Progressproject - Stolica Rozwoju - V edycja szkolenia


1 września 2019 r. Zmiany w VAT

Data publikacji: 2019-09-10
1 września kojarzy się wszystkim najczęściej z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego bądź rocznicą wybuchu II wojny światowej. W tym roku data powinna kojarzyć się także ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o podatku od towarów i usług. Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT. Jest to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Poza tym zmian jest naprawdę dużo, zaczniemy od wspomnianego wykazu czyli wprowadzenia  białego rejestru podatników VAT . Z dniem 1 września 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. dotycząca art.96 b ustawy o VAT. Skutkiem  nowelizacji jest fakt zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tych płatności które będą dokonywane na podany w rejestrze numer konta bankowego. W przypadku dokonania płatności w kwocie powyżej 15 000 zł na rachunek inny niż podany w rejestrze, nie będzie możliwe zaliczenie takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Aby skorzystać z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów takiej płatności należy powiadomić w terminie 3 dni naczelnika urzędu skarbowego  właściwego dla wystawcy faktury. Ustawa obowiązuje od 1 września 2019 r,  jednak sankcje będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r. mimo to należy się do tej sytuacji przygotować.


Oto wspomniany artykuł wprost z ustawy:


Wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych przez naczelnika, wykreślonych oraz z przywróconą rejestracją.


Art. 96b. ustawy o VAT


Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:


1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;


2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.


Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.
W prawie przedsiębiorców w art. 19 ( Dz.U.2019 poz. 1292)  znajdujemy zapis :


Art. 19. Dokonywanie i przyjmowanie płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:


1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz


2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.


Utworzenie białej listy


Podatników można wyszukiwać wg numeru konta, NIP, REGON, nazwy.


Oto link:


Jeżeli nasz kontrahent znajduje się na liście i nr rachunku bankowego na fakturze zgadza się z nr wyświetlonym na białej liście zachowujemy dowód sprawdzenia i mamy pewność, że koszty są kosztami uzyskania przychodów. Wówczas otrzymamy informację : Figuruje w rejestrze VAT, widzimy nr rachunku bankowego i informacja oznaczona jest kolorem zielonym.

Jeżeli otrzymamy informację : Figuruje w rejestrze VAT ale nie ma numeru rachunku który widnieje na fakturze wówczas w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu powinniśmy poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury ( art. 117 ba  §3 Ordynacji podatkowej).


Wzór zawiadomienia:


Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej informacje:


 1. firmę(nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług ,
 2. dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny ,nazwę albo nazwisko i imię oraz adres);
 3. numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;
 4. wysokość należności zapłaconej na rachunek, o którym mowa w pkt3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.


Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić wzór zawiadomienia, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jego wypełnienia, uwzględniając konieczność uproszczenia i usprawnienia procesu składania zawiadomień.


Tu pojawia się problem związany z zasięgiem terytorialnym poszczególnych urzędów.


Na chwilę obecną występuje także problem dotyczący numerów rachunków bankowych przedsiębiorców, gdyż nie wszystkie rachunki bankowe są uwidocznione w białej liście pomimo zgłoszenia.


Możemy  otrzymać także taką informację :

Informacja – Nie figuruje w rejestrze VAT, kolor czerwony – to wiadomość że  dokonaliśmy  sprawdzenia naszego kontrahenta i mamy wiedzę na konkretny dzień i godzinę. Lista służy do wykazania należytej staranności w VAT a także do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dokonywanych płatności. W takim przypadku nie dokonujemy transakcji albo wyjaśniamy i dopiero po wyjaśnieniu możemy podjąć współpracę.

 

Nadal trwają prace nad udoskonaleniem białej listy.


Na podstawie art. 108a ust. 1 zmienianej ustawy VAT, ze split payment mogą korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Wówczas płatności za zobowiązania z faktury dokonuje się na dwa rachunki bankowe:

 1.     wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób);
 2.     VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Jest to w pewnym stopniu zabezpieczenie podatnika.


Art. 108a. ustawy o VAT


Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności


 1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.
 2. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:


1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;


2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.


Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:


1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;


2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;


3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;


4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.


 1. W przypadkach określonych w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 i ust. 14 zwrot całości albo części zapłaty może być dokonywany przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w ust. 3, w którym podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wskazuje numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.
 2. W przypadku gdy płatność zostanie dokonana w sposób określony w ust. 2 na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT.
 3. Odpowiedzialność solidarna podatnika, o którym mowa w ust. 5, jest wyłączona w przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3, albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, w kwocie otrzymanej na rachunek VAT.


Ze swojej strony zachęcam wszystkich do sprawdzenia  danych zawartych w białej liście , na razie jest czas testowania a szybko nadejdzie nowy rok i sankcje. Możemy sprawdzić naszych kontrahentów od 2014 r. jednak biała lista na obecną chwilę może zawierać błędy i należy to uwzględnić.


Informacje na temat innych zmian jeszcze w tym miesiącu.


Autor: Maria Chochorek. Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy Tax Consilium Sp. z o.o. oraz trener.

PS Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rachunkowości – zapraszam Cię serdecznie na Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301). Najbliższą edycję rozpoczynamy 08.09.2019 r.

Najnowsze artykuły

Karty kontrolne w laboratorium – w jaki sposób usprawnić proces zarządzania kartami?
2019-09-10 PPK – co każdy pracodawca wiedzieć powinien?
2019-09-10 NIEZABURZONA KOOPERACJA – POMIĘDZY ZYSKIEM A PRODUKTEM BEZ WAD
2019-09-10 PIT DLA MŁODYCH
2019-09-10 Zabbix – najlepsze narzędzie do monitorowania sieci. Zadbaj o swojego administratora
2019-09-10 Zostań moderatorem Design Thinking
2019-09-10 Nowoczesny savoir-vivre w biznesie
2019-09-10 Controlling personalny – podstawowe grupy mierników
2019-09-10 Rynek pracy w Warszawie
2019-09-10 Skuteczny mentoring w firmie – od czego zależy?
2019-09-10


Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019