL SA być może nie ustaliła ograniczeń w zakresie przesyłania danych przez Użytkownika za pomocą Serwisu ani miejsca do przechowywania danych, wykorzystywanego na potrzeby Serwisu SZKOLENIA.COM, spółka JOBS.PL SA może takie ograniczenia wprowadzić w dowolnym czasie wedle własnego uznania i na sytuację taką Użytkownik wyraża zgodę.
§5

Użytkowanie Serwisu SZKOLENIA.COM
1. W celu uzyskania dostępu do Serwisu, konieczne może być podanie pewnych informacji o Użytkowniku (takich jak elementy identyfikacyjne lub dane kontaktowe) w ramach rejestracji w Serwisie lub w ramach nieprzerwanego korzystania z Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania spółce JOBS.PL SA na potrzeby rejestracji jedynie ścisłych, prawidłowych i aktualnych informacji.
2. Użytkownik zgadza się na korzystanie z Serwisu jedynie w celach dozwolonych zgodnie z (a) Warunkami i (b) prawem właściwym, przepisami lub ogólnie przyjętą praktyką oraz wytycznymi (w tym przepisami eksportowymi dotyczącymi eksportu danych i oprogramowania do USA i z tego kraju, a także do i z innych krajów).
3. Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać (ani próbować uzyskać) dostępu do Serwisu przy pomocy innych środków niż interfejs udostępniony przez spółkę JOBS.PL SA, chyba że Użytkownik uzyskał od spółki JOBS.PL SA w drodze odrębnej umowy zgodę na taki dostęp.
4.Użytkownik zgadza się nie podejmować jakichkolwiek czynności, które zakłócałyby funkcjonowanie Serwisu lub powodowałyby przerwę w takim funkcjonowaniu (lub zakłócałyby pracę serwerów i sieci podłączonych do Serwisu bądź powodowałyby przerwę w takiej pracy).
5. Użytkownik zgadza się, że o ile nie uzyska od spółki JOBS.PL SA specjalnej zgody udzielonej w trybie odrębnej umowy, nie biedzie zwielokrotniał, powielał, kopiował, sprzedawał, wprowadzał do obrotu ani odsprzedawał Serwisu w jakimkolwiek celu.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że spółka JOBS.PL SA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za naruszenie obowiązków Użytkownika wynikających z Warunków ani za następstwa -w tym straty i szkody poniesione przez spółka JOBS.PL SA) takiego naruszenia.

§6

Bezpieczeństwo kont Użytkownika
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za zachowanie poufnego charakteru haseł związanych z kontami Użytkownika używanymi do uzyskania dostępu do Serwisu.
2. W związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec spółki JOBS.PL SA za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta.
3. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować spółkę JOBS.PL SA, na adres admin@jobs.pl , o przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasła lub konta Użytkownika, o ile o przypadkach takich powziąłby wiadomość.

§7

Prywatność i dane osobowe Użytkownika
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest JOBS.PL S.A.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazanie w Regulaminie oraz na stronach: Polityka Prywatności i Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.


