Dlaczego warto wiedzieć więcej na temat cen transferowych? - artykuł - Szkolenia.com
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności


Dlaczego warto wiedzieć więcej na temat cen transferowych?

Data publikacji: 2018-03-27

Transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi osobowo bądź kapitałowo, powinny być dokonywane na warunkach rynkowych. Aby to zapewnić, na gruncie prawa podatkowego, ustawodawca przewidział regulację dotyczącą cen transferowych. Nowe istotne obowiązki w tym zakresie i sankcje związane z brakiem ich realizacji, powinny skłonić każdego kto prowadzi działalność lub jest zaangażowany w kilka różnych podmiotów gospodarczych, do zainteresowania się zagadnieniem cen transferowych.

Ceny transferowe
Dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi wiąże się z istotnymi ryzykami i obowiązkami podatkowymi. Katalog podmiotów powiązanych jest bardzo szeroki, obejmuje on bowiem zarówno powiązania kapitałowe, jak i osobowe, rodzinne i majątkowe. Organy skarbowe uprawnione są bowiem do szacowania dochodów obu stron takiej transakcji (bądź przez zwiększanie przychodów lub zmniejszenie kosztów) jeśli uznają, że strony stosowały nierynkowe zasady rozliczeń. To z kolei prowadzi do wyższego podatku dochodowego, w tym sankcyjnego podatku w wysokości 50 % doszacowanej kwoty, a także może rodzić konsekwencje karno-skarbowe. Dodatkowo podatnicy dokonujący takich transakcji zobowiązani są do ich odpowiedniego udokumentowania. Brak właściwej dokumentacji wiąże się z poważnymi dolegliwościami podatkowymi i karno-skarbowymi. Najistotniejszą konsekwencją podatkową jest oczywiście możliwość szacowania dochodów, dotyczących wszelkich transakcji i innych zdarzeń (m.in. aportów, zawiązywania spółek osobowych) występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są transakcje istotne z punku widzenia dochodów podatników, którzy
w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody przekraczające równowartość 2 milionów euro.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż możliwość szacowania dochodów dotyczy zarówno transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym jak i tych nieobjętych obowiązkiem dokumentacyjnym.
Ostatnie zmiany regulacji dotyczących cen transferowych
W 2017 r. uległy znaczącej zmianie regulacje dotyczące cen transferowych, które znacząco rozszerzyły obowiązki w tym zakresie. Obecnie bowiem nie wystarczy przedstawić właściwej dokumentacji w ciągu 7 dni od wezwania organu podatkowego, jak to było do 2016 roku. Podatnicy objęci obowiązkiem dokumentacyjnym zobowiązani są złożyć oświadczenie o przygotowaniu takiej dokumentacji do 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W związku z powyższym obowiązek przygotowania dokumentacji za 2017 rok i złożenia oświadczeń w tym zakresie, dla wszystkich osób fizycznych oraz tych osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, upłynie z końcem września 2018 r. ( pierwotnie miał to być koniec marca 2018r.).
Ostatnia zmiana przepisów rozszerzyła zakres elementów obowiązkowych samej dokumentacji, m.in. o takie elementy jak algorytm ustalania ceny, przepływy finansowe, analizę porównawczą, opis grupy podmiotów powiązanych. Z nowych elementów szczególnie istotne znaczenie ma wprowadzenie obowiązku przygotowania analizy porównawczej (tzw. benchmarking), gdyż oznacza to przeniesienie na podatnika ciężaru dowodu
w zakresie transakcji opartych o ceny rynkowe, już na etapie sporządzania dokumentacji. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, których przychody w 2016 roku osiągnęły równowartość 10 milionów euro.
Najważniejsze sankcje i ryzyka wynikające z cen transferowych
Ryzyka wynikające z cen transferowych podzielić można na dwa podstawowe obszary tj. ryzyko wyższego podatku dochodowego oraz ryzyko ponoszenia odpowiedzialności karnej, w tym karno-skarbowej.
W przypadku szacowania dochodów przez organy skarbowe, na podatnika nakładany jest dodatkowy podatek dochodowy. Podatek ten obliczany jest jako procent od doszacowanego dochodu. W przypadku posiadania przez podatnika właściwej dokumentacji podatek taki wyliczany jest według podstawowej stawki podatku czyli 19 % ewentualnie 18 % i 32 %, jeśli podatnik będący osobą fizyczną rozlicza się według skali. W przypadku braku właściwej dokumentacji wysokość takiego podatku wynosi 50 % doszacowanego dochodu.
Odpowiedzialność karna to przede wszystkim odpowiedzialność karno-skarbowa podatników będących osobami fizycznymi, oraz osób odpowiedzialnych w osobach prawnych za realizację obowiązków podatkowych tych podmiotów tj. członków zarządu, rad nadzorczych czy służb finansowych. Odpowiedzialność karno-skarbowa może dotyczyć zarówno zaniżania podatków, w wyniku stosowania nierynkowych cen, ale także niedopełnienia obowiązków dokumentacyjnych, niezłożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej lub złożenia takiego oświadczenia niezgodnego z prawdą. W przypadku osób prawnych możliwa jest dodatkowo odpowiedzialność karna takiego podmiotu jako podmiotu zbiorowego, co może oznaczać kary finansowego dla takiego podmiotu w wysokości do 3 % przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym.
Jak minimalizować ryzyka związane z cenami transferowymi
W celu eliminacji ryzyk związanych z cenami transferowymi w pierwszej kolejności warto rozpoznać podmioty powiązane w naszym otoczeniu, z którymi dokonywaliśmy lub planujemy dokonywać transakcji.
W przypadku transakcji przyszłych warto zaplanować politykę cenową z uwzględnieniem rynkowych zasad, tak by minimalizować ryzyko szacowania i uprościć w przyszłości przygotowanie dokumentacji podatkowej.
W przypadku transakcji już zrealizowanych należy określić, które z nich objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym i przygotować stosowną dokumentację. Dokumentacja taka w pierwszej kolejności winna czynić zadość wszystkim wymogom formalnym, gdyż dokumentacja formalnie kompletna ochroni nas przed podwyższoną stawką podatku w wysokości 50 % oraz wyeliminuje większość ryzyk karno-skarbowych.
W dalszej kolejności warto zadbać by taka dokumentacja w maksymalnym stopniu potwierdzała rynkowość transakcji tak by już na wczesnym etapie kontroli przekonać administrację skarbową o niecelowości
w zakresie szacowania dochodów.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach poświęconych tematyce cen transferowych http://bit.ly/cenytransferoweFEP.
Autor: Karol Frąckowiak
Trener Fundacji Edukacji Prawnej
www.edukacjaprawna.pl

Najnowsze artykuły

Słowa „OKNA” i słowa „MURY”, czyli o języku szakala i języku żyrafy
2018-03-27 Jak rozliczać własną firmę?
2018-03-27 Jak rozpocząć pracę w kadrach?
2018-03-27 Tłumaczenia specjalistyczne
2018-03-27 „NOWE ROLE HR”
2018-03-27 Praca w księgowości - co warto wiedzieć?
2018-03-27 Czy kadry i płace są trudne?
2018-03-27 Na co zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniego pracodawcy?
2018-03-27 Nowoczesne metody nauczania, czyli kurs języka angielskiego online
2018-03-27 GŁOS BUDZĄCY ZAUFANIE
2018-03-27


Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates Akademia Marketingowa Atrium Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft