Witalni.pl - terminarz szkoleń

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


I. Administrator danych osobowych: JOBS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok. 93, 02 - 797 Warszawa) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 95605, REGON 830472558.II. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: administrator@jobs.pl, telefonicznie pod numerem: +48 22 859 02 16 lub pisemnie na adres siedziby administratora.III. Inspektor ochrony danych: U administratora danych osobowych od 25.05.2018 r. zostanie wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: mp@jobs.pl, telefonicznie pod numerem : + 48 32 601 29 12 lub pisemnie na adres siedziby administratora.IV. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:
  • Wykonania umowy o świadczenie usługi „Twoje konto” , „Formularz zamówienia”, „Newsletter” – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  • Doradztwa personalnego i rekrutacyjnego – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

  • Udostępnienia danych osobowych pracodawcom do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  • Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;

  • wystawienia faktury lub rachunku za realizację umowy – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  • Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

  • Dowodowych związanych z wykonywaniem umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz ochrona przed roszczeniami usługobiorców w tym konsumentów;

  • Rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na zapytania i analitycznych - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest poprawa kontaktu z usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb;
V. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: Pani/Pane dane osobowe mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom oraz przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach księgowych windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.
VI. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada okresowi korzystania z usług „Twoje konto”, „Formularz zamówienia”, „Newsletter”. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 5 lat. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
VIII. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do umów o świadczenie usługi „Twoje konto” , „Formularz zamówienia”, „Newsletter” jest dobrowolne jednakże konieczne do wykonania usługi. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie umowy Podanie danych osobowych w celach związanych z doradztwem personalnym oraz uzyskania odpowiedzi na zapytania jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie jest możliwa pomoc związana z doradztwem i udzielenie odpowiedzi.IX. Administrator jako właściciel m.in. serwisu JOBS.PL zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług może Pani/Pan zapoznać się w dokumencie „Polityka Prywatności” (https://www.jobs.pl/polityka-prywatnosci);
Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!