§8

Treść Serwisu
1. Użytkownik oświadcza iż wie, że za wszystkie informacje (takie jak pliki danych, teksty, oprogramowanie, muzyka, pliki audio i inne dźwięki, zdjęcia, pliki wideo oraz inne obrazy), do których ma dostęp korzystając z Serwisu SZKOLENIA.COM lub za jego pośrednictwem, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której pochodzi taka treść. W dalszej części niniejszego dokumentu informacje takie będą nazywane „Treścią”.
2. Użytkownik powinien wiedzieć, że Treść prezentowana mu w ramach Serwisu, w tym reklamy zawarte w Serwisie i Treść sponsorowana, mogą być chronione prawami własności intelektualnej przysługującymi sponsorom lub reklamodawcom dostarczającym Treść spółce JOBS.PL SA (lub innym osobom lub podmiotom działającym w ich imieniu). Użytkownik nie może modyfikować Treści (w całości ani w części), użyczać jej, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać, rozprowadzać ani tworzyć utworów zależnych w oparciu o taką Treść, chyba że Użytkownik uzyska od spółki JOBS.PL SA lub właścicieli Treści taką zgodę, udzielaną w formie odrębnej umowy.
3. Serwis SZKOLENIA.COM zastrzega sobie prawo (nie będące jednak obowiązkiem) wstępnego sprawdzenia całości lub części Treści, zapoznania się z nią, specjalnego oznakowania, odsiania, modyfikacji, odmowy włączenia do Serwisu lub usunięcia z Serwisu całości lub części Treści. W stosunku do Serwisu SZKOLENIA.COM spółka JOBS.PL SA może udostępniać narzędzia służące nieprzepuszczaniu treści o wyraźnie erotycznym charakterze. Ponadto Użytkownik może skorzystać z usług i oprogramowania, dostępnych na zasadach komercyjnych, służących ograniczeniu dostępu do materiałów uznawanych przez Użytkownika za niedopuszczalne.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu może wystawić go na kontakt z Treścią, którą Użytkownik może uznać za obraźliwą, nieprzyzwoitą lub niedopuszczalną i że przy tym założeniu Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że Serwis SZKOLENIA.COM nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich) za Treść stworzoną przez Użytkownika, przekazywaną przez niego lub zamieszczoną w ramach korzystania z Serwisu, a także za następstwa takich działań Użytkownika (w tym straty i szkody po stronie spółki JOBS.PL SA).

§9

Prawa majątkowe
1. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na to, że spółka JOBS.PL SA (lub licencjodawcy spółki JOBS.PL SA) są właścicielami wszelkich praw i tytułów do Serwisu (włącznie z serwisem SZKOLENIA.COM), w tym praw własności intelektualnej związanych z Serwisami (niezależnie od tego, czy prawa te zostały zarejestrowane czy nie i w jakich krajach obowiązują). W dalszym ciągu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Serwisów mogą znajdować się informacje określone przez spółkę JOBS.PL SA jako poufne i wyraża zgodę na nieujawnianie tych informacji bez uprzedniej zgody spółki JOBS.PL SA wyrażonej na piśmie.
2. O ile Użytkownik nie ustalił inaczej z spółką JOBS.PL SA na piśmie, postanowienia niniejszych Warunków nie stanowią podstawy do przyznania Użytkownikowi prawa do korzystania z nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen i innych wyróżników spółki JOBS.PL SA.
3. Jeżeli Użytkownikowi zostało wyraźnie przyznane prawo do korzystania z takich wyróżników na podstawie osobnej umowy zawartej ze spółką JOBS.PL SA na piśmie, Użytkownik zobowiązuje się korzystać z takich wyróżników zgodnie z postanowieniami takiej umowy, odpowiednimi postanowieniami.
4. Poza ograniczoną licencją, o której mowa w punkcie 11, spółka JOBS.PL SA uznaje i wyraża zgodę na to, że niniejsze Warunki nie są podstawą przyznania spółce JOBS.PL SA przez Użytkownika (lub licencjodawców Użytkownika) jakichkolwiek praw lub tytułów do Treści przekazanych, opublikowanych, przesyłanych lub wyświetlanych w Serwisach lub za pośrednictwem Serwisów, w tym praw własności intelektualnej związanych z Serwisami (niezależnie od tego, czy prawa te zostały zarejestrowane czy nie i w jakich krajach obowiązują). O ile Użytkownik nie uzgodnił inaczej ze spółką JOBS.PL SA na piśmie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za ochronę i dochodzenie wykonania tych praw i że spółka JOBS.PL SA nie jest zobowiązana do podejmowania czynności w tym zakresie w imieniu Użytkownika.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, zasłaniać i nie zmieniać informacji na temat praw majątkowych (w tym informacji na temat praw autorskich i znaków towarowych), które mogą widoczne w Serwisach lub stanowić jego część.
6. O ile Użytkownik nie otrzymał pisemnego upoważnienia od spółki JOBS.PL SA, Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisów, nie korzystać z jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy handlowej lub logo jakiejkolwiek spółki lub organizacji, które mogą lub mają wprowadzić odbiorców w błąd co do właściciela lub uprawnionego użytkownika takich znaków, nazw lub logo.

§10

Licencja spółki JOBS.PL SA
1. Spółka JOBS.PL SA udziela Użytkownikowi osobistej, obowiązującej na całym świecie (globalnej), bezpłatnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego Użytkownikowi przez spółkę JOBS.PL SA w ramach Serwisów udostępnianego Użytkownikowi przez spółkę JOBS.PL SA (zwanego dalej „Oprogramowaniem”). Licencja ta udzielana jest wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania i czerpania korzyści z Serwisów udostępnianego przez spółkę JOBS.PL SA, w sposób określony w Warunkach.
2. Użytkownik nie może podejmować następujących czynności ani nie zezwoli żadnej innej osobie na: kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych, stosowanie technik inżynierii wstecznej, dekompilowanie ani usiłowanie odkrycia w inny sposób kodu źródłowego Oprogramowania lub jego części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane na podstawie przepisów prawa lub spółka JOBS.PL SA zezwoliła na to Użytkownikowi na piśmie.
3. Użytkownik nie może przenieść przysługujących mu praw do korzystania z Oprogramowania ani udzielić na nie sublicencji, udzielić zabezpieczenia, którego przedmiotem są prawa do korzystania z Oprogramowania, ani dokonać innego rodzaju zbycia jakiejkolwiek części przysługujących mu praw do korzystania z Oprogramowania, chyba że spółka JOBS.PL SA zezwoliła na to Użytkownikowi na piśmie.

§11

Licencja na Treść udzielana przez Użytkownika
1. Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne przysługujące mu prawa do Treści, które Użytkownik dostarczał, publikował lub wyświetlał w Serwisie lub za jego pośrednictwem. Poprzez dostarczanie, publikowanie lub wyświetlanie treści Użytkownik udziela spółce JOBS.PL SA bezterminowej, nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie (globalnej), bezpłatnej i niewyłącznej licencji na reprodukowanie, dostosowywanie, modyfikowanie, tłumaczenie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie Treści dostarczanych, publikowanych lub wyświetlanych przez Użytkownika w Serwisie lub za jego pośrednictwem. Wyłącznym celem tej licencji jest umożliwienie spółce JOBS.PL SA wyświetlania, rozpowszechniania i promowania Serwisu; licencja może zostać odwołana w odniesieniu do niektórych Serwisów, zgodnie z Dodatkowymi Warunkami ich dotyczącymi.
2. Użytkownik uznaje, że na podstawie niniejszej licencji JOBS.PL SA w ramach Serwisu SZKOLENIA.COM ma prawo udostępniać Treść innym podmiotom, organizacjom lub osobom fizycznym, z którymi JOBS.PL SA współpracuje w celu wspólnego świadczenia usług, jak również wykorzystywać Treści w związku ze świadczeniem takich usług.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przy podejmowaniu czynności technicznych koniecznych w celu udostępniania Serwisu użytkownikom spółka JOBS.PL SA może
a) przekazywać lub rozpowszechniać Treść Użytkownika w różnych sieciach publicznych i w różnych środkach przekazu
b) dokonywać zmian Treści Użytkownika koniecznych w celu dostosowania ich do wymogów technicznych połączonych sieci, urządzeń, usług lub środków przekazu. Użytkownik wyraża zgodę, aby przedmiotowa licencja zezwalała spółce JOBS.PL SA na podjęcie takich działań.
4. Użytkownik potwierdza i zapewnia spółkę JOBS.PL SA, że posiada wszelkie prawa, kompetencje i upoważnienia konieczne w celu udzielenia powyższej licencji.§12

Aktualizacje oprogramowania
1. Oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik, może automatycznie pobierać od spółki JOBS.PL SA aktualizacje i instalować je. Aktualizacje te mają na celu ulepszanie, modernizowanie oraz rozwijanie Serwisów i mogą mieć formę programów poprawiających defekty, ulepszonych funkcji, nowych modułów oprogramowania i zupełnie nowych wersji. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji (i zezwala spółce JOBS.PL SA na dostarczanie mu ich) w ramach korzystania z Serwisów.

§13

Terminacja umowy
1. Warunki obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Użytkownika lub spółkę JOBS.PL SA zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Jeżeli Użytkownik pragnie rozwiązać umowę ze spółką JOBS.PL SA, może dokonać tego poprzez
a) zawiadomienie spółki JOBS.PL SA w każdym czasie
b) zamknięcie kont wszystkich Serwisów, z których korzysta, o ile spółka JOBS.PL SA zapewniła Użytkownikowi taką możliwość. Użytkownik powinien przesłać zawiadomienie w formie pisemnej na adres spółki JOBS.PL SA podany na wstępie.
3. Spółka JOBS.PL SA może w każdym czasie rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jeżeli:
a) Użytkownik naruszył postanowienia niniejszych Warunków
b) spółka JOBS.PL SA została do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa (na przykład, jeżeli udostępnienie Serwisów Użytkownikowi jest lub stanie się niezgodne z prawem); lub
c) partner, wspólnie z którym spółka JOBS.PL SA oferowała Użytkownikowi Serwisy, zakończył współpracę ze spółką JOBS.PL SA lub zaprzestał oferowania Serwisów Użytkownikowi; lub
d) spółka JOBS.PL SA zaprzestaje udostępniania Serwisów użytkownikom w kraju, w którym mieszka Użytkownik lub z którego to kraju Użytkownik korzysta z Serwisów; lub
e) zdaniem spółki JOBS.PL SA udostępnianie Użytkownikowi Serwisów przez spółkę JOBS.PL SA przestało być opłacalne.
4. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ma wpływu na prawa spółki JOBS.PL SA dotyczące udostępniania Serwisów na podstawie punktu 4 Warunków.
5. Wygaśnięcie niniejszych Warunków nie ma wpływu na uprawnienia ustawowe, obowiązki prawne i zobowiązania prawne Użytkownika i spółki JOBS.PL SA (lub uprawnienia, obowiązki i zobowiązania prawne, które powstały w okresie obowiązywania Warunków), bądź uprawnienia ustawowe, obowiązki prawne i zobowiązania prawne, które mają obowiązywać bezterminowo, a postanowienia punktu 20.7 będą miały do nich zastosowanie bezterminowo.


§14

Reklamy
1. Serwis SZKOLENIA.COM jest finansowany z reklam, w związku z czym w Serwisie mogą być wyświetlane reklamy i oferty promocyjne jak również mogą być wysyłane do Użytkowników drogą mailową. Reklamy te mogą być związane z treścią informacji zachowanych w Serwisach, w ramach zapytań kierowanych za pośrednictwem Serwisu lub w ramach innych informacji.
2. Sposób, tryb i liczba reklam zamieszczanych w Serwisie SZKOLENIA.COM może ulec zmianie bez powiadamiania o tym Użytkownika.
3. W zamian za zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu i prawa do korzystania z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie takich reklam w Serwisie jak również na otrzymywanie od spółki JOBS.PL SA i jego partnerów wiadomości handlowych przesyłanych drogą mailową na adres mailowy Użytkownika.

§15

Reklamodawca
1.Reklamodawcą serwisu SZKOLENIA.COM są osoby prywatne, instytucje, ośrodki szkoleniowe oraz obiekty hotelowe i wypoczynkowe zwane w dalszej części „Reklamodawcą” a także wszystkie podmioty świadczące usługi szkoleniowe lub dla szkoleń
2. Reklamodawca ma możliwość skorzystania z każdej formy reklamy opisanej w cenniku serwisu SZKOLENIA.COM: http://www.szkolenia.com/strona/reklama zgodnie z ich przeznaczeniem i uwzględnieniem warunków ogólnych Regulaminu jak i postanowień indywidualnych z Serwisem SZKOLENIA.COM
4. podstawowymi formami reklamy (zwane dalej „usługami” lub „usługami reklamowymi”) są:
a) wizytówka firmy – Reklamodawca ma możliwość zamieścić informacje dotyczące swojej działalności, dane teleadresowe, hiperłącza z przekserowaniem do stron internetowych, logo, adres E-mail
b) wizytówka trenerów – każda osoba która prowadzi działalność trenerską lub posiadają status trenera i w ramach oferty korzystają z tej usługi, mają możliwość zamieścić informacje dotyczące swojej działalności, dane teleadresowe, hiperłącza z przekserowaniem do stron internetowych, logo, adres E-mail
c) publikacja dowolnej liczby ofert szkoleń – forma reklamy pozwalająca Reklamodawcy na publikowanie nieograniczonej liczby ofert szkoleń w ramach czasowych objętych abonamentem
d) mailing reklamowy – W ramach określonej oferty, Reklamodawca może wysłać mailing reklamowy do baz należących do spółki JOBS.PL SA w tym serwisu SZKOLENIA.COM. Mailing reklamowy wysyłany jest 4 razy w miesiącu, nie częściej niż 1 raz w tygodniu z uwzględnieniem wszystkich Reklamodawców. Przy planowaniu mailingu reklamowego, ważna jest wcześniejsza rezerwacja terminu oraz przygotowanie przez Reklamodawcę materiałów reklamowych na podstawie otrzymanych wytycznych. Przygotowane materiały Reklamodawca przekazuje odpowiednio wcześniej, celem dokonania testów i sprawdzenia poprawności treści i budowy materiału. Mailing reklamowy wysyłany jest po wcześniejszym uregulowaniu płatności przez Reklamodawcę
e) baner reklamowy – forma reklamy graficznej. Reklamodawca może opublikować baner reklamowy z linkiem do dowolnej strony (zgodnej z ogólnym charakterem serwisu SZKOLENIA.COM) na stronie głównej lub dowolnych podstronach Serwisu. Baner reklamowy jest banerem rotacyjnym na przemian z innymi opublikowanymi banerami, a nie banerem stałym.
f) button (przycisk)– forma mniejszej reklamy graficznej publikowanej na czas określony na stronie głównej serwisu SZKOLENIA.COM z podlinkowaniem do strony Reklamodawcach. Ilość buttonów na stronie jest ograniczona, dlatego ważna jest kolejność zgłoszeń i rezerwacja terminu publikacji tej formy reklamy.
g) logo na stronie głównej – graficzna forma reklamy na dole strony głównej serwisu SZKOLENIA.COM na pasku rotacyjnym. Logo może być podlinkowane do strony Reklamodawcy. Logo jest publikowane w ciągu 48 godzin od zgłoszenia chęci jego publikacji przez Reklamodawcę i jest publikowane do końca trwania wybranego abonamentu lub na czas przewidziany przy indywidualnym zakupie tej usługi
h) artykuł sponsorowany – artykuły publikowane są w ramach oferty pakietowej lub indywidualnej. Artykuły powinny dotyczyć tematyki szkoleń i są publikowane w sekcji „Aktualności”: http://www.szkolenia.com/aktualnosci/


§16

Zakup usług reklamowych
1. Serwis SZKOLENIA.COM oferuje pakiety reklamowe (zwane w dalszej części regulaminu „pakietami”) na czas trwania abonamentu 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
2. Reklamodawca ma możliwość skorzystania ze wszystkich usług reklamowych określonych w jednym z prezentowanych na stronie Serwisu pakietów reklamowych w trakcie trwania wybranego abonamentu lub w ramach pojedynczych usług reklamowych zakupionych poza pakietem. Formy i ceny usług dostępne są na stronie http://www.szkolenia.com/strona/reklama
3. W szczególnych przypadkach oferta pakietów reklamowych oraz oferta na pojedyncze usługi reklamowe może być przygotowywana indywidualnie dla Reklamodawcy.
4. W przypadku indywidualnej oferty usług dla Reklamodawcy, obowiązują takie same zasady podczas korzystania z usług reklamowych jak przy ofercie standardowej.
5. Z usług reklamowych można korzystać w trakcie trwania określonego czasu abonamentu lub w przypadku usług zakupionych poza pakietem Reklamodawca pojedyncze usługi może wykorzystać w ciągu 60 dni od zakupienia usługi.
6. Usługi niewykorzystane w trakcie trwania abonamentu przepadają. Usługi zakupione poza pakietem, po przekroczeniu terminu określonego w powyższym punkcie przepadają.
7. Niewykorzystane usługi przechodzą na kolejny okres abonamentu, jeżeli Reklamodawca zamówi ten sam lub droższy pakiet na okres 6 lub 12 miesięcy w terminie do 30 dni od zakończenia poprzedniego abonamentu.
8. Serwis SZKOLENIA.COM zwolniony jest z obowiązku o przypominaniu o niewykorzystanych usługach reklamowych.
9. Warunki oferty, umowy jak i usług mogą się zmienić na drodze indywidualnych ustaleń między Serwisem SZKOLENIA.COM a Reklamodawcą
10. Spółka JOBS.PL SA w ramach Serwisu SZKOLENIA.COM nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystane usługi reklamowe opisane w pkt. 6 §16§17

Warunki korzystania z usług reklamowych
1.Korzystanie z usług reklamowych wymaga wcześniejszego wypełnienia i odesłania podpisanego formularza zamówienia (zwanego w dalszej części „zamówieniem”).
2. sposób dostarczenia przygotowanego zamówienia przez Serwis SZKOLENIA.COM jest ustalany indywidualnie z Reklamodawcą
3. Odsyłając podpisane zamówienie, reklamodawca zgadza się z warunkami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania
4. W ramach podpisanego i odesłanego zamówienia, reklamodawca zobowiązuje się do uregulowania płatności w terminie 10 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Spółkę JOBS.PL SA na rzecz reklamy korzystania z usług reklamowych Serwisu SZKOLENIA.COM.
4.1. Termin płatności może zostać ustalony indywidualnie z Reklamodawcą.
4.2. W przypadku punktu 4.1 § 17, Reklamodawca zobowiązuje się do uregulowania płatności w ustalonym terminie na rzecz Spółki JOBS.PL SA
5. Serwis SZKOLENIA.COM zobowiązuje się do udostępnienia serwisu na rzecz Reklamodawcy na podstawie otrzymanego prawidłowo wypełnionego zamówienia w celu korzystania z zaznaczonych w zamówieniu usług reklamowych
6. Podpisane i odesłane zamówienie jest traktowane obligatoryjnie i oznacza pełną akceptację regulaminu.

§18

Wyłączenie gwarancji
1. Spółka JOBS.PL SA, Podmioty Zależne i Podmioty Stowarzyszone oraz licencjodawcy spółki JOBS.PL SA nie udzielają na Serwis SZKOLENIA.COM jakiejkolwiek gwarancji a w szczególności, że:
a) korzystanie z Serwisu przez Użytkownika będzie spełniało jego wymagania,
b) Użytkownik będzie mógł korzystać z Serwisu w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów,
c) informacje uzyskane przez Użytkownika w wyniku korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będą precyzyjne i wiarygodne
d) że wady w działaniu lub funkcjonalności Oprogramowania przekazanego Użytkownikowi w ramach Serwisu zostaną usunięte.
2. Do Serwisu SZKOLENIA.COM nie mają zastosowania jakiekolwiek inne warunki, gwarancje lub postanowienia (w tym dorozumiane warunki dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu oraz zgodności z opisem), chyba że zostało to wyraźnie określone w Warunkach.
3. Postanowienia niniejszych Warunków pozostaną bez wpływu na prawa ustawowo przysługujące Użytkownikowi jako konsumentowi, których Użytkownik nie może zmienić ani ich się zrzec na

§19

Ograniczenie odpowiedzialności
1. Postanowienia niniejszych Warunków nie stanowią podstawy do wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności Serwisu SZKOLENIA.COM za straty, za które odpowiedzialności nie może zostać wyłączona ani ograniczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Z zastrzeżeniem ogólnego postanowienia zawartego w punkcie 19.1 powyżej, Serwis SZKOLENIA.COM nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu:
A) wszelkich strat pośrednich lub wynikowych, które może ponieść Użytkownik. Straty te obejmują utratę zysków (bezpośrednio lub pośrednio), utratę renomy lub reputacji przedsiębiorcy lub utratę danych przez Użytkownika;
B) wszelkich strat lub szkód, które może ponieść Użytkownik w wyniku:
a)działań podjętych przez Użytkownika w oparciu o przeświadczenie, że reklama jest kompletna, dokładna lub że istnieje, lub w wyniku stosunków lub transakcji pomiędzy Użytkownikiem a reklamodawcą lub sponsorem, którego reklama została zamieszczona w Serwisach;
b) zmian, które spółka JOBS.PL SA może wprowadzić w Serwisie lub trwałego lub tymczasowego zaprzestania udostępniania Serwisu (lub jakichkolwiek ich części);
c) skasowania, uszkodzenia lub niezachowania jakichkolwiek Treści oraz innych danych przechowywanych lub przesyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu;
d) nieprzekazania Serwis SZKOLENIA.COM precyzyjnych informacji na temat konta;
e) niezachowania w tajemnicy i niezabezpieczenia przez Użytkownika hasła i szczegółów dotyczących konta;
3. Ograniczenie odpowiedzialności Serwisu SZKOLENIA.COM wobec Użytkownika, o którym mowa w pkt. 2 §19 powyżej będzie miało zastosowanie niezależnie od tego, czy Serwis SZKOLENIA.COM został uprzedzony o możliwości wystąpienia takich strat oraz czy powinien był spodziewać się ich wystąpienia.


Inne treści
1. W Serwisie mogą być zamieszczane hiperłącza do innych stron internetowych, treści lub zasobów.
Serwis SZKOLENIA.COM może nie mieć wpływu na strony internetowe lub zasoby pochodzące od spółek lub osób innych niż Serwis SZKOLENIA.COM.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że serwis SZKOLENIA.COM nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron lub zasobów osób trzecich i nie firmuje reklam, produktów ani innych materiałów dostępnych za pośrednictwem takich stron internetowych lub zasobów.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Serwis SZKOLENIA.COM nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku udostępnienia takich zewnętrznych stron internetowych lub zasobów, lub w wyniku działań podjętych przez Użytkownika w oparciu o przeświadczenie, że reklama, produkty lub inne materiały znajdujące się na takich stronach internetowych lub w ramach zasobów lub dostępne za ich pośrednictwem są kompletne i dokładne, lub że istnieją.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis SZKOLENIA.COM nawiązuje współpracę z innymi serwisami partnerskimi m.in poprzez eksport katalogu szkoleń.
A) serwis SZKOLENIA.COM nie ponosi odpowiedzialności za formę oraz pełną zgodność informacji jakie importuje serwis partnerski a także za aktualność przedstawianych przez serwis partnerski informacji
B) serwis SZKOLENIA.COM nie gwarantuje wysyłania pełnego katalogu szkoleń do każdego serwisu partnerskiego
C) nawiązywanie współpracy z innymi serwisami partnerskimi przez serwis SZKOLENIA.COM oraz zakres i forma współpracy jest samodzielną decyzją Grupy JOBS.PL S.A. będącej właścicielem serwisu SZKOLENIA.COM.
5. Każdy z użytkowników serwisów należących do spółki JOBS.PL SA w tym Serwisu SZKOLENIA.COM, dokonując rejestracji w dowolnej sekcji i formie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę JOBS.PL SA zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie materiałów informacyjnych i handlowych przesyłanych przez serwis JOBS.PL i jego partnerów handlowych w tym przez Serwis SZKOLENIA.COM.

§20

Zmiany Warunków
1. Serwis SZKOLENIA.COM może okresowo wprowadzać zmiany do Warunków Ogólnych i Warunków Dodatkowych. Po wprowadzeniu takich zmian, Serwis udostępni nową wersję Warunków Ogólnych pod obecnym adresem a nowa wersja Warunków Dodatkowych zostanie udostępniona Użytkownikowi w ramach Serwisu, którego dotyczy lub za jego pośrednictwem.
2. Użytkownik uznaje i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dacie zmiany Warunków Ogólnych i Warunków Dodatkowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na Warunki Ogólne i Warunki Dodatkowe w nowym brzmieniu.

§21

Ogólne warunki prawne
1. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik może (w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub za pośrednictwem Serwisu) skorzystać z usługi, pobrać oprogramowanie lub nabyć towar od innej osoby lub spółki. Korzystanie przez Użytkownika z takich innych usług, innego oprogramowania lub innych towarów może podlegać odrębnym warunkom uzgodnionym pomiędzy Użytkownikiem a daną spółką lub osobą. W takim wypadku, Warunki pozostają bez wpływu na stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a taką spółką lub osobą fizyczną.
2. Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem SZKOLENIA.COM i regulują kwestię korzystania z Serwisu przez Użytkownika (z wyłączeniem usług, które Serwis SZKOLENIA.COM może świadczyć na rzecz Użytkownika na podstawie odrębnej umowy sporządzonej na piśmie) i całkowicie zastępują wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem SZKOLENIA.COM.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Serwis SZKOLENIA.COM powiadomień, w tym powiadomień dotyczących zmian Warunków, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty zwykłej lub ogłoszeń zamieszczanych w ramach Serwisu.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie lub niedochodzenie przez Serwis SZKOLENIA.COM wykonania jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego Warunkami (lub przysługującego Serwisowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) nie jest jednoznaczne z formalnym zrzeczeniem się przez Serwis praw, i że takie prawa lub środki prawne będą nadal przysługiwały Serwisowi SZKOLENIA.COM
5. W wypadku wydania przez jakikolwiek sąd właściwy do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy orzeczenia, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne, postanowienie takie zostanie usunięte z Warunków i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia Warunków. Pozostałe postanowienia Warunków będą nadal ważne i wykonalne.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że każdy z członków grupy spółek, dla których spółka JOBS.PL S.A jest podmiotem dominującym, będzie beneficjentem Warunków, jako osoba trzecia i że spółki te będą uprawnione do bezpośredniego dochodzenia wykonania postanowień Warunków i podejmowania działań w oparciu o postanowienia Warunków, które są podstawą do przyznania im praw i uprawnień. Poza podmiotami wymienionymi powyżej, żadna inna osoba fizyczna ani prawna nie będzie beneficjentem Warunków, jako osoba trzecia.
7. Warunki oraz stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a spółką JOBS.PL SA wynikający z Warunków, podlega prawu polskiemu. Użytkownik i spółka JOBS.PL SA wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w celu rozwiązania wszelkich kwestii prawnych wynikających z Warunków. Niezależnie od powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółce JOBS.PL SA będzie przysługiwało prawo do wystąpienia o zabezpieczenie roszczeń (lub równoważny rodzaj zabezpieczenia w trybie pilnym) w dowolnej jurysdykcji.

Spółdzielnia Danych Netsprint

Dane o Użytkownikach przetworzone w postaci profili marketingowych są udostępniane podmiotom trzecim, jednak żadne dane umożliwiające bezpośrednie zidentyfikowanie osób nie są przechowywane ani analizowane. W zakresie w jakim Dane udostępniane są firmie Netsprint S.A. z siedzibą w Warszawie, Użytkownik, który nie chce aby dane o ich odwiedzinach były przekazywane temu podmiotowi może w dowolnym momencie wyłączyć ten mechanizm na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/

Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019