VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


I. Administrator danych osobowych: JOBS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok. 93, 02 - 797 Warszawa) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 95605, REGON 830472558.II. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: administrator@jobs.pl, telefonicznie pod numerem: +48 22 859 02 16 lub pisemnie na adres siedziby administratora.III. Inspektor ochrony danych: U administratora danych osobowych od 25.05.2018 r. zostanie wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: mp@jobs.pl, telefonicznie pod numerem : + 48 32 601 29 12 lub pisemnie na adres siedziby administratora.IV. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:
  • Wykonania umowy o świadczenie usługi „Twoje konto” , „Formularz zamówienia”, „Newsletter” – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  • Doradztwa personalnego i rekrutacyjnego – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

  • Udostępnienia danych osobowych pracodawcom do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  • Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;

  • wystawienia faktury lub rachunku za realizację umowy – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  • Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

  • Dowodowych związanych z wykonywaniem umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz ochrona przed roszczeniami usługobiorców w tym konsumentów;

  • Rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na zapytania i analitycznych - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest poprawa kontaktu z usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb;
V. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: Pani/Pane dane osobowe mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom oraz przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach księgowych windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.
VI. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada okresowi korzystania z usług „Twoje konto”, „Formularz zamówienia”, „Newsletter”. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 5 lat. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
VIII. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do umów o świadczenie usługi „Twoje konto” , „Formularz zamówienia”, „Newsletter” jest dobrowolne jednakże konieczne do wykonania usługi. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie umowy Podanie danych osobowych w celach związanych z doradztwem personalnym oraz uzyskania odpowiedzi na zapytania jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie jest możliwa pomoc związana z doradztwem i udzielenie odpowiedzi.IX. Administrator jako właściciel m.in. serwisu JOBS.PL zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług może Pani/Pan zapoznać się w dokumencie „Polityka Prywatności” (https://www.jobs.pl/polityka-prywatnosci);
Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności