VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCIobowiązuje od 25 maja 2018 r.JOBS.PL S.A., wydawca serwisów jobs.pl, asystentki.pl, praktyki.pl, informatycy.pl, testy.pl, cv.pl, karieramanagera.pl, targipracy.pl, szkolenia.com dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów.W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w trakcie korzystania z usług administratora, przyjęto dokument zwany Polityką Prywatności.Polityka Prywatności ma za zadanie w skrótowy i czytelny sposób opisać m.in. jak JOBS.PL S.A. dba o przetwarzane dane osobowe i wskazać przysługujące użytkownikom prawa.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


JOBS.PL S.A. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisów.W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących użytkownikom praw, możliwy jest kontakt administratorem danych za pośrednictwem:a) formularza kontaktowego;

b) Inspektora Ochrony Danych - adres mailowy: mp@jobs.pl

c) listownie na adres siedziby administratora: JOBS.PL SA, Al. KEN 36A lok. 93, 02-797 Warszawa

d) mailowo: administrator@jobs.plZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE PRZETWARZANIA I ICH PODSTAWA PRAWNA:Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników serwisów oraz przetwarza dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
I. Wykonanie umowy o świadczenie usługi „Twoje konto”, „Formularz zamówienia”, „Newsletter” w tym założenie konta w serwisie oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisach, świadczenie usług i funkcjonalności po założeniu Konta, doradztwa personalnego i rekrutacyjnego:
1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym do Serwisów oraz dodatkowe przekazane przez użytkownika informacje potwierdzające tożsamość użytkownika przy rejestracji lub logowaniu do serwisów.

2. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).II. Udostępnienie danych pracodawcom do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska:1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym do Serwisów oraz dodatkowe przekazane przez użytkownika informacje.

2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.III. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora:1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym jedynie w zakresie danych kontaktowych oraz tzw. pliki cookies, local storage i inne tj. pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji użytkownika lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisach.

2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO);DANE W PLIKACH COOKIES POCHODZĄCYCH Z SERWERÓW NASZYCH PARTNERÓWW Serwisie korzystamy ze skryptów, oprogramowania i technologii dostarczonych i znajdujących się na serwerach naszych partnerów biznesowych. Technologie naszych partnerów wykorzystują własne pliki cookies, które zawierają dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczonej Nam lub zawierające inne niż wymienione w Polityce dane.Starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych. Nie odpowiadamy jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego też zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji czy chcesz akceptować ich pliki cookies.Lista Naszych zaufanych partnerów
Netsprint S.A.
https://netsprint.eu/

prowadzenie kampanii remarektingowych i mierzenie ich efektywności

Polska (EOG)

Facebook Ireland Limited
https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

prowadzenie kampanii remarektingowych i mierzenie ich efektywności

Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, Google Display Network, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business)
https://www.google.pl/intl/pl/policies

zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu

Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio)
https://www.google.pl/intl/pl/policies

obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika

USA (poza EOG)

H88 S. A.

przechowywanie danych - hosting

Polska (EOG)IV. Wystawienie faktury lub rachunku za realizację umowy:1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury lub rachunku księgowego.

2. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).V. Dochodzenie roszczeń związanych z wykonywaniem umów:1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń.

2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO);VI. Cele dowodowe związanych z wykonywaniem umów:1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym jedynie w zakresie niezbędnym do rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ochrony przed roszczeniami usługobiorców w tym konsumentów;

2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO);VII. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na zapytania i analiza usług:1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz pliki cookies;

2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO);
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCHKategoria odbiorców:Pracodawcy:Dane osobowe udostępniane są pracodawcom korzystającym z Serwisów. Pracodawcy, którym udostępniane są dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom JOBS.PL S.A.Dostawcy usługDane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług podlegają kontroli administratora i poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.
Organy państwoweDane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:Okres przechowywania danych osobowych odpowiada okresowi posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 5 lat. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.PRAWA UŻYTKONIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

I. Prawo do cofnięcia zgodyUżytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.II. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danychUżytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem produktów lub usług oraz poprawa kontaktu z usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb.Wniesienie uzasadnionego sprzeciwu spowoduje usunięcie danych osobowych chyba, że administrator danych przetwarzana jednocześnie dane w innych celach i na innej uzasadnionej podstawie prawnej.(Podstawa prawna: art. 21 RODO).III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych podanych w trakcie rejestracji do serwisów jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta w serwisie/serwisach.Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:1. wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

3. wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;

4.dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.


Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 126 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego).
(Podstawa prawna: art. 17 RODO).IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania danychUżytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia żądania Użytkownika.Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych zachodzi w poniższych sytuacjach:1. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych – ograniczenie wykorzystania danych następuje na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

2. Przetwarzania danych niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszono żądanie ograniczenia ich wykorzystania;

3. Odpadnięcia celów przetwarzania za wyjątkiem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4. Wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych – ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy szczególna sytuacja Użytkownika wymagająca ochrony jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami administratora danych.(Podstawa prawna: art. 18 RODO)V. Prawo dostępu do danychUżytkownik ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, w tym jest uprawniony do:1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;

2. uzyskania informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

3.uzyskania kopii swoich danych osobowych.(Podstawa prawna: art. 15 RODO)VI. Prawo do sprostowania danychUżytkownik ma prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich niekompletności) podanych przez siebie danych osobowych.(Podstawa prawna: art. 16 RODO)VIII. Prawo do przenoszenia danychUżytkownik ma prawo otrzymać jego dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną wysłane do Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.(Podstawa prawna: art. 20 RODO).IX. Realizacja żądań i wniosków Użytkownika:Administrator dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników następowała w najkrótszym możliwym terminie. Z uwagi jednakże na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań administrator udziela odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wniosku lub żądania Użytkownika. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie administrator powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kwestie techniczne:Administrator dąży do zapewnienia jak najwyższego bezpieczeństwa swoim użytkownikom i do stworzenia im w pełni profesjonalnego serwisu ułatwiającego pracę zawodową.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów oraz korzystania z serwisów prosimy kierować na adres mailowy: administrator@jobs.pl

Serwisy mogą wykorzystywać pliki „cookie” w celu zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisów, oraz do dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.Pliki „cookie” to informacje przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Służą one identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z serwisu.

Użytkownik serwisu może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików „cookie”, w tym zablokować obsługę tych plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików „cookie” oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Wyłączenie obsługi plików „cookie” w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług serwisów.Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